17 d’oct. 2009

Olivares dirigeix el PP des de la tomba

Olivares dirigeix el PP des de la tomba

El PP recorrerà la LEC davant del TC

El Partit Popular portarà la LEC al seu tribunal favorit, el Tribunal Constitucional


Com ja va fer en el seu moment amb l'Estatut, el PP vol aconseguir imposar la seva voluntat a la majoritària del Parlament. A veure si endevineu quin és el principal tema que no els agrada als senyors del PP?. Tic tac tic tac tic tac... doncs si, es tracta de la llengua, de la catalana, és clar. La LEC blinda la llei d'immersió lingüística que el PP ha recorregut diverses vegades davant dels tribunals i ha perdut. El PP diu que aquesta llei incompleix el decret espanyol de la tercera hora de castellà. Fa uns mesos el PP va publicar un infame anunci en contra de la llei, suposo que esperava trobar un recolzament massiu i només s'hi va trobar amb crítiques. Estan en el seu dret a defensar les seves posicions. No els agrada que la llengua catalana s'usi en l'ensenyament, estan en el seu dret, però les lleis es redacten en el Parlament, es discuteixen en el Parlament i un cop aprovades s'han d'acatar. Recórrer totes les lleis que aprova el Parlament de Catalunya és actuar amb deslleialtat cap al Parlament i cap al poble de Catalunya. En democràcia les lleis es voten i després s'apliquen. Fer servir altres vies per aconseguir allò que no han pogut aconseguir en el Parlament o en les urnes deixa molt en evidència l'escassa qualitat democràtica del PP.

L’esperit d’Olivares posseeix al PP

El PP al·lega que el que pretén es donar a tots els espanyols els mateixos drets, molt lloable si fos veritat, però el que pretén és que els catalans tinguem menys drets en la nostra terra en no tenir la nostra llengua el mateix estatus polític que el castellà, justament el que pretén aconseguir el PP, que el coneixement de la nostra llengua a Catalunya només sigui un dret, no una obligació, un primer pas per aconseguir foragitar-la de la vida pública com ja en el passat van intentar altres insignes representants del nacionalisme castellà que van voler “reduir-nos a les lleis i costums de Castella”.

L'infame Comte-Duc d'Olivares escrivia al rei Felip IV l'any 1625: "Tingui V. M. pel negoci més important de la seva monarquia el fer-se rei d'Espanya: vull dir, Senyor, que no s'acontenti V. M. de ser rei de Portugal, d'Aragó, de València, comte de Barcelona, sinó que treballi i pensi, amb consell madur i secret, per reduir aquests regnes que es compon Espanya a l'estil i lleis de Castella, sense cap diferència, que, si V.M. ho aconsegueix, serà el príncep més poderós del món.". Poca cosa devia ser Castella si el projecte del vàlid de Felip IV era reduir-nos a les mateixes condicions de Castella,. Que el PP demani al TC que ens iguali a tots en el camí que ells proposen no és més que un altre intent de reduir-nos. Pobre Espanya a la que els seus governants sempre volen reduir-la com només les ments petites d'homes petits conceben que ha de ser un país.

Sostenella y no enmendalla hispánica

Quasi quatre segles després d'aquelles paraules ells continuen intentant reduir-nos a les lleis de Castella i nosaltres resistint. I amb tants esforços que hi han hagut de fer i tants patiments que han causat a altres pobles no només no han aconseguit que els seus reis siguin els prínceps més poderosos del món sinó més aviat tot el contrari. Però ells insisteixen. Aquest "sostenella i no enmendalla" permanentment interessat en crear conflictes absurds amb altres pobles és absurd. Si tants esforços dedicats a fotre els demés pobles que van tenir la desgràcia de caure sota les urpes de Castella els haguessin dedicat a fer alguna cosa positiva si que és possible que els seus prínceps haguessin sigut dels més poderosos de la terra i no una colla de malfactors coronats envoltats d'una banda de curts de gambals que aspiraven a governar el Món amb la seva escassa intel·ligència i moltes dosis d'ignorància.

