18 d’oct. 2009

Tornen les manis del PP

Tornen les manis del PP

Els bisbes organitzen una mani però no hi van

Ahir dissabte els bisbes van convocar una manifestació a Madrid en contra de l'avortament i de Zapatero. Els bisbes la van convocar però no hi van anar. Els que si que van anar van ser alguns destacats dirigents del PP com José María Aznar, Dolores de Cospedal i Esperanza Aguirre. Aznar qualificava de deure de ciutadà assistir a la marxa. Els manifestants reclamaven la retirada de la nova llei de l'avortament i demanaven la dimissió de Zapatero.

Ja que hi som...

Com que ara els del PP ja no poden sortir a protestar en contra del divorci com feien fa 30 anys els senyors d'aquesta dreta tan reaccionària que hi ha a Espanya perquè el barrutòmetre - mesurador dels nivells de barra - hauria petat ja que tenen l'indicador en els límits s'han de limitar a protestar contra la llei de l'avortament vigent i la que ha de ser aprovada pel Congrés dels Diputats. I ja que hi són – ara feia temps que els senyors del PP no organitzaven cap mani – atenent la petició dels senyors bisbes – que per cert no hi eren presents – han decidit sortir i aprofitant que el Manzanares passa per Madrid – permeteu-me aquesta llicència literària – demanar a Zapatero que dimiteixi. Aquesta dèria del PP de demanar que tothom dimiteixi quan ells amb la que tenen dins del seu partit no dimiteix ni déu – els bisbes tampoc ho permetrien - és sorprenent. A Zapatero ja li espere dimitís durant la passada desfilada militar del 12-O. Us enrecordeu del “Váyase usté - així ho deia Aznar -, señor Gonzalez” que repetia Aznar quan va perdre les eleccions de 1993?. El PP que ja ha perdut