29 de juny 2012

Narcotràfic, terrorisme islàmic i antisemitisme

Narcotràfic, terrorisme islàmic i antisemitisme 
Iran: “Els sionistes i el Talmud són responsables del narcotràfic” 

Mohammad Reza Rahimi va pronunciar un discurs obertament antisemita i delirant amb motiu del Dia Internacional contra l’Abús i el Tràfic de Drogues. Segons Rahimi la culpa del consum de drogues a tot el món té les seves arrels en les ensenyances del Talmud. Rahimi va anunciar que “la República Islàmica de l’Iran pagarà a qualsevol que investigui i trobi un sol sionista que sigui addicte”, segons aquest sonat iranià “no existeixen” i això ell ho considera “la prova que (els sionistes) estan involucrats en el tràfic”. El delirant discurs del vicepresident de l’Iran va anar més enllà en el seu despropòsit acusant “els sionistes i els jueus” d’estar al darrera de totes les conspiracions entre les que inclou la Revolució Russa, i acusa als jueus d’estar darrera de l’assassinat de nadons negres. Segons aquest sonat el Talmud ensenya “com destruir no-jueus per a protegir a un embrió a l’úter d’una mare jueva”.

Es nota que els líders iranians com molts líders islàmics han begut del gran libel antisemita que són “els protocols dels savis de Sió” i dels “libels de sang”, dos llibres que han estat la base ideològica que van impulsar els pogroms a Rússia, actes semblants a diversos països europeus i molt especialment l’Holocaust perpetrat pels nazis, per cert, amb la col·laboració de musulmans. Els dirigents del règim iranià, especialment Mahmud Ahmadinejad, solen aprofitar els seus discursos, habitualment delirants, per carregar contra Israel, han arribat a negar l’Holocaust, però el més greu és que el règim iranià és responsable dels dos atemptats islàmic contra interessos jueus a l’Argentina (AMIA i Ambaixada israeliana a Buenos Aires). Alguns dels responsables materials d’aquells atemptats ara són membres del govern iranià. Però més recentment altres interessos i persones israelians han patit atemptats terroristes darrera dels quals estava aquest règim terrorista islàmic que governa l’Iran. D’acord, Israel i l’Iran són països enemics però que les acusacions de l’Iran siguin les que apareixien als “protocols dels savis de Sió” o als “libels de sang”, dos pamflets que van influir en Hitler i en el seu “Mein Kampf” que a l’hora van influir les modernes organitzacions islàmiques.

Els talibans s’han finançat amb el tràfic de drogues, un dels principals països que produeix drogues és l’Afganistan i els cultius estan situats principalment en zones en mans dels talibans. A l’Àfrica moren molts nens, i a l’Àsia per les accions terroristes que maten nens i adults, i el terrorisme islàmic ha estat en part finançat per l’Iran que finança Hamàs i Hezbolà, dos grups que amb els seus actes terroristes han assassinat molts nens.

Rahimi, aquest xarlatà de fira islàmica es presenta com doctor en Filosofia per la Universitat d’Òxford, sembla que a Òxford no el coneixen. Diu que és doctor en Sociologia i Antropologia per la Universitat de Belford, una universitat que es coneguda en certs ambients per estendre diplomes “online”.

El Talmud té missatges com els següents:

-Qui salva una vida és com si salvés el món sencer.
- Cuida't molt de fer plorar a una dona, doncs Déu compta totes les seves llàgrimes. La dona va sortir de la costella de l’home, no dels peus per ser trepitjada, ni del cap per ser superior, sinó del seu costat per ser igual, sota el braç per ser protegida i al costat del cor per ser estimada.
-La major de les riqueses és la bondat.
-No llencis pedres a la font de la que has begut.
-N’hi ha prou que existeixi un sol home just per que el món mereixi haver estat creat.
-Qui es pietós amb els cruels acaba per ser cruel amb els pietosos.
-Qui no afegeix res als seus coneixements, els disminueix.
-Ai de la generació els jutges del qual mereixen ser jutjats.
-La pau és per al món el que el rent per a la massa.
-El teu amic té un amic, i l’amic del teu amic té un altre amic; per consegüent sigues discret.
-El futur del món depèn de l’alè dels nens que van a l’escola.

Això han estat uns fragments del Talmud, l’Alcorà té un capítol titulat “Jueus o Fills d’Israel” que diu:

-Patir al foc és el destí dels jueus en aquest món i en el venidor.
-El temps de resurrecció no vindrà fins que els musulmans combatin als jueus, fins que els jueus s’amaguin darrera de roques i arbres, des d’on els musulmans clamaran: Oh, musulmà! Hi ha un jueu amagat darrera de mi, vine i mata’l.
-Matar un jueu és suficient per garantir les recompenses d’Alà.

Crec que els missatges dels dos textos principals d’ambdues religions tenen unes clares diferències, el Talmud és un text de vida, l’Alcorà és un text d’odi i de mort. Si barregem l’Alcorà amb els “protocols dels savis de Sió”, els “libels de sang” i el “Mein Kampff” trobem que el modern islamisme és pur terror i mort. El terrorisme a Somàlia, a Nigèria, a l’Iraq, a l’Afganistan, el Pakistan i molts altres països islàmics és obra de gent que ha estat adoctrinada en aquests llibres de mort, odi i terror, no pas en el Talmud. 

La relació entre una xarxa de narcotràfic a l’Amèrica Llatina i la organització terrorista xiïta Hezbolà 

Des de fa temps es parla dels tentacles del terrorisme islàmic a l’Amèrica Llatina. Quatre individus han estat inclosos a la llista de narcotraficants internacional com a elements principal d’una xarxa de rentat de diner del grup terrorista Hezbolà a l’Amèrica Llatina. Abbas Hussein Harb amb doble nacionalitat veneçolana i libanesa és considerat el responsable de moure milions de dòlars procedents del narcotràfic i rentar els diners a Colòmbia i Veneçuela per a la xarxa Jounma i Hezbolà a través del sector finançament libanès. Ali Mohamed Saleh, colombià-libanès, és considerat el coordinador de les activitats d’Hezbolà a Colòmbia, des d’on ha subministrat suport material, financer i tecnològic a Hezbolà.

David S. Cohen, subsecretari de Terrorisme i Intel·ligència Financera del Tresor afirma que la xarxa “Jounma és una sofisticada xarxa multinacional dedicada a rentar els diners del narcotràfic en benefici de criminals i del grup terrorista Hezbolà”. Els altres dos membres d’aquesta xarxa de narcotraficants internacionals són Ali Houssein Harb i Kassem Mohamed Saleh, germans dels altres dos individus abans citats. A la llista han estat incloses tres empreses que formen part de la xarxa: Importadora Silvania i Bodega Michigan, de Maicao (Colòmbia), i la Importadora Silvania, C.A. de Valencia (Veneçuela). La xarxa Jounma ha servit per rentar diners procedents d’activitats il·lícites per valor de 200 milions de dòlars mensuals mitjançant contraban de diners en efectiu i cases de canvi del Líban.

El terrorisme islàmic i l’antisemitisme van agafats de la ma del narcotràfic. 

Narcotráfico, terrorismo islámico y antisemitismo 

Irán: "Los sionistas y el Talmud son responsables del narcotráfico" 

Mohammad Reza Rahimi pronunció un discurso abiertamente antisemita y delirante con motivo del Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico de Drogas. Según Rahimi la culpa del consumo de drogas en todo el mundo tiene sus raíces en las enseñanzas del Talmud. Rahimi anunció que "la República Islámica de Irán pagará a cualquiera que investigue y encuentre un solo sionista que sea adicto", según este sonado iraní "no existen" y eso él lo considera "la prueba de que (los sionistas) están involucrados en el tráfico ". El delirante discurso del vicepresidente de Irán fue más allá en su despropósito acusando "los sionistas y los judíos" de estar detrás de todas las conspiraciones entre las que incluye la Revolución Rusa, y acusa a los judíos de estar detrás del asesinato de bebés negros. Según este sonado el Talmud enseña "cómo destruir no-judíos para proteger a un embrión en el útero de una madre judía".