-----

Olivares dirige el PP desde la tumba

El PP recurrirá la LEC ante el TC

El Partido Popular llevará la LEC a su tribunal favorito, el Tribunal Constitucional

Como ya hizo en su momento con el Estatut, el PP quiere lograr imponer su voluntad a la mayoritaria del Parlament. A ver si adivináis cuál es el principal tema que no los gusta a los señores del PP. Tic tac tic tac tic tac... pues si, se trata de la lengua, de la catalana, está claro. La LEC blinda la ley de inmersión lingüística que el PP ha recurrido diversas veces ante de los tribunales y ha perdido. El PP dice que esta ley incumple el decreto español de la tercera hora de castellano. Hace unos meses el PP publicó un infame anuncio en contra de la ley, supongo que esperaba encontrar un apoyo masivo y solo se encontró con críticas. Están en su derecho a defender sus posiciones. No les gusta que la lengua catalana se use en la enseñanza, están en su derecho, pero las leyes se redactan en el Parlament, se discuten en el Parlament y una vez aprobadas se deben acatar. Recurrir todas las leyes que aprueba el Parlament de Catalunya es actuar con deslealtad hacia el Parlament y hacia el pueblo de Catalunya. En democracia las leyes se votan y después se aplican. Usar otras vías para lograr aquello que no han podido lograr en el Parlament o en las urnas deja muy en evidencia la escasa calidad democrática del PP.

El espíritu de Olivares posee al PP

El PP alega que lo que pretende se dar a todos los españoles los mismos derechos, muy loable si fuese verdad, pero lo que pretende es que los catalanes tengamos menos derechos en nuestra tierra en no tener nuestra lengua el mismo estatus político que el castellano, justamente lo que pretende conseguir el PP, que el conocimiento de nuestra lengua en Catalunya solo sea un derecho, no una obligación, un primer paso para conseguir apartarla de la vida pública como ya en el pasado intentaron otros insignes representantes del nacionalismo castellano que quisieron “reducirnos a las leyes y costumbres de Castilla”.

El infame Conde-Duque de Olivares escribía al rey Felipe IV el año 1625: "Tenga V. M. por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España: quiero decir, Señor, que no se contente V. M. de ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo maduro y secreto, para reducir estos reinos que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que, si V.M. lo consigue, será el príncipe más poderoso del mundo.". Poca cosa debía ser Castilla si el proyecto del válido de Felipe IV era reducirnos a las mismas condiciones de Castilla,. Que el PP pida al TC que nos iguale a todos en el camino que ellos proponen no es más que otro intento de reducirnos. Pobre España a la que sus gobernantes siempre quieren reducirla como solo las mentes pequeñas de hombres pequeños conciben que debe ser un país.

Sostenella y no enmendalla hispánica
Casi cuatro siglos después de aquellas palabras ellos continúan intentando reducirnos a las leyes de Castilla y nosotros resistiendo. Y con tantos esfuerzos que han debido hacer y tantos sufrimientos que han causado en otros pueblos no solo no han conseguido que sus reyes sean los príncipes más poderosos del mundo sino más bien todo lo contrario. Pero ellos insisten. Este "sostenella y no enmendalla" permanentemente interesado en crear conflictos absurdos con otros pueblos es absurdo. Si tantos esfuerzos dedicados a joder los demás pueblos que tuvieron la desgracia de caer bajo las garras de Castilla los hubiesen dedicado a hacer algo positivo si que es posible que sus príncipes hubiesen sido de los más poderosos de la tierra y no un grupo de malhechores coronados rodeados por una parte de cortos de entendimiento que aspiraban a gobernar el Mundo con su escasa inteligencia y mucha dosis de ignorancia.

2 comentaris:

zel ha dit...

Puc renegar? Cony de cabrons!!!! Em sap greu, però entro en una espiral de ràbia que ja he "vomitat" massa vegades...

Una abraçada, gràcies per no deixar de lluitar!

Jaume C. i B. ha dit...

Zel: Això és un renec educat i està permés.