31 d’oct. 2009

Contenidor

Contenidor

En breu començarà la substitució dels contenidors per uns altres més nous, però quan els vegi i pugui fer-ne una foto potser en donaré la meva opinió. Ara, però, parlaré dels actuals contenidors. Alguns presenten un estat lamentable com el que veieu en les fotos que il·lustren l'article. Aquest es troba al carrer Bruc cantonada amb Ronda de Sant Pere, és el contenidor per paper i cartró plegat. Presenta diversos danys a la tapa.Contenedor

En breve empezará la sustitución de los contenedores por otros más nuevos, pero cuando los vea y pueda hacer una foto quizá daré mi opinión. Ahora, sin embargo, hablaré de los actuales contenedores. Algunos presentan un estado lamentable como el que veis en las fotos que ilustran el artículo. Este se encuentra en la calle Bruc esquina con Ronda de Sant Pere, es el contenedor para papel y cartón plegado. Presenta varios daños en la tapa.

La gent no sap llegir

La gent no sap llegir

Tinc una teoria: la gent no sap llegir. Com puc demostrar aquesta teoria?. Les pistes que m'han dut a concloure que la gent no sap llegir és la següent. La porta de la casa on visc té dos cartells enganxats, un fet a mà i l'altre comprat. En el primer hi ha escrit en castellà “Por favor asegúrese que la puerta queda bien cerrada. Gracias”. En el segon “Tanqueu la porta si us plau”. Doncs be, el fet és que rar és el dia que quan arribo a casa a primera hora del matí no em trobo la porta oberta amb el perill que algú s'hagi ficat al portal.

La gente no sabe leer

Tengo una teoría: la gente no sabe leer. ¿Como puedo demostrar esta teoría?. Las pistas que me han llevado a concluir que la gente no sabe leer es la siguiente. La puerta de la casa donde vivo tiene dos carteles enganchados, un hecho a mano y el otro comprado. En el primero hay escrito en castellano “Por favor asegúrese que la puerta queda bien cerrada. Gracias”. En el segundo “Tanqueu la porta si us plau”. Pues bien, el hecho es que raro es el día que cuando llego en casa a primera hora de la mañana no me encuentro la puerta abierta con el peligro que alguien se haya metido en el portal.

La societat és hipòcrita

La societat és hipòcrita

No escric aquest article per defensar a presumptes – encara no han sigut condemnats – delinqüents sinó per posar en evidència que la nostra societat és hipòcrita. Que enalteix o enfonsa a la mateixa persona per fets dels quals n'és responsable tota la societat, fets que amb tota seguretat són coneguts pels mateixos que abans consideraven prohoms i pilars de la societat i ara consideren apestats als mateixos individus. Realment ens podem creure que fins ara ningú se n'adonava del que passava a dins del Palau?.

L'àngel caigut

Ara tothom renega de Félix Millet, ningú vol que se'l relacioni ni amb Millet ni amb els seus “negocis” ara que Millet ha sigut imputat de diversos delictes de caràcter econòmic, quan abans tots perdien el cul per fer-se fotos al seu costat, ara n'hi ha que diuen que ells ja ho sabien però no han dit res fins que no ha esclatat l'escàndol, d'altres diuen que no sabien res de res i que se senten enganyats. Millet ha caigut en desgràcia i tots aquells que abans el convidaven a totes les festes i actes ara li giren l'esquena.

Bocs expiatoris

Podem parlar d'àngels caiguts en el cas de personatges com Millet que ha passat de ser – com jo vaig escriure en un article anterior - de ser un prohom a un villà. I podem parlar de bocs expiatoris, que no és que no tinguin responsabilitats en els fets que se'ls imputa, però que són sacrificables quan convé per salvar caps més alts, en el grup dels bocs expiatoris trobem a Ricardo Costa, sacrificat en l'altar de la corrupció política per salvar colls més importants i amansir a les masses que demanen veure rodolar caps.

Personatges en altres moments il·lustres quan cauen en desgràcia són esborrats de tots els llocs intentant fer-los desaparèixer de la història. No nego que en els casos citats s'ho tinguin ben merescut però si aquestes persones han arribat on són és perquè d'altres les han col·locat allà.

Video: La carta de Félix Millet

Vídeo: Ricardo Costa

La sociedad es hipócrita.

No escribo este artículo para defender a presuntos – aún no han sido condenados – delincuentes sino para poner en evidencia que nuestra sociedad es hipócrita. Que enaltece o destruye a la misma persona por hechos de los cuales es responsable toda la sociedad, hechos que con toda seguridad son conocidos por los mismos que antes consideraban prohombres y pilares de la sociedad y ahora consideran apestados a los mismos individuos. ¿Realmente nos podemos creer que hasta ahora nadie se daba cuenta de lo que pasaba dentro del Palau?.

El ángel caído

Ahora todo el mundo reniega de Félix Millet, nadie quiere que se les relacione ni con Millet ni con sus “negocios” ahora que Millet ha sido imputado de varios delitos de carácter económico, cuando antes todos perdían el culo por hacerse fotos a su lado, ahora hay que dicen que ellos ya lo sabían pero no han dicho nada hasta que no ha estallado el escándalo, de otros dicen que no sabían nada de nada y que se sienten engañados. Millet ha caído en desgracia y todos aquellos que antes le convidaban a todas las fiestas y actos ahora le dan la espalda.

Chivos expiatorios

Podemos hablar de ángeles caídos en el caso de personajes como Millet que ha pasado de ser – como yo escribí en un artículo anterior - de ser un prohombre a un villano. Y podemos hablar de chivos expiatorios, que no es que no tengan responsabilidades en los hechos que se les imputa, pero que son sacrificables cuando conviene para salvar cabezas más altas, en el grupo de los chivos expiatorios encontramos a Ricardo Costa, sacrificado en el altar de la corrupción política para salvar cuellos más importantes y amansar a las masas que piden ver rodar cabezas.

Personajes en otros momentos ilustres cuando caen en desgracia son borrados de todos los lugares intentando hacerlos desaparecer de la historia. No niego que en los casos citados se lo tengan bien merecido pero si estas personas han llegado donde están es porque de otros les han colocado allí.

RENFE

RENFE

(Rogamos Empujen Nuestros Ferrocarriles Estropeados)

Trens més cars i més lents

Renfe ha apujat les seves tarifes un 19% amb motiu de l'entrada en funcionament dels nous combois del model S-449 davant l'emprenyament i l'estupefacció dels usuaris que es queixen que els trens circulen més lentament, entre 15 i 20 minuts més triguen a fer el recorregut habitual.

Els trens seran més nous però el servei de Rodalies de Renfe sembla que pateix una regressió en el temps ja que fan el recorregut en alguna línia trigant el mateix temps que els trens de vapor

L'estació de França

Aquesta estació deixarà de funcionar com a tal d'aquí a un temps i ara cal trobar-li uns nous usos que permetin la seva continuïtat encara que no sigui com estació de ferrocarrils. El risc es que mentre decideixen que fan l'estació de França quedi abandonada a la seva sort com durant molts anys va estar l'estació del Nord, ara recuperada com a equipament per a la ciutat.

Vídeo: Estació de FrançaRENFE

(Rogamos Empujen Nuestros Ferrocarriles Estropeados)

Trenes más caros y más lentos

Renfe ha subido sus tarifas un 19% con motivo de la entrada en funcionamiento de los nuevos convoyes del modelo S-449 ante el fastidio y la estupefacción de los usuarios que se quejan que los trenes circulan más despacio, entre 15 y 20 minutos más tardan en hacer el recorrido habitual.

Los trenes serán más nuevos pero el servicio de Rodalies de Renfe parece que sufre una regresión en el tiempo ya que hacen el recorrido en alguna línea tardando el mismo tiempo que los trenes de vapor

La estación de Francia

Esta estación dejará de funcionar como tal de aquí a un tiempo y ahora hay que encontrarle unos nuevos usos que permitan su continuidad aunque no sea como estación de ferrocarriles. El riesgo es que mientras deciden que hacen la estación de Francia quede abandonada a su suerte como durante muchos años estuvo la estación del Norte, ahora recuperada como equipamiento para la ciudad.

La nova llei d'estrangeria

La nova llei d'estrangeria

El Congrés dels Diputats ha donat llum verda a 300 de les 700 esmenes presentades a la llei d'estrangeria. La nova llei reforça les competències de les CCAA en la concessió dels permissos inicials de treball i reconeix a les CCAA la potestat de cada govern autonòmic de negociar acords de cooperació amb els països d'origen dels immigrants. El Partit Popular ja ha anunciat que presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra aquest punt ja que creuen que vulnera competències que segons ells – els pepers – han de ser exclusives de la política exterior de l'Estat. En aquest moment no conec les xifres exactes ja que molts immigrants amb motiu de la crisi van decidir tornar al seus països d'origen però mesos enrere el nombre d'immigrants residents a Catalunya superava lleugerament el milió, això implica que un 15% de les persones que viuen a Catalunya són immigrants de procedència estrangera. Són els serveis de salut, socials, etc. tant de la Generalitat com dels municipis els que suporten aquesta càrrega i per tant ha de ser la Generalitat - a Catalunya - la que pugui decidir el cup d'immigrants per evitar que el sistema s'acabi col·lapsant. L'Estat pot intentar fer la part que li toca però ja que el cost social recau sobre governs autonòmics i ajuntaments han de ser aquests els que decideixin el nombre d'immigrants que el sistema pot suportar. I respecte al PP ja n'hi ha prou que vulguin aconseguir mitjançant el TC imposar el seu criteri ja que no aconsegueixen imposar-lo en les negociacions i les votacions. Afegeixo que - com ja vaig escriure fa uns dies - el PP farà servir el tema de la immigració com a arma electoral. També s'amplia el període de retenció dels immigrants en els centres d'internament d'estrangers mentre es tramita la seva repatriació sense que es pugui prorrogar aquest període que des que s'aprovi la llei serà de 60 dies. Aquest període serà sota la vigilància d'un jutge.

Declaracions de la portaveu socialista en el Congrés dels Diputats Esperanza Estévez: “Un jutge que garanteix determinarà quant de temps és el mínim necessari i un altre jutge vetllarà com a garantia jurídica perquè les coses es facin d'acord amb la llei, amb la seguretat jurídica de totes les persones, amb assistència social, amb assistència sanitària, amb dret a l'entrada de les organitzacions socials”.

VIDEO: LLEI D'ESTRANGERIA ESPERANZA ESTÉVEZ

La nueva ley de extranjería

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a 300 de las 700 enmiendas presentadas a la ley de extranjería. La nueva ley refuerza las competencias de las CCAA en la concesión de los permisos iniciales de trabajo y reconoce a las CCAA la potestad de cada gobierno autonómico de negociar acuerdos de cooperación con los países de origen de los inmigrantes. El Partido Popular ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra este punto ya que creen que vulnera competencias que según ellos – los peperos – deben ser exclusivas de la política exterior del Estado. En este momento no conozco las cifras exactas ya que muchos inmigrantes con motivo de la crisis decidieron regresar a sus países de origen pero meses atrás el número de inmigrantes residentes en Catalunya superaba ligeramente el millón, eso implica que un 15% de las personas que viven en Catalunya son inmigrantes de procedencia extranjera. Son los servicios de salud, sociales, etc. tanto de la Generalitat como de los municipios los que soportan esta carga y por lo tanto ser la Generalitat - en Catalunya - la que pueda decidir el cupo de inmigrantes para evitar que el sistema se acabe colapsando. El Estado puede intentar hacer la parte que le toca pero ya que el coste social recae sobre gobiernos autonómicos y ayuntamientos deben ser estos los que decidan el número de inmigrantes que el sistema puede soportar. Y con respecto al PP ya basta que quieran lograr mediante el TC imponer su criterio ya que no logran imponerlo en las negociaciones y las votaciones. Añado que - como ya escribí hace unos días - el PP usará el tema de la inmigración como arma electoral. También se amplía el período de retención de los inmigrantes en los centros de internamiento de extranjeros mientras se tramita su repatriación sin que se pueda prorrogar este período que desde que se apruebe la ley será de 60 días. Este período será bajo la vigilancia de un juez.

Declaraciones de la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados Esperanza Estévez: “Un juez que garantiza determinará cuanto tiempo es el mínimo necesario y otro juez velará como garantía jurídica para que las cosas se hagan de acuerdo con la ley, con la seguridad jurídica de todas las personas, con asistencia social, con asistencia sanitaria, con derecho a la entrada de las organizaciones sociales”.

Multes i velocitat

Multes i velocitat

La velocitat al voltant de Barcelona està limitada a 80 km/h, les dues raons al·legades són les de reduir els accidents i la contaminació. Cert que anant a 80 és més fàcil evitar els accidents i que en cas de produir-se les conseqüències són menors però tinc els meus dubtes que anant a vuitanta es contamini menys que anant a 100 o 110. Una de les pors dels conductors era que si per casualitat superaven aquesta limitació de 80 podien perdre punts del carnet de conduir, fet que ara no succeirà ja que la nova llei aprovada col·loca el límit per començar a perdre punts quan se superin els 130 km/h en autovia i els 150 en autopista. De la multa no se n'escapa ni déu, qui excedeixi de la velocitat màxima haurà de pagar.

Aquells que fins l'aprovació de la nova llei tinguessin un procés sancionador obert aquest quedarà anul·lat, haurà de pagar la multa però no perdrà punts del carnet de conduir.

Declaracions de Jordi Jané, ponent de CiU: “Tothom anava molt pendent, a veure si ara per passar-me un quilòmetre ja em multaran, perquè posa que haig d'anar a 100 i vaig a 101 ja em multen, no, hi ha un marge d'error, els radars tenen un marge d'error, no es que sigui el 10%, també diguem-ho, cada radar té el seu”.

Autopista. (D'auto2 i pista). F. Carretera amb calçades separades per als dos sentits de la circulació, cada una d'elles amb do o més carrils, sense encreuaments a nivell.

Autovia. F. Carretera amb calçades separades per als dos sentits de la circulació, les entrades i sortides de la qual no se sotmeten a les exigències de seguretat de les autopistes.

VIDEO LLEI DEL TRÀNSIT PONENT JORDI JANÉ CIU

Multas y velocidad

La velocidad alrededor de Barcelona está limitada a 80 km/h, las dos razones alegadas son las de reducir los accidentes y la contaminación. Cierto que yendo a 80 es más fácil evitar los accidentes y que en caso de producirse las consecuencias son menores pero tengo mis dudas que yendo a ochenta se contamine menos que yendo a 100 o 110. Uno de los miedos de los conductores era que si por casualidad superaban esta limitación de 80 podían perder puntos del carné de conducir, hecho que ahora no sucederá ya que la nueva ley aprobada coloca el límite para comenzar a perder puntos cuando se superen los 130 km/h en autovía y los 150 en autopista. De la multa no se escapa ni dios, quien exceda de la velocidad máxima deberá pagar.

Aquellos que hastas la aprobación de la nueva ley tuviesen un proceso sancionador abierto éste quedará anulado, deberá pagar la multa pero no perderá puntos del carné de conducir.

Declaraciones de Jordi Jané, ponente de CiU: “Todo el mundo estaba muy pendiente, a ver si ahora por pasarme un kilómetro ya me multarán, porque pone que tengo que ir a 100 y voy a 101 ya me multan, no, hay un margen de error, los radares tienen un margen de error, no es que sea el 10%, también digamoslo, cada radar tiene el suyo”.

Autopista. (De auto2 y pista). F. Carretera con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación, cada una de ellas con dos o más carriles, sin cruce a nivel.

Autovía. F. Carretera con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación, las entradas y salidas de la cual no se someten a las exigencias de seguridad de las autopistas.

-----

Humor: Aznar habla del vino y la DGT

30 d’oct. 2009

Felix Bitllet

Felix Bitllet

Hi ha gent que té un gran sentit de l'humor, molta mala baba i molt poca feina. Ha aparegut a internet un joc semblant al clàssic menjacocos en el que el personatge de Felix Bitllet ha d'anar arreplegant bitllets de 500 euros i creus de Sant Jordi mentre es empaitat pels Mossos d'Esquadra. Si l'enganxen apareix un exemplar del diari Trola que diu que Bitllet va a la garjola per haver robat x milions, x són els punts que heu aconseguit. Podeu fer una ullada entrant en la web www.tentacle.cat.


Félix Bitllet, el videojoc

Felix Bitllet

Hay gente que tiene un gran sentido del humor, mucha mala baba y mucho poca faena. Ha aparecido a internet un juego semejante al clásico comecocos en el que el personaje de Felix Bitllet va recogiendo billetes de 500 euros y cruces de Sant Jordi mientras es acosado por los Mossos d'Esquadra. Si le pillan aparece un ejemplar del diario Trola que dice que Bitllet va a la trena por haber robado x millones, x son los puntos que habéis logrado. Podéis hacer una ojeada entrante en la web www.tentacle.cat.

Rajoy es fa el dur... o potser no tant

Rajoy es fa el dur... o potser no tant
PP valencià

Fa dues setmanes Ricardo Costa va ser destituït del seu càrrec de secretari general del PP valencià però ahir va presentar-se a les Corts Valencianes com a tal secretari general. Això a la direcció central del PP no li ha agradat gens ni mica i ha suspès Costa de militància per la seva implicació en el cas Gürtel.

Mariano Rajoy a qui li estan creixent els nans per tots costats – té d'una banda el PP valencià que no li fa cas i el PP de Madrid que tampoc - s'ha fartat que el PP de València li prengui el pèl i ha decidit fer fora provisionalment el díscol (ex)secretari general del PP valencià. El que li ha tocat més la pera a Rajoy és que es presenti Costa en les Corts vanagloriant-se del càrrec del que teòricament estava suspès i retant a Rajoy amb les següents paraules: “Com a militant i com a secretari general considero que és important que la direcció

nacional ratifique la meva gestió com a secretari general i també posi en valor la meva honradesa”. El president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha sortit en defensa de Costa dient que “tots en el partit, a la Comunitat Valenciana i a Espanya tenim per Ricardo Costa el major respecte, i a més també avalem la seva excepcional gestió com a secretari general i com a portaveu durant aquests anys”. Que ha de dir ell del seu subordinat?.

PP madrileny

A Mariano Rajoy les baralles entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón comencen a preocupar-li, ara el motiu principal de l'enfrontament, no és l'únic, és el control polític de Caja Madrid. La senyora Aguirre vol col·locar a algú de la seva confiança, és a dir, algú a qui ella pugui manegar, però Gallardón s'hi oposa. A Rajoy li ha costat agafar el timó de la situació, ara caldrà veure que fa per redreçar la situació. De moment no està gens encertat quan per dir que ha perdut la paciència afirma que “la paciència és una de les més importants virtuts que ha de tenir un polític, sant Job només hi ha hagut un en la història”. Be, Job és un personatge bíblic que destacava per tenir molta paciència, segons diuen, se li atribueix a Job haver escrit bona part del llibre de Job que forma part de l'Antic Testament. No s'ha de confondre amb la paciència que s'ha de tenir per aguantar discursets tan quecos com aquest, però Job no és un personatge històric. Ja sé que la història no és un punt fort de Rajoy, sembla que la religió tampoc malgrat que té molt bones relacions amb l'Església, tan bones que organitzen manifestacions junts. No sé si tothom té la mateixa sensació que jo quan escolta parlar a Rajoy. Jo tinc la sensació que parla però no diu absolutament res perquè no sap res del que passa al seu voltant. Fixeu-vos en la següent frase de Rajoy on diu: “Jo sé lo que estan pensant avui els militants del partit, els càrrecs electes, els alcaldes, els regidors, els diputats, ho sé, ho sé perfectament, i dimarts que ve tindran resposta a lo que estan pensant”. Amb el merder que hi ha en el seu partit ha trigat molt en saber que passava, i ara diu que sap que pensa la gent del seu partit. Segur?. El més sorprenent és què, i això no surt en l'àudio que podeu escoltar, és que segons Rajoy cap corrupte pot pertànyer al PP. Que no passi res si aquest home arriba a ser president del govern espanyol, algun país podria declarar-li la guerra a Espanya o produir-se una hecatombe i ell ni ho sabria.

Vídeo: COSTA I CAMPS A LA RECERCA DEL RECONEIXEMENT PÚBLIC

Vídeo: MARIANO RAJOY DE SANTO JOB A MENTALISTA

Rajoy se hace el duro... o quizá no tanto

PP valenciano

Hace dos semanas Ricardo Costa fue destituido de su cargo de secretario general del PP valenciano pero ayer presentó en las Corts Valencianes como secretario general. Eso a la dirección central del PP no le ha gustado nada de nada y ha suspendido Costa de militancia por su implicación en el caso Gürtel.

Mariano Rajoy al que le están creciendo los enanos por todos lados – tiene por una parte el PP valenciano que no le hace caso y el PP de Madrid que tampoco - se ha hartado que el PP de Valencia le tome el pelo y ha decidido echar provisionalmente al díscolo (ex)secretario general del PP valenciano. Lo que le ha tocado más la pera a Rajoy es que se presente Costa en las Corts vanagloriándose del cargo del que teóricamente estaba suspendido y retando a Rajoy con las siguientes palabras: “Como militante y como secretario general considero que es importante que la dirección nacional ratifique mi gestión como secretario general y también ponga en valor mi honradez”. El presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha salido en defensa de Costa diciendo que “todos en el partido, en la Comunidad Valenciana y en España tenemos para Ricardo Costa el mayor respeto, y además también avalamos su excepcional gestión como secretario general y como portavoz durante estos años”. ¿Que va a decir él de su subordinado?.

PP madrileño

A Mariano Rajoy las peleas entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón comienzan a preocuparle, ahora el motivo principal del enfrentamiento, no es el único, es el control político de Caja Madrid. La señora Aguirre quiere colocar a alguien de su confianza, es decir, alguien a quien ella pueda manejar, pero Gallardón se opone. A Rajoy le ha costado coger el ttimón de la situación, ahora habrá que ver que hace para enderezar la situación. De momento no está nada acertado cuando para decir que ha perdido la paciencia afirma que “la paciencia es una de las más importantes virtudes que debe tener un político, santo Job solo ha habido uno en la historia”. Bien, Job es un personaje bíblico que destacaba por tener mucha paciencia, según dicen, se le atribuye a Job haber escrito buena parte del libro de Job que forma parte del Antiguo Testamento. No se debe confundir con la paciencia que se ha de tener para aguantar discursitos tan cursis como éste, pero Job no es un personaje histórico. Ya sé que la historia no es un punto fuerte de Rajoy, parece que la religión tampoco a pesar de que tiene muy buenas relaciones con la Iglesia, tan buenas que organizan manifestaciones juntos. No sé si todo el mundo tiene la misma sensación de que yo cuando escucha hablar a Rajoy. Yo tengo la sensación de que habla pero no dice absolutamente nada porque no sabe nada del que pasa a su alrededor. Fijaos en la siguiente frase de Rajoy donde dice: “Yo sé lo que están pensante hoy los militantes del partido, los cargos electos, los alcaldes, los regidores, los diputados, lo sé, lo sé perfectamente, y el próximo martes tendrán respuesta a lo que están pensando”. Con el follón que hay en su partido ha tardado mucho en saber que pasaba, y ahora dice que sabe que piensa la gente de su partido. ¿Seguro?. Lo más sorprendente es qué, y eso no está en el audio que podéis escuchar, es que según Rajoy ningún corrupto puede pertenecer al PP. Que no pase nada si este hombre llega a ser presidente del gobierno español, algún país podría declararle la guerra en España o producirse una hecatombe y él ni lo sabría.

29 d’oct. 2009

“Agora”

“Agora”

Confesso que no he vist encara la nova pel·lícula d'Alejandro Amenábar, “Agora” protagonitzada per Rachel Weisz en el paper d'Hipatia, una filòsofa del segle IV que va voler salvar tot el coneixement de l'època que es trobava entre el murs de la biblioteca d'Alexandria en una època molt violenta. De gent que sembla que si que l'ha vist he vist bones crítiques però també he trobat que alguna gent que probablement no l'ha vist i que veu en aquesta pel·lícula un atac al cristianisme. Crítiques semblants van aparèixer amb el Codi da Vinci de Dan Brown. Certament aquesta pel·lícula se situa en un període de transició religiosa però els fets són els que són. La biblioteca d'Alexandria va ser la gran biblioteca de l'Antiguitat que va patir diverses destruccions i reconstruccions. Amenábar recupera la figura d'Hipatia. Si una pel·lícula – Agora - o un llibre – el Codi da Vinci - fan tanta por als creients potser és perquè no tenen la consciència gaire neta o perquè són encara més malpensats que jo.

“Agora”

Confieso que no he visto todavía la nueva película de Alejandro Amenábar, "Agora" protagonizada por Rachel Weisz en el papel de Hipatia, una filósofa del siglo IV que quiso salvar todo el conocimiento de la época que se encontraba entre el muros de la biblioteca de Alejandría en una época muy violenta. De gente que parece que si que lo ha visto he visto buenas críticas pero también he encontrado que alguna gente que probablemente no la ha visto y que ve en esta película un ataque al cristianismo. Críticas similares aparecieron con el Código da Vinci de Dan Brown. Ciertamente esta película se sitúa en un período de transición religiosa pero los hechos son los que son. La biblioteca de Alejandría fue la gran biblioteca de la Antigüedad que sufrió varias destrucciones y reconstrucciones. Amenábar recupera la figura de Hipatia. Si una película - Agora - o un libro - el Código da Vinci - hacen tanto miedo a los creyentes quizás es porque no tienen la conciencia muy limpia o porque son aún más malpensados que yo.

Ficha técnica

Título: Ágora

Título original: Ágora

Año: 2009

Duración: 126 minutos

País: España

Género: Aventura, Drama, Historia

Estudio: Canal + España, 20th Century Fox

Web oficial: Visitar

Fecha de estreno

España: 09 de Octubre 2009

Sinopsis de Agora: Siglo IV. Egipto bajo el Imperio Romano. Las violentas revueltas religiosas en las calles de Alejandría alcanzan a su legendaria Biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia lucha por salvar la sabiduría del Mundo Antiguo con la ayuda de sus discípulos. Entre ellos, los dos hombres que se disputan su corazón: Orestes y el joven esclavo Davo, que se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los cristianos.

Informació:
Ágora (wikipedia)
Agora (web oficial)

Ortografia comercial

Ortografia comercial

Normalment les sabates porten dins una plantilla que pot ser dels més variats materials. Aquesta plantilla acostuma a patir un desgast i si el calçat és bo convé canviar aquestes plantilles per a poder seguir usant-ho. He comprat unes plantilles de goma. En el cartró que acompanya el producte hi havia per un costat una detallada llista de productes del mateix fabricant, En l'altre costat del cartró hi ha escrit “Espuma con tratamiento antibacterias”. Però és més avall quan trobem el següent text “Esta plantilla sin recortar corresponde ala talla 25-36 pie derecho y izqurta”.Ortografía comercial

Normalmente los zapatos llevan dentro una plantilla que puede ser de los más variados materiales. Esta plantilla acostumbra a sufrir un desgaste y si el calzado es bueno conviene cambiar estas plantillas para poder seguir usándolo. He comprado unas plantillas de goma. En el cartón que acompaña el producto había por un lado una detallada lista de productos del mismo fabricante, En el otro lado del cartón hay escrito “Espuma con tratamiento antibacterias”. Pero es más abajo cuando encontramos el siguiente texto “Esta plantilla sin recortar corresponde ala talla 25-36 pie derecho y izqurta”.

28 d’oct. 2009

El llarg braç de santa Corrupta

El llarg braç de santa Corrupta
No hi ha un pam de net, aquesta és la sensació que podem tenir llegint els diaris. Sembla que cap partit està exempt de tenir en el seu si un corrupte o molts. El cas Gürtel que afecta i infecta al PP sembla que cada cop arriba més amunt, potser per això la direcció del PP en lloc d'agafar l'escombra i fer neteja es dediquen a donar cops d'escombra contra tothom.
Però si el tema Gürtel es mou entre l'escàndol i el vodevil amb un líder que no lidera i una lideresa que vol tallar caps a tort i a dret.
Sobtadament descobrim que a Santa Coloma de Gramanet han detingut l'alcalde – del PSC - i unes quantes persones més entre les que hi ha dos dirigents històrics de CiU. El tema és com sempre la corrupció urbanística. Al mateix temps la guàrdia civil realitzava escorcolls en l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i a Badalona.
Tenim el cas Palma Arena, el cas del Palau de la Música, i algun assumpte més.
I els nostres “estimats” polítics sembla que no se n'adonen que no haver-ho impedit fa que els ciutadans tinguem dubtes sobre l'honestedat de tota la classe política en conjunt. Els casos de corrupció no haurien de servir per a què els polítics aprofitin per llençar dards contra els altres o buscar excuses absurdes. En aquests moments el major perill que hi ha per a la democràcia és la corrupció però també la tolerància que hi ha cap als corruptes. Berlusconi amb diverses causes pendents amb la Justícia ha arribat a dir que els italians voldrien ser com ell. Amb això tracta de justificar el fet que malgrat que la Justícia vol empaperar-lo ell guanya eleccions. A Espanya hem vist fets semblants. Un PP ficat en una trama de corrupció d'unes dimensions espectaculars va aconseguir guanyar les eleccions a Galícia i bons resultats a Euskadi i eleccions a l'Europarlament. I al president Camps, l'home a qui li regalaven vestits, es rebut com un heroi per les masses a la porta del Tribunal on un jutge amic va decidir arxivar la causa contra ell. La corrupció va més enllà dels diners quan els aparells dels partits encobreixen als seus corruptes i els ciutadans voten a personatges corruptes – Berlusconi – o la mateixa ciutadania rep com un heroi a un personatge com Camps.
El cas Pretoria que afecta a Santa Coloma de Gramanet és molt greu, vuit persones detingudes, entre les que estan l'alcalde i el regidor d'urbanisme.Notícia: Muñoz, Alavedra i Prenafeta ja estan declarantVideo: SAN FRANCISCO CAMPS

Vídeo: FRANCISCO CAMPS SORTINT DE DECLARAR DAVANT DEL JUTGE

El largo brazo de santa corrupta
No hay un palmo de limpio, esa es la sensación que podemos tener leyendo los periódicos. Parece que ningún partido está exento de tener en su seno un corrupto o muchos. El caso Gürtel que afecta e infecta al PP parece que cada vez llega más arriba, quizá por eso la dirección del PP en lugar de coger la escoba y hacer limpieza se dedican a dar golpes de escoba contra todos.
Pero si el tema Gürtel se mueve entre el escándalo y el vodevil con un líder que no lidera y una lideresa que quiere cortar cabezas a diestro y siniestro.
Súbitamente descubrimos que en Santa Coloma de Gramanet han detenido el alcalde - del PSC - y unas cuantas personas más entre las que hay dos dirigentes históricos de CiU. El tema es como siempre la corrupción urbanística. Al mismo tiempo la Guardia Civil realizaba registros en el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres y en Badalona.
Tenemos el caso Palma Arena, el caso del Palau de la Música, y algún asunto más.
Y nuestros "queridos" políticos parece que no se dan cuenta que no haberlo impedido hace que los ciudadanos tengamos dudas sobre la honestidad de toda la clase política en su conjunto. Los casos de corrupción no deberían servir para que los políticos aprovechen para lanzar dardos contra los otros o buscar excusas absurdas. En estos momentos el mayor peligro que hay para la democracia es la corrupción pero también la tolerancia que hay hacia los corruptos. Berlusconi con varias causas pendientes con la Justicia ha llegado a decir que los italianos querrían ser como él. Con ello trata de justificar el hecho de que a pesar de que la Justicia quiere empapelar-lo él gana elecciones. En España hemos visto hechos similares. Un PP metido en una trama de corrupción de unas dimensiones espectaculares consiguió ganar las elecciones en Galicia y buenos resultados en Euskadi y elecciones al Europarlamento. Y al presidente Camps, el hombre al que le regalaban ropa, recibido como un héroe para las masas en la puerta del Tribunal donde un juez amigo decidió archivar la causa contra él. La corrupción va más allá del dinero cuando los aparatos de los partidos encubren a sus corruptos y los ciudadanos votan a personajes corruptos - Berlusconi - o la misma ciudadanía recibe como un héroe a un personaje como Camps

Cinc minuts de glòria

Cinc minuts de glòria

Qualsevol carallot pot aconseguir els seus cinc minuts de glòria si està disposat a perdre la seva integritat personal per quatre euros i uns minuts davant d'una càmera. Recordareu la notícia del nen i el globus?. Un nen en els Estats Units va ficar-se dins d'un globus meteorològic que va enlairar-se. Immediatament les autoritats i els mitjans van posar-se a seguir el globus. Finalment va descobrir-se que el nen s'havia amagat en un altell i que tot havia sigut un muntatge. Pel que va saber-se després els pares eren experts en “muntar shows” per aconseguir els seus cinc minuts de glòria televisiva.

La graella televisiva està plena de programes que donen l'oportunitat a tota mena d'impresentables d'aconseguir els seus cinc minuts de glòria. N'hi ha que ho fan atemptant contra l'oïda dels pobres televidents llençant esgarips horribles que deixen a la gent paralitzada en els sofàs amb por d'apagar la tele no sigui que aquell ésser surti de la pantalla i els xucli. N'hi ha que són capaços de sortir a la tele humiliant-se fins a nivells increïbles declarant que han cardat amb un famós al que en realitat mai han vist en persona o amb el seu gos. No importa que sigui fals, per a poder aconseguir aquests cinc minuts de glòria la gent pot arribar a caure lo més baix possible. Si cal i el guió ho requereix dues persones es diran mútuament el nom del porc i es donaran mastegots en nom de l'audiència.

N'hi ha una persona que amb l'únic mèrit conegut d'haver-hi tingut una rebolcada amb un torero ha aconseguit una feina fixa d'entrevistadora-entrevistada i opinant sobre lo diví, l'humà i lo diabòlic.

Quan era nen m'havien dit que per treballar a la tele calia ser intel·ligent i tenir un cert domini del llenguatge, ara és evident que per treballar a la tele només cal estar disposats a humiliar-se fins a l'infinit.

Video 1: diario de patricia-mirame er coño

Vídeo 2: las niñas en el diario de patricia

Vídeo 3: Niño del globo era todo un montaje de los padres !!!

Vídeo 4: BELEN ESTEBAN ES LLAMADA DROGATA POR EL PADRE DE LA CAMPANARIO

Cinco minutos de gloria

Cualquiera tonto puede lograr sus cinco minutos de gloria si está dispuesto a perder su integridad personal por cuatro euros y unos minutos ante una cámara. ¿Recordáis la noticia del niño y el globo?. Un niño en los Estados Unidos se metió dentro de un globo meteorológico que despegó. Inmediatamente las autoridades y los medios se pusieron a seguir el globo. Postreramente descubrió que el niño se había escondido en un altozano y que todo había sido un montaje. Por lo que supo después los padres eran expertos en “montar shows” para lograr sus cinco minutos de gloria televisiva.

La parrilla televisiva está llena de programas que dan la oportunidad a toda variedad de impresentables de lograr sus cinco minutos de gloria. Hay que lo hacen atentando contra el oído de los pobres televidentes lanzando graznidos horribles que dejan a la gente paralizada en los sofás con miedo de apagar la tele no sea que aquel ser salga de la pantalla y los absorba. Hay que son capaces de salir a la tele humillandose hasta niveles increíbles declarando que han cardado con un famoso al que en realidad nunca han visto en persona o con su perro. No importa que sea falso, para poder lograr estos cinco minutos de gloria la gente puede llegar a caer lo más abajo posible. Si es necesario y el guión lo requiere dos personas se dirán mutuamente el nombre del cerdo y se darán tortazos en nombre de la audiencia.

Hay una persona que con el único mérito conocido de haber tenido un revolcón con un torero ha logrado una faena fija de entrevistadora-entrevistada y opinando sobre lo divino, lo humano y lo diabólico.

Cuando era niño me habían dicho que para trabajar a la tele hay que ser inteligente y tener un cierto dominio del lenguaje, ahora es evidente que para trabajar a la tele solo hay que estar dispuestos a humillarse hasta el infinito.