Se nota que los líderes iraníes como muchos líderes islámicos han bebido del gran libelo antisemita que son "los protocolos de los sabios de Sión" y los "libelos de sangre", dos libros que han sido la base ideológica que impulsaron los pogromos en Rusia, actos similares en varios países europeos y muy especialmente el Holocausto perpetrado por los nazis, por cierto, con la colaboración de musulmanes. Los dirigentes del régimen iraní, especialmente Mahmud Ahmadineyad, suelen aprovechar sus discursos, habitualmente delirantes, para arremeter contra Israel, han llegado a negar el Holocausto, pero lo más grave es que el régimen iraní es responsable de los dos atentados islámico contra intereses judíos en Argentina (AMIA y Embajada israelí en Buenos Aires). Algunos de los responsables materiales de aquellos atentados ahora son miembros del gobierno iraní. Pero más recientemente otros intereses y personas israelíes han sufrido atentados terroristas tras los cuales estaba este régimen terrorista islámico que gobierna Irán. De acuerdo, Israel e Irán son países enemigos pero que las acusaciones de Irán sean las que aparecían los "protocolos de los sabios de Sión" o los "libelos de sangre", dos panfletos que influyeron en Hitler y en el su "Mein Kampf" que a la hora influyeron las modernas organizaciones islámicas.

Los talibanes se han financiado con el tráfico de drogas, uno de los principales países que produce drogas es Afganistán y los cultivos están situados principalmente en zonas en manos de los talibanes. En África mueren muchos niños, y en Asia por las acciones terroristas que matan niños y adultos, y el terrorismo islámico ha sido en parte financiado por Irán que financia Hamás y Hezbolá, dos grupos que con sus actos terroristas han asesinato muchos niños.

Rahimi, este charlatán de feria islámica se presenta como doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, parece que en Oxford no lo conocen. Dice que es doctor en Sociología y Antropología por la Universidad de Belford, una universidad que es conocida en ciertos ambientes para extender diplomas "online".

El Talmud tiene mensajes como los siguientes:

-¿Quién salva una vida es como si salvara el mundo entero.
- Cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta todas sus lágrimas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino de su lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada.
-La mayor de las riquezas es la bondad.
-No tires piedras a la fuente de la que has bebido.
-Basta con que exista un solo hombre justo para que el mundo merezca haber sido creado.
¿Quién se piadoso con los crueles acaba por ser cruel con los piadosos.
-Quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye.
-Ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
-La paz es para el mundo lo que la levadura para la masa.
-Tu amigo tiene un amigo, y el amigo de tu amigo tiene otro amigo; por consiguiente sé discreto.
-El futuro del mundo depende del aliento de los niños que van a la escuela.

Estos han sido unos fragmentos del Talmud, el Corán tiene un capítulo titulado "Judíos o Hijos de Israel" que dice:

-Sufrir al fuego es el destino de los judíos en este mundo y en el venidero.
-El tiempo de resurrección no vendrá hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan detrás de rocas y árboles, desde donde los musulmanes clamarán: ¡Oh, musulmán! Hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo.
-Matar a un judío es suficiente para garantizar las recompensas de Alá.

Creo que los mensajes de los dos textos principales de ambas religiones tienen unas claras diferencias, el Talmud es un texto de vida, el Corán es un texto de odio y de muerte. Si mezclamos el Corán con los "protocolos de los sabios de Sión", los "libelos de sangre" y el "Mein Kampff" encontramos que el moderno islamismo es puro terror y muerte. El terrorismo en Somalia, en Nigeria, en Irak, en Afganistán, Pakistán y muchos otros países islámicos es obra de gente que ha sido adoctrinada en estos libros de muerte, odio y terror, no en el Talmud. 

La relación entre una red de narcotráfico en América Latina y la organización terrorista chií Hezbolá 

Desde hace tiempo se habla de los tentáculos del terrorismo islámico en América Latina. Cuatro individuos han sido incluidos en la lista de narcotraficantes internacional como elementos principal de una red de lavado de dinero del grupo terrorista Hezbolá en América Latina. Abbas Hussein Harb con doble nacionalidad venezolana y libanesa es considerado el responsable de mover millones de dólares procedentes del narcotráfico y lavar el dinero en Colombia y Venezuela para la red Jounma y Hezbolá a través del sector financiación libanés. Ali Mohamed Saleh, colombiano-libanés, es considerado el coordinador de las actividades de Hezbolá en Colombia, desde donde ha suministrado apoyo material, financiero y tecnológico a Hezbolá.

David S. Cohen, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro afirma que la red "Jounma es una sofisticada red multinacional dedicada a lavar dinero del narcotráfico en beneficio de criminales y del grupo terrorista Hezbolá". Los otros dos miembros de esta red de narcotraficantes internacionales son Ali Houssein Harb y Kassem Mohamed Saleh, hermanos de los otros dos individuos antes citados. En la lista han sido incluidas tres empresas que forman parte de la red: Importadora Silvania y Bodega Michigan, de Maicao (Colombia), y la Importadora Silvania, CA de Valencia (Venezuela). La red Jounma ha servido para lavar dinero procedente de actividades ilícitas por valor de 200 millones de dólares mensuales mediante contrabando de dinero en efectivo y casas de cambio del Líbano.

El terrorismo islámico y el antisemitismo van de la mano del narcotráfico.

El problema espanyol (XXIV)

El problema espanyol (XXIV) 

Rosa Díez vol fer la “prova del cotó” als altres partits polítics 

Arran de les últimes detencions d’etarres a una Rosa Díez empeltada del majordom de Don Limpio se li ha ocorregut que els partits polítics han de passar la “prova del cotó” d’alegrar-se de la detenció d’aquests etarres. La segona lideressa de la Carpetovetònia interior, la primera és Esperanza Aguirre, ha felicitat la Guàrdia Civil i ha dit que és “un bon dia” per saber si tots estan d’acord amb aquesta operació. Rosa Díez diu que “farem la prova del cotó i veurem si tots ens alegrem molt del que ha succeït aquesta matinada amb la detenció de dos presumptes etarres i veure si tots demanem a aquests dos presumptes terroristes que col·laborin amb la justícia de forma que en lloc de 326 assassinats sense aclarir hi hagi 324”. Amaiur ha criticat aquesta operació policial.

Però és preocupant que Rosa Díez, lideressa ultranacionalista espanyola s’atribueixi el dret a decidir com cal mesurar els altres partits en funció de si coincideixen amb ella o no. 

Rajoy perdria la majoria absoluta

Si se celebressin les eleccions avui el Partit Popular perdria sis punts respecte a les eleccions del mes de novembre, i perdria 18 escons passant a tenir entre 168 i 172 escons, quedant a 4 de la majoria absoluta, i això set mesos després de guanyar les eleccions. Segons l’enquesta les retallades podrien tenir aquest efecte, jo crec que més aviat es tracta de la pèrdua de credibilitat de Rajoy i el seu govern. El PSOE, però, no se’n beneficiaria d’aquesta pèrdua de vots i escons del PP, només tindrien dos escons més, la credibilitat del PSOE també està sota mínims. La formació ultranacionalista espanyola UPyD de Rosa Díez si que se’n beneficiaria pujant fins els 12 escons. Cal dir, que les enquestes prèvies a les anteriors eleccions també parlaven d’una forta pujada d’UPyD i no va ser així. CiU n’obtindria entre 15 i 16, i ERC entre 2 i 3. Sembla que la majoria dels partits tenen la seva credibilitat sota mínims. 

Nova etzibada al català 

El Tribunal Suprem continua la seva particular campanya contra la llengua catalana, ara li ha tocat a la llengua en l’educació infantil, el TS ha anul·lat dos articles del decret del govern català perquè segons el TS aquest no reconeix que el castellà té la mateixa prioritat que el català.

És en els primers anys quan aprenem la que serà la nostra llengua principal, i això al TS ho saben i no volen que aquesta llengua sigui la llengua catalana. El TS pren aquesta decisió emparats en la doctrina del TC que dictamina que el castellà i el català són les llengües vehiculars a Catalunya. Segons la resolució d’aquest Tribunal el castellà és una “llengua vehicular i docent” a Catalunya i, segons ells “la normalització del català no pot fer-se a costa de l'exclusió del castellà [..]. (El dret a l’ús del castellà com llengua habitual és (un dret que s’ha de reconèixer sense necessitat que s’insti”.

Miguel d’Unamuno deia l’any 1907 que “si l’Estat no imposés el castellà a tot Espanya, els dialectes s’imposarien al castellà”. És curiós que els Tribunals espanyols estiguin inspirats per Unamuno, l’última frase de la frase de la sentència del Tribunal sembla que estigui plagiada o inspirada de la d’Unamuno, 105 anys separen ambdues frases, però la mentalitat i el llenguatge és el mateix.

El problema español (XXIV) 

Rosa Díez quiere hacer la "prueba del algodón" a los otros partidos políticos 

A raíz de las últimas detenciones de etarras en una Rosa Díez injertada del mayordomo de Don Limpio se le ha ocurrido que los partidos políticos deben pasar la "prueba del algodón" de alegrarse de la detención de estos etarras. La segunda lideresa de la Carpetovetònia interior, la primera es Esperanza Aguirre, ha felicitado a la Guardia Civil y ha dicho que es "un buen día" para saber si todos están de acuerdo con esta operación. Rosa Díez dice que "haremos la prueba del algodón y veremos si todos nos alegramos mucho de lo que ha sucedido esta madrugada con la detención de dos presuntos etarras y ver si todos pedimos a estos dos presuntos terroristas que colaboren con la justicia de forma que en lugar de 326 asesinatos sin aclarar haya 324". Amaiur ha criticado esta operación policial.

Pero es preocupante que Rosa Díez, lideresa ultranacionalista española se atribuya el derecho a decidir cómo deben medirse los otros partidos en función de si coinciden con ella o no. 

Rajoy perdería la mayoría absoluta 

Si se celebraran las elecciones hoy el Partido Popular perdería seis puntos respecto a las elecciones del mes de noviembre, y perdería 18 escaños pasando a tener entre 168 y 172 escaños, quedando a 4 de la mayoría absoluta, y esto siete meses después de ganar las elecciones. Según la encuesta los recortes podrían tener este efecto, yo creo que más bien se trata de la pérdida de credibilidad de Rajoy y su gobierno. El PSOE, sin embargo, no se beneficiaría de esta pérdida de votos y escaños del PP, sólo tendrían dos escaños más, la credibilidad del PSOE también está bajo mínimos. La formación ultranacionalista española UPyD de Rosa Díez sí que se beneficiaría subiendo hasta los 12 escaños. Hay que decir, que las encuestas previas a las anteriores elecciones también hablaban de una fuerte subida de UPyD y no fue así. CiU obtendría entre 15 y 16, y ERC entre 2 y 3. Parece que la mayoría de los partidos tienen su credibilidad bajo mínimos.

Nueva agresión al catalán 

El Tribunal Supremo continúa su particular campaña contra la lengua catalana, ahora le ha tocado a la lengua en la educación infantil, el TS ha anulado dos artículos del decreto del gobierno catalán porque según el TS este no reconoce que el castellano tiene la misma prioridad que el catalán.

Es en los primeros años cuando aprendemos la que será nuestra lengua principal, y ello al TS lo saben y no quieren que esta lengua sea la lengua catalana. El TS toma esta decisión amparados en la doctrina del TC que dictamina que el castellano y el catalán son las lenguas vehiculares en Cataluña. Según la resolución de este Tribunal el castellano es una "lengua vehicular y docente" en Cataluña y, según ellos "la normalización del catalán no puede hacerse a costa de la exclusión del castellano [..]. (El derecho al uso del castellano como lengua habitual es (un derecho que debe reconocerse sin necesidad de que se inste".

Miguel de Unamuno decía en 1907 que "si el Estado no impusiera el castellano en toda España, los dialectos se impondrían al castellano". Es curioso que los Tribunales españoles estén inspirados por Unamuno, la última frase de la frase de la sentencia del Tribunal parece estar plagiada o inspirada de la de Unamuno, 105 años separan ambas frases, pero la mentalidad y el lenguaje es el mismo .

Majoria independentista

Majoria independentista 

Segons el baròmetre d’estiu del CEO si ara es fes un referèndum sobre la independència de Catalunya els resultats serien:

SI....51,1% - 8,2 punts més respecte al baròmetre de fa un any.
NO...21,1% - 7,1 punts menys.
Abstenció...21,1%
Indecisos...4,7%

Els percentatge d’indecisos és baix i el d’abstencionistes és igual que els que votarien no, però si només comptabilitzem el SI i el NO ens trobem que el SI aconsegueix el 70,77% dels vots, el NO rep el 29,22%.

L’enquesta del CEO també diu que els partits independentistes augmentarien la seva presència al Parlament. ERC pujaria de 10 a 15 o 16 escons i SI aconseguiria de 0 a 4. CiU guanyaria les eleccions però juntament amb el PSC i el PP perdrien escons. CiU tindria 60 escons, dos menys que ara, el PSC passaria dels 28 actuals a 25 o 24 i el PP baixaria dels 18 actuals al 15 o 16. ICV-EUiA pujaria dels 10 actuals fins els 12 o 13, i el partit neolerrouxista C’s podria mantenir els tres diputats actuals o guanyar-ne un mes. L’enquesta indica que ni la CUP ni PxC aconseguirien representació parlamentària.

Mayoría independentista 

Según el barómetro de verano del CEO si ahora se hiciera un referéndum sobre la independencia de Cataluña los resultados serían:

SI .... 51,1% - 8,2 puntos más respecto al barómetro de hace un año.
NO ... 21.1% - 7,1 puntos menos.
Abstención ... 21.1%
Indecisos ... 4,7%

Los porcentaje de indecisos es bajo y el de abstencionistas es igual que los que votarían no, pero si sólo contabilizamos el SI y el NO nos encontramos con que el SI alcanza el 70,77% de los votos, el NO recibe el 29,22 %.

La encuesta del CEO también dice que los partidos independentistas aumentarían su presencia en el Parlamento. ERC subiría de 10 a 15 o 16 escaños y SI alcanzaría de 0 a 4. CiU ganaría las elecciones pero junto con el PSC y el PP perderían escaños. CiU tendría 60 escaños, dos menos que ahora, el PSC pasaría de los 28 actuales a 25 o 24 y el PP bajaría de los 18 actuales a 15 o 16. ICV-EUiA subiría de los 10 actuales hasta los 12 o 13, y el partido neolerrouxista C 's podría mantener los tres diputados actuales o ganar un mes. La encuesta indica que ni la CUP ni PxC conseguirían representación parlamentaria.

28 de juny 2012

Segons Monago els catalans i els alemanys som insolidaris amb Espanya i Extremadura

Segons Monago els catalans i els alemanys som insolidaris amb Espanya i Extremadura 
La mentalitat dels governants espanyols és la mateixa que tenien el segle. Un exemple d’aquesta mentalitat carpetovetònica és la frase “la solidaritat només cal aplicar-la amb els béns aliens” que José Bono (PSOE, exministre de Defensa i expresident de Castella - la Manxa i expresident del Congrés de Diputats) va etzibar a l’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol. El mateix Pujol va comentar a Manuel Fraga (exministre franquista, expresident de la Xunta de Galícia i fundador del PP) la gran injustícia que s’està cometent amb Catalunya i Fraga va respondre-li: “Té raó, però a nosaltres ja ens va bé així. I punt”.

Algunes comunitats autònomes espanyoles, i la que més ha estat Extremadura, han viscut aprofitant-se dels diners que rebien procedents d’una banda d’això que els nacionalistes espanyols i cacics locals com Rodríguez Ibarra (expresident de la Junta d’Extremadura del PSOE) i José Antonio Monago (actual president de la Junta d’Extremadura del PP) anomenen “solidaritat interterritorial” i que jo prefereixo anomenar “espoli” o “robatori”. El president Monago, president d’una comunitat autònoma que s’ha beneficiat tant dels diners procedents dels fons europeus, principalment Alemanya, i de la “solidaritat interterritorial” que rep principalment de Catalunya, ens qualifica tant als catalans com als alemanys d’insolidaris. Hauria d’anar amb compte el senyor Monago amb el que diu, els alemanys estan farts de subvencionar països que volen viure sense fotre ni brot, i nosaltres també, si la senyora Merkel decideix tancar l’aixeta com li demanen els seus conciutadans, cosa que trobo molt normal veient el que fan països com Grècia, Espanya, Portugal o Itàlia amb els diners que els alemanys posen a la caixa comuna al senyor Monago i els seus compatriotes se’ls acabarà la moma, o part d’ella. El veritable problema d’Extremadura és la seva classe dirigent, una classe dirigent empeltada de la mentalitat del conquistador Francisco Pizarro, que creu que tot és d’ells, i allò que no ho és ho agafen.

José Antonio Monago: "Si a Europa la insolidaritat la representa avui Alemanya, a Espanya, avui, aquesta insolidaritat i absència de cooperació la representa el pacte fiscal català. El major desafiament polític que té Extremadura el 2013 que no podem perdre de vista és, sens dubte, el pacte fiscal català. El pacte fiscal català és catastròfic català. El desafiament que suposa per als extremenys aquest pacte bilateral Generalitat-Estat, senyories, no és cap broma per al present i futur històric de la nostra regió. El seu efecte per a Extremadura pot ser devastador. Em nego a que la política espanyola giri sempre al voltant de determinats dirigents catalans. La seva idea d'Extremadura i Espanya és una idea estereotipada que hem de combatre parlant alt i clar com a poble amb una sola veu però sobretot donant la batalla política al pacte fiscal català, per això, avui també vull aprofitar aquest debat per a oferir un segon gran pacte i convoquem amb ell a tota la societat a una unió extremenya enfront del pacte fiscal català".

Si nosaltres som els alemanys d’Espanya és evident que Extremadura és la Grècia d’Espanya, és a dir, la classe política extremenya és la més pocavergonya d’un Estat amb una classe política molt pocavergonya.

Pot passar que els alemanys se n’afartin de finançar a tots aquests barruts que a més tenen la barra de mostrar aquesta poca humilitat que mostra Monago. Però també espero que Catalunya deixi de subvencionar aquesta gentussa perquè haguem proclamat la independència. Adéu senyor Monago, adéu Espanya.


Según Monago los catalanes y los alemanes somos insolidarios con España y Extremadura 

La mentalidad de los gobernantes españoles es la misma que tenían el siglo. Un ejemplo de esta mentalidad carpetovetónica es la frase "la solidaridad sólo hay que aplicarla con los bienes ajenos" que José Bono (PSOE, ex ministro de Defensa y ex presidente de Castilla - La Mancha y ex presidente del Congreso de Diputados) espetó a la ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol. El propio Pujol comentó a Manuel Fraga (ex ministro franquista, ex presidente de la Xunta de Galicia y fundador del PP) la gran injusticia que se está cometiendo con Cataluña y Fraga le respondió: "Tiene razón, pero a nosotros ya nos bien así. Y punto".

Algunas comunidades autónomas españolas, y la que más ha sido Extremadura, han vivido aprovechándose del dinero que recibían procedentes de una parte de eso que los nacionalistas españoles y caciques locales como Rodríguez Ibarra (ex presidente de la Junta de Extremadura del PSOE ) y José Antonio Monago (actual presidente de la Junta de Extremadura del PP) llaman "solidaridad interterritorial" y que yo prefiero llamar "expolio" o "robo". El presidente Monago, presidente de una comunidad autónoma que ha beneficiado tanto del dinero procedente de los fondos europeos, principalmente Alemania, y de la "solidaridad interterritorial" que recibe principalmente de Cataluña, nos califica tanto a los catalanes como a los alemanes de insolidarios . Debería tener cuidado el señor Monago con lo que dice, los alemanes están hartos de subvencionar países que quieren vivir sin dar ni golpe, y nosotros también, si la señora Merkel decide cerrar el grifo como le piden sus conciudadanos, lo que encuentro muy normal viendo lo que hacen países como Grecia, España, Portugal o Italia con el dinero que los alemanes ponen a la caja común al señor Monago y sus compatriotas se les acabará la moma, o parte de ella. El verdadero problema de Extremadura es su clase dirigente, una clase dirigente injertada de la mentalidad del conquistador Francisco Pizarro, que cree que todo es de ellos, y lo que no lo es lo cogen.

José Antonio Monago: "Si en Europa la insolidaridad la representa hoy Alemania, en España, hoy, esta insolidaridad y ausencia de cooperación la representa el pacto fiscal catalán. El mayor desafío político que tiene Extremadura en 2013 que no podemos perder de vista es, sin duda, el pacto fiscal catalán. El pacto fiscal catalán es catastrófico catalán. El desafío que supone para los extremeños este pacto bilateral Generalitat-Estado, señorías, no es ninguna broma para el presente y futuro histórico de nuestra región. Su efecto para Extremadura puede ser devastador. Me niego a que la política española gire siempre en torno a determinados dirigentes catalanes. Su idea de Extremadura y España es una idea estereotipada que tenemos que combatir hablando alto y claro como pueblo con una sola voz pero sobre todo dando la batalla política al pacto fiscal catalán, por eso, hoy también quiero aprovechar este debate para ofrecer un segundo gran pacto y convocamos con él a toda la sociedad a una unión extremeña frente al pacto fiscal catalán".

Si nosotros somos los alemanes de España es evidente que Extremadura es la Grecia de España, es decir, la clase política extremeña es la más sinvergüenza de un Estado con una clase política muy sinvergüenza.

Puede ocurrir que los alemanes se harten de financiar a todos estos caraduras que además tienen la cara de mostrar esta poca humildad que muestra Monago. Pero también espero que Cataluña deje de subvencionar esta gentuza porque hayamos proclamado la independencia. Adiós señor Monago, adiós España.o, adiós España.


25 de juny 2012

Boko Haram assassina 34 persones a Nigèria

Boko Haram assassina 34 persones a Nigèria 

Els atacs del grup terrorista islàmic nigerià Boko Haram, que significa “l’educació no islàmica és pecat”, contra esglésies cristianes del nord de Nigèria i la posterior revenja dels cristians contra els musulmans ha provocat 34 morts a l’Estat de Kaduna, nord de Nigèria. 23 de les víctimes van morir en els atemptats de Boko Haram mentre que 11 persones van morir en els actes de revenja perpetrats per joves cristians i garrots contra els musulmans. Els atemptats perpetrats per terroristes suïcides de Boko Haram que van fer esclatar vehicles carregats d’explosius van causar més de 150 ferits. Les autoritats de l’Estat de Kaduna van imposar un toc de queda de 24 hores. Boko Haram ha concentrat els seus atacs en aquest Estat nigerià contra cinc esglésies cristianes. Boko Haram vol establir un Estat islàmic i des de fa uns anys s’han dedicat a atacar les forces de seguretat, objectius governamentals i les minories cristianes del nord de Nigèria. El nord de Nigèria és majoritàriament musulmà mentre que els cristians són majoritaris al sud.Boko Haram asesina 34 personas en Nigeria 

Los ataques del grupo terrorista islámico nigeriano Boko Haram, que significa "la educación no islámica es pecado", contra iglesias cristianas del norte de Nigeria y la posterior venganza de los cristianos contra los musulmanes ha provocado 34 muertos en el Estado de Kaduna, norte de Nigeria. 23 de las víctimas murieron en los atentados de Boko Haram mientras que 11 personas murieron en los actos de venganza perpetrados por jóvenes cristianos y palos contra los musulmanes. Los atentados perpetrados por terroristas suicidas de Boko Haram que hicieron estallar vehículos cargados de explosivos causaron más de 150 heridos. Las autoridades del Estado de Kaduna impusieron un toque de queda de 24 horas. Boko Haram ha concentrado sus ataques en ese Estado nigeriano contra cinco iglesias cristianas. Boko Haram quiere establecer un Estado islámico y desde hace unos años se han dedicado a atacar a las fuerzas de seguridad, objetivos gubernamentales y las minorías cristianas del norte de Nigeria. El norte de Nigeria es mayoritariamente musulmán mientras que los cristianos son mayoritarios en el sur.

AlQaida s’estén pels països veïns d’Israel

AlQaida s’estén pels països veïns d’Israel 

Abatut el número dos d’AlQaida 

Abu Yaha al Libi, número dos d’AlQaida, va perdre la vida durant un bombardeig nord-americà a la regió pakistanesa de Waziristan del Nord. Un vehicle aeri no tripulat va llançar sis míssils contra un complex d’AlQaida matant quinze persones i ferint tres més. Aquest és el dirigent d’AlQaida de més alt rang mort després de Bin Laden.

Mentre que la intel·ligència pakistanesa confirma la mort d’aquest dirigent terrorista, un comandant de la insurgència ho ha negat dient que “no ha mort. No és la primera vegada que informen de la seva mort. Els nord-americans estan patint fortes pèrdues a Afganistan i, per això, recorren a la difusió d’informacions falses”. Confirmar la mort d’aquest dirigent terrorista pot trigar uns mesos per la dificultat d’accedir a aquesta zona sota el control dels talibans. 

AlQaida podria apropiar-se de l’arsenal químic sirià 

El conflicte sirià podria ser aprofitat per AlQaida per apropiar-se dels arsenals químics i biològics sirians. S’ha detectat la presència creixent de forces d’AlQaida procedents d’Iraq en contra del règim de Bashar al Asad. Els Estats Units temen que si Bashar acaba sent derrocat Síria acabi convertint-se en un segon Afganistan sota control d’AlQaida.

També hi ha un temor que aprofitant el caos que es viu a Síria els arsenals químics i biològics acabin en mans d’altres grups terroristes islàmics com Hezbolà al Líban, i Hamàs i la Gihad Islàmica a Gaza.

Els serveis d’intel·ligència dels Estats Units i d’altres països estan preparant plans per localitzar els dipòsits i fer el que es pugui per impedir que aquestes armes caiguin en mans dels terroristes.

Els arsenals sirians tenen grans quantitats de Sarin, Tabun, Vx i gas mostassa. També disposen de centenars de míssils Scud (B, C, D) amb caps preparats pel llançament del gas i milers de míssils SS-21.

AlQaida va estenent els seus tentacles per tot l’Orient Mitjà aprofitant la caiguda dels diversos règims autoritaris de la zona. El cas de Síria és tema apart perquè en el cas de Síria, si el règim caigués ara seria per l’acció de la població revoltada, encara que sembla que tots dos bàndols estan rebent suport. Els revoltats sirians potser estan sent ajudats per derrocar al tirà Bashar al Asad sense adonar-se que estan ajudant a pujar al poder un règim molt pitjor. 

PD: Probablement les revoltes de l’anomenada Primavera àrab van començar honestament com la via per derrocar els tirans que governaven aquests països, n’han caigut uns quants, n’hi ha que han acabat morts, però és curiós que a tots aquests països estan pujant els islamistes radicals al poder. Els Estats Units i la Unió Europea haurien de reforçar la col·laboració amb Israel i preparar-se pel pitjor.AlQaida extiende por los países vecinos de Israel 

Abatido el número dos de AlQaida 

Abu Yaha al Libi, número dos de AlQaida, perdió la vida durante un bombardeo estadounidense en la región paquistaní de Waziristán del Norte. Un vehículo aéreo no tripulado lanzó seis misiles contra un complejo de AlQaida matando quince personas e hiriendo tres más. Este es el dirigente de AlQaida de más alto rango muerto después de Bin Laden.Mientras que la inteligencia paquistaní confirma la muerte de este dirigente terrorista, un comandante de la insurgencia lo ha negado diciendo que "no ha muerto. No es la primera vez que informan de su muerte. Los estadounidenses están sufriendo fuertes pérdidas en Afganistán y, por ello, recurren a la difusión de informaciones falsas". Confirmó la muerte de este dirigente terrorista puede tardar unos meses por la dificultad de acceder a esta zona bajo el control de los talibanes. 

AlQaida podría apropiarse del arsenal químico sirio 

El conflicto sirio podría ser aprovechado por AlQaida para apropiarse de los arsenales químicos y biológicos sirios. Se ha detectado la presencia creciente de fuerzas de AlQaida procedentes de Irak en contra del régimen de Bashar al Asad. Los Estados Unidos temen que si Bashar acaba siendo derribado Siria acabe convirtiéndose en un segundo Afganistán bajo control de AlQaida.También hay un temor de que aprovechando el caos que se vive en Siria los arsenales químicos y biológicos acaben en manos de otros grupos terroristas islámicos como Hezbolá en el Líbano, y Hamás y la Yihad Islámica en Gaza.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y otros países están preparando planes para localizar los depósitos y hacer lo que se pueda para impedir que estas armas caigan en manos de los terroristas. Los arsenales sirios tienen grandes cantidades de Sarin, Tabun, Vx y gas mostaza. También disponen de cientos de misiles Scud (B, C, D) con fines preparados para el lanzamiento del gas y miles de misiles SS-21.AlQaida va extendiendo sus tentáculos por todo el Oriente Medio aprovechando la caída de los diversos regímenes autoritarios de la zona. El caso de Siria es tema aparte porque en el caso de Siria, si el régimen cayera ahora sería por la acción de la población sublevada, aunque parece que ambos bandos están recibiendo apoyo. Los sublevados sirios quizás están siendo ayudados por derrocar al tirano Bashar al Asad sin darse cuenta de que están ayudando a subir al poder un régimen mucho peor. 

PD: Probablemente las revueltas de la llamada Primavera árabe empezaron honestamente como la vía para derrocar a los tiranos que gobernaban esos países, han caído unos cuantos, los hay que han acabado muertos, pero es curioso que en todos estos países están subiendo los islamistas radicales al poder. Los Estados Unidos y la Unión Europea deberían reforzar la colaboración con Israel y prepararse para lo peor.

La legalització de Sortu

La legalització de Sortu 

Que el Tribunal Constitucional hagi sentenciat, en contra de la opinió del Tribunal Suprem, que la formació abertzale Sortu és legal ha obert la caixa dels trons. Dels 11 magistrats sis van votar a favor  de la legalització i cinc en contra. Haurien de ser 12 magistrats però un va traspassar i el seu substitut no ha estat nomenat perquè PP i PSOE no van posar-se d’acord, i dels magistrats presents crec que ara ja tots tenen el seu mandat caducat. Són els mateixos magistrats que van sentenciar l’Estatut de Catalunya a instàncies d’una sèrie de recursos presentats majoritàriament pel Partit Popular, llavors el PP va dir que s’havien d’acatar les resolucions del TC, ja que havien fet la feina que el PP volia que fessin, són els mateixos magistrats, però ara el PP no només no està d’acord amb la decisió que uns magistrats fins ara submisos al PP que legalitza Sortu, sinó que hi ha qui demana que el TC sigui suprimit com a tal i convertit en una sala del Tribunal Suprem, i acusa a aquests magistrats de ser polítics, cosa que ja tots sabíem, però ho eren quan obeïen al PP i ara, i llavors el PP demanava respecte a les decisions del TC, ara en demanen la supressió.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunitat de Madrid i lideressa del PP per Déu, Espanya i Aznar, ha dit amb la gràcia que la caracteritza: “Hoy es un dia muy triste para la democracia española porqué el Tribunal Constitucional ha decidido legalizar a un partido político que no ha querido condenar los 800 y pico asesinatos de ETA. Me parece que ha llegado el momento de que nos planteemos muy seriamente porqué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido por políticos que se llaman magistrados pero no lo son”.

La democràcia espanyola és una broma, Sortu és un partit petit, el perill és que el partit majoritari de l’Estat espanyol és un partit fundat per persones provinents del franquisme que va matar milers de persones, un partit, el PP, que no només no ha condemnat mai el franquisme sinó que l’ha justificat. No és un dia trist per a la democràcia espanyola perquè s’hagi legalitzat Sortu, la democràcia espanyola és una democràcia llastrada pel pes de tenir un govern constituït per un partit franquista. I el fet que el PP faci el que vol amb els Tribunals i els hagi convertit en el seu braç és el que encara fa que la democràcia espanyola sigui una fal·làcia. Oblida la senyora Aguirre que una part d’aquests magistrats van ser nomenats a proposta del Partit Popular, i els altres van ser nomenats a proposta del PSOE però amb l’aquiescència del PP. És un Tribunal, el Tribunal Constitucional, que té els seus membres nomenats pels partits, i això significa que aquests magistrats deuen el càrrec als partits que els van proposar i nomenar. I si el TC és un Tribunal “polític”, el PP en té una bona part de la culpa que ho sigui. La situació d’aquests magistrats no és fàcil tampoc, haurien de ser dotze però només en són onze perquè un es va morir i PSOE i PP no han estat capaços d’escollir i nomenar un substitut, i els altres magistrats tenen el seu mandat acabat fa uns quants anys, no han estat nomenats els substituts perquè PSOE i PP tampoc han estat capaços d’arribar a un acord. Però, repeteixo, aquests són els mateixos magistrats pels quals el PP demanava respecte que van emetre una sentència per la que el PP exigia acatament, ara aquests magistrats han comés l’error de no obeir a l’amo.

Alberto Ruíz Gallardón (Partit Popular), ministre de Justícia, del Govern espanyol: “A mi me hubiese gustado que la decisión del Tribunal Constitucional mantuviese la decisión del Tribunal Supremo y que por lo tanto, Sortu siguiera siendo ilegal”.

El Partit Popular amb la connivència del PSOE i dels Tribunals van anar il·legalitzant totes les formacions abertzales que s’inscrivien al registre acusant-les de ser el braç polític d’ETA, d’aquesta manera el PP va privar de representació a una part important de la població basca, si no vaig errat crec que els abertzales van arribar a ser la tercera força política del Parlament d’Euskadi, d’aquesta manera el PP aconseguia situar-se com a tercera força i donava el poder al PSE-PSOE. Fent això el PP adulterava les eleccions basques, i ara tenen por que Sortu, com a principal força abertzale, acabi situant-se, potser, com a segona força. 
La legalización de Sortu 

Que el Tribunal Constitucional haya sentenciado, en contra de la opinión del Tribunal Supremo, que la formación abertzale Sortu es legal ha abierto la caja de los truenos. De los 11 magistrados seis votaron a favor de la legalización y cinco en contra. Deberían ser 12 magistrados pero un traspasó y su sustituto no ha sido nombrado porque PP y PSOE no se pusieron de acuerdo, y los magistrados presentes creo que ahora ya todos tienen su mandato caducado. Son los mismos magistrados que sentenciaron el Estatuto de Cataluña a instancias de una serie de recursos presentados mayoritariamente por el Partido Popular, entonces el PP dijo que tenían que acatar las resoluciones del TC, ya que habían hecho el trabajo que el PP quería que hicieran, son los mismos magistrados, pero ahora el PP no sólo no está de acuerdo con la decisión que unos magistrados hasta ahora sumisos al PP que legaliza Sortu, sino que hay quien pide que el TC sea suprimido como tal y convertido en una sala del Tribunal Supremo, y acusa a estos magistrados de ser políticos, lo que ya todos sabíamos, pero lo eran cuando obedecían al PP y ahora, y entonces el PP pedía respeto a las decisiones del TC, ahora piden la supresión.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y lideresa del PP por Dios, España y Aznar, ha dicho con la gracia que la caracteriza: "Hoy es un día muy triste para la democracia española porqué el Tribunal Constitucional ha decidido legalizar a un partido político que no ha querido condenado los 800 y pico asesinatos de ETA. Me Parece que ha legada el momento de que nos planteemos muy seriamente porqué Tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrida miedo políticos que se llaman magistrados pero no lo son".

La democracia española es una broma, Sortu es un partido pequeño, el peligro es que el partido mayoritario del Estado español es un partido fundado por personas provenientes del franquismo que mató miles de personas, un partido, el PP, que no sólo no ha condenado nunca el franquismo sino que la ha justificado. No es un día triste para la democracia española porque se haya legalizado Sortu, la democracia española es una democracia lastrada por el peso de tener un gobierno constituido por un partido franquista. Y el hecho de que el PP haga lo que quiere con los Tribunales y los haya convertido en su brazo es lo que todavía hace que la democracia española sea una falacia. Olvida la señora Aguirre que una parte de estos magistrados fueron nombrados a propuesta del Partido Popular, y los otros fueron nombrados a propuesta del PSOE pero con la aquiescencia del PP. Es un Tribunal, el Tribunal Constitucional, que tiene sus miembros nombrados por los partidos, y eso significa que estos magistrados deben el cargo a los partidos que les propusieron y nombrar. Y si el TC es un Tribunal "político", el PP tiene una buena parte de la culpa que lo sea. La situación de estos magistrados no es fácil tampoco, deberían ser doce pero sólo son once porque uno se murió y PSOE y PP no han sido capaces de elegir y nombrar un sustituto, y los demás magistrados tienen su mandato acabado hace unos cuantos años, no han sido nombrados los sustitutos para que PSOE y PP tampoco han sido capaces de llegar a un acuerdo. Pero, repito, estos son los mismos magistrados los que el PP pedía respeto que emitieron una sentencia por la que el PP exigía acatamiento, ahora estos magistrados han cometido el error de no obedecer al dueño.

Alberto Ruíz Gallardón (Partido Popular), ministro de Justicia, del Gobierno español: "A mí me hubiese gustado que la decisión del Tribunal Constitucional mantuviese la decisión del Tribunal Supremo y que por lo tanto, Sortu siguiera siendo ilegal".

El Partido Popular con la connivencia del PSOE y de los Tribunales fueron ilegalizando todas las formaciones abertzales que se inscribían en el registro acusándolas de ser el brazo político de ETA, de esta manera el PP privó de representación en una parte importante de la población vasca, si no me equivoco creo que los abertzales llegaron a ser la tercera fuerza política del Parlamento de Euskadi, de esta manera el PP conseguía situarse como tercera fuerza y ​​daba el poder al PSE- PSOE. Haciendo esto el PP adulteró las elecciones vascas, y ahora tienen miedo de que Sortu, como principal fuerza abertzale, acabe situándose, quizás, como segunda fuerza.

El mantra del govern espanyol

El mantra del govern espanyol
El govern espanyol i especialment el ministre Cristóbal Montoro repeteixen dia si i dia també que “Espanya no ha estat rescatada” com un mantra, no sé si el que pretenen és convèncer a la ciutadania o convèncer-se a ells mateixos d’aquest fet. Des de fa setmanes els membres del govern ho neguen o utilitzen eufemismes per no dir el nom de la cosa. Tot allò que es criticava a l’anterior govern i especialment a l’anterior president del govern aquests que hi ha ara ho estan superant, superant en negatiu.
Cristóbal Montoro, 1: “España no ha sido rescatada porqué no necesita ser rescatada. España tiene el apoyo de los socios europeos y de las instituciones europeas, y España tiene, como conocimos anoche, el apoyo expreso del G20 para los programas que está desarrollando el gobierno español, entre los que figura la recapitalización del sector bancario”.
Cristóbal Montoro, 2: “Hace una semana España no ha sido rescatada, no ha sido rescatada, lo dice la comisión europea, lo dice el portavoz de asuntos económicos de la comisión europea, que añade: ‘España no necesita ningún rescate siempre que haga las reformas estructurales que está haciendo’”.
Mariano Rajoy: “Me ha sorprendido una información que dice que alguien nos ha pedido que hiciéramos ya la petición formal del crédito a las instituciones financieras. Nadie ha planteado eso. Como usted muy bien ha señalado somos nosotros los primeros interesados que eso se resuelva con la mayor celeridad posible”.
És com un mantra, repeteixen constantment “España no ha sido rescatada”, és evident que la gent no s’ho creu. Els governs estrangers i la premsa estrangera parlen de rescat, alguns mitjans espanyols també, només el govern espanyol i els seus mitjans afins neguen el rescat, parlen de “línia de crèdit” i altres eufemismes absurds. La posició del govern espanyol era sostenible fa 50 anys quan l’accés a la premsa estrangera i a les declaracions de líders estrangers estava restringida per la tecnologia del moment, aconseguir un diari francès, anglès o alemany no estava a l’abast de tothom, encara era més complicat sintonitzar emissores de ràdio estrangeres, veure televisió estrangera era pura fantasia i Internet no existia, apart del desconeixement d’idiomes, però estem en el segle XXI, tenim Internet, podem sintonitzar emissores de ràdio i televisió estrangeres, podem llegir la premsa estrangera sigui comprant-la al quiosc o llegint-la per Internet. I aquest govern amb una mentalitat del segle XX encara ens intenta explicar sopars de duro. El mantra “España no ha sido rescatada” em fa molta mandra, senyors Rajoy i Montoro.


El mantra del gobierno español
El gobierno español y especialmente el ministro Cristóbal Montoro repiten día sí y día también que "España no ha sido rescatada" como un mantra, no sé si lo que pretenden es convencer a la ciudadanía o convencerse a ellos mismos de este hecho. Desde hace semanas los miembros del gobierno lo niegan o utilizan eufemismos para no decir el nombre de la cosa. Todo lo que se criticaba al anterior gobierno y especialmente al anterior presidente del gobierno estos que hay ahora lo están superando, superando en negativo.
Cristóbal Montoro, 1: “España no ha sido rescatada porqué no necesita ser rescatada. España tiene el apoyo de los socios europeos y de las instituciones europeas, y España tiene, como conocimos anoche, el apoyo expreso del G20 para los programas que está desarrollando el gobierno español, entre los que figura la recapitalización del sector bancario”.
Cristóbal Montoro, 2: “Hace una semana España no ha sido rescatada, no ha sido rescatada, lo dice la comisión europea, lo dice el portavoz de asuntos económicos de la comisión europea, que añade: ‘España no necesita ningún rescate siempre que haga las reformas estructurales que está haciendo’”.
Mariano Rajoy: “Me ha sorprendido una información que dice que alguien nos ha pedido que hiciéramos ya la petición formal del crédito a las instituciones financieras. Nadie ha planteado eso. Como usted muy bien ha señalado somos nosotros los primeros interesados que eso se resuelva con la mayor celeridad posible”.

Es como un mantra, repiten constantemente "España no ha sidos rescatada", es evidente que la gente no lo cree. Los gobiernos extranjeros y la prensa extranjera hablan de rescate, algunos medios españoles también, sólo el gobierno español y sus medios afines niegan el rescate, hablan de "línea de crédito" y otros eufemismos absurdos. La posición del gobierno español era sostenible hace 50 años cuando el acceso a la prensa extranjera ya las declaraciones de líderes extranjeros estaba restringida por la tecnología del momento, conseguir un diario francés, inglés o alemán no estaba al alcance de todos, aunque era más complicado sintonizar emisoras de radio extranjeras, ver televisión extranjera era pura fantasía e Internet no existía, aparte del desconocimiento de idiomas, pero estamos en el siglo XXI, tenemos Internet, podemos sintonizar emisoras de radio y televisión extranjeras, podemos leer la prensa extranjera sea comprándola en el quiosco o leyéndola por Internet. Y este gobierno con una mentalidad del siglo XX todavía nos intenta explicar cuentos chinos. El mantra "España no ha sidos rescatada" me da mucha pereza, señores Rajoy y Montoro.

El Partit Popular, partit anticatalà

El Partit Popular, partit anticatalà

La consellera de (in)cultura del govern PP-PAR de l’Aragó 

Dolores Serrat: “Y evidentemente hay unas lenguas y no todas se llaman igual en la zona del Aragón Oriental, y otras que ahora mismo se llaman igual en la zona de los Pirineos y prePirineos, y por lo tanto defendemos que estas lenguas son inequivocamente aragonesas y lo que no queremos es que se confundan con otras lenguas”. Aquesta consellera de (in)cultura aragonesa está més confosa que aquella Miss a qui van preguntarsobre Confuci, tots sabem quines són aquestes llengües i quins noms tenen, ella és evident que no, i el més trist és que aquesta senyora consellera nascuda a Ripoll, a Ripoll, senyors, no sàpiga que la llengua que es parla a Ripoll i la que es parla a Fraga és la mateixa, llengua que en teoria ella hauria de conèixer, tot i que militant en el PP no em sorprendria que ni la parlés ni l’entengués, només així es pot entendre que pretengui aprovar un disbarat de llei que afirma que el català que es parla a la Franja de Ponent no és català sinó aragonès oriental. Ja hi ha a l’Aragó una llengua que rep el nom de llengua aragonesa. El PP d’Aragó per decret vol crear una llengua nova agafant una existent i canviant-li el nom, convindria que des del sector acadèmic llegissin la cartilla a la senyora consellera de (in)cultura de l’Aragó, i immediatament seria convenient que tot el que hagi donat suport a aquest disbarat sigui inhabilitat per exercir qualsevol càrrec. Fos per ignorància o per mala fe el que han fet és raó suficient per inhabilitar-los pels segles dels segles.

La llei suprimeix les dues acadèmies existents, una per a la llengua catalana que segueix les normes que marca l’IEC, i l’altra llengua és la llengua aragonesa, estic parlant de llengües acadèmicament reconegudes, i crea una acadèmia aragonesa de les llengües, una institució que en el seu consell hi ha polítics, crec que només hi ha un filòleg. 

Enric Millo, botifler sense complexes 

Enric Millo: “Nosaltres el que no farem és una ingerència en el que són les competències del govern autònom aragonès, seria el mateix, si algú des d’una altra comunitat autònoma pretengués interferir sobre les lleis que es fan en el Parlament de Catalunya o sobre els acords que el govern de Catalunya pren d’acord amb el seu autogovern”. Enric Millo és coreligionari de Dolors Serrat, fidel al PP, no només no discuteix mai el que diuen altres coreligionaris seus del PP sinó que fins i tot els justifica. Igual que la seva superior jeràrquica, la presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, el silenci de la qual en aquest assumpte és clamorós i connivent amb un disbarat. Deuen tenir por que si diuen alguna cosa en contra dels atacs del seu partit contra el català els passi com a l’alcalde de Manacor, a les Balears, que va gosar enfrontar-se al president balear, Bauzá que està anorreant el català a les Illes, i li ha costat ser expedientat. El senyor Millo oblida que comunitats autònomes del PP i el mateix PP s’han ingerit en les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, un exemple seria l’Estatut, recorregut alhora que copiat pels mateixos que l’havien recorregut. 

El vell projecte del nacionalisme espanyol 

Algú s’imagina el que faria el govern espanyol si demà el govern xilè o mexicà decideixen crear una acadèmia de la llengua xilena o mexicana i diuen que aquestes llengües no tenen res a veure amb el castellà?. Puc entendre que els diversos governs espanyols vulguin anorrear la llengua catalana (i de pas l’aranès, asturià, aragonès, èuscara i gallec), fa segles que ho intenten, però fins ara els seus intents es limitaven a prohibir aquestes llengües per tots els mitjans possibles, de vegades intentaven negar la seva existència, cosa que entra en contradicció amb l’intent de prohibir-les, però aquesta gent del país del costat ja les tenen aquestes contradiccions, i un exemple seria aquest intent de canviar el nom a les llengües per decret, això, cal dir-ho, tampoc és una idea original del govern PP-PAR de l’Aragó, els PP de València ja va intentar-ho, creant una acadèmia de la llengua que va intentar crear una llengua nova. Caldria veure quants dels membres d’aquesta nova acadèmia pepera de les llengües aragoneses parlen alguna de les dues llengües, probablement cap d’ells, segurament seran tots castellanoparlants. Aquests fets són una mostra que el vell projecte del nacionalisme espanyol continua intentant crear un Estat cultural i lingüísticament homogeni, una sola llengua, la castellana, un projecte d’Estat que fins ara ha fracassat.

Vídeo: El Partit Popular en guerra contra la llenguacatalana


El Partido Popular, partido anticatalán 

La consejera de (in) cultura del gobierno PP-PAR de Aragón 

Dolores Serrat: "Y evidentemente hay unas lenguas y no todas se llaman igual en la zona del Aragón Oriental, y otras que ahora mismo se llaman igual en la zona de los Pirineos y prePirineos, y por lo tanto defendemos que estas lenguas son inequivocamente aragonesas y lo que no queremos es que se confundan con otras lenguas". Esta consejera de (in) cultura aragonesa está más confundida que aquella Miss a quien preguntaronsobre Confucio, todos sabemos cuáles son estas lenguas y qué nombres tienen, ella es evidente que no, y lo más triste es que esta señora consejera nacida en Ripoll , en Ripoll, señores, no sepa que la lengua que se habla en Ripoll y la que se habla en Fraga es la misma, lengua que en teoría ella debería conocer, aunque militando en el PP no me sorprendería que ni la hablara ni la entendiera, sólo así se puede entender que pretenda aprobar un disparate de ley que afirma que el catalán que se habla en la Franja de Ponent no es catalán sino aragonés oriental. Ya hay en Aragón una lengua que recibe el nombre de lengua aragonesa. El PP de Aragón por decreto quiere crear una lengua nueva cogiendo una existente y cambiándole el nombre, convendría que desde el sector académico leyeran la cartilla a la señora consejera de (in)Cultura de Aragón, e inmediatamente sería conveniente que todo el que haya apoyado este disparate sea inhabilitado para ejercer cualquier cargo. Fuera por ignorancia o por mala fe lo que han hecho es razón suficiente para inhabilitarlos por los siglos de los siglos.

La ley suprime las dos academias existentes, una para la lengua catalana que sigue las normas que marca el IEC, y la otra lengua es la lengua aragonesa, estoy hablando de lenguas académicamente reconocidas, y crea una academia aragonesa de las lenguas, una institución que en su consejo hay políticos, creo que sólo hay un filólogo. 

Enric Millo, botifler sin complejos 

Enric Millo: "Nosotros lo que no haremos es una injerencia en lo que son las competencias del gobierno autónomo aragonés, sería lo mismo, si alguien desde otra comunidad autónoma pretendiese interferir sobre las leyes que se hacen en el Parlamento de Cataluña o sobre los acuerdos que el gobierno de Cataluña toma de acuerdo con su autogobierno". Enric Millo es correligionario de Dolores Serrat, fiel al PP, no sólo no discute nunca lo que dicen otros correligionarios suyos del PP sino que incluso los justifica. Al igual que su superior jerárquica, la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, el silencio de la que en este asunto es clamoroso y connivente con un disparate. Deben tener miedo de que si dicen algo en contra de los ataques de su partido contra el catalán les pase como al alcalde de Manacor, en Baleares, que osó enfrentarse al presidente balear, Bauzá que está aniquilando el catalán en las Islas, y le ha costado ser expedientado. El señor Millo olvida que comunidades autónomas del PP y el propio PP se han ingerido en las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, un ejemplo sería el Estatut, recorrido a la vez que copiado por los mismos que la habían recorrido.

El viejo proyecto del nacionalismo español 

Alguien se imagina lo que haría el gobierno español si mañana el gobierno chileno o mexicano deciden crear una academia de la lengua chilena o mexicana y dicen que estas lenguas no tienen nada que ver con el castellano?. Puedo entender que los diversos gobiernos españoles quieran aniquilar la lengua catalana (y de paso el aranés, asturiano, aragonés, euskera y gallego), hace siglos que lo intentan, pero hasta ahora sus intentos se limitaban a prohibir estas lenguas para todos los medios posibles, a veces intentaban negar su existencia, lo que entra en contradicción con el intento de prohibirlas, pero esta gente del país del lado ya las tienen estas contradicciones, y un ejemplo sería este intento de cambiar el nombre a las lenguas por decreto, eso, hay que decirlo, tampoco es una idea original del gobierno PP-PAR de Aragón, los PP de Valencia ya intentarlo, creando una academia de la lengua que intentó crear una lengua nueva. Habría que ver cuántos de los miembros de esta nueva academia pepera de las lenguas aragonesas hablan alguna de las dos lenguas, probablemente ninguno de ellos, seguramente serán todos castellanohablantes. Estos hechos son una muestra de que el viejo proyecto del nacionalismo español sigue intentando crear un Estado cultural y lingüísticamente homogéneo, una sola lengua, la castellana, un proyecto de Estado que hasta ahora ha fracasado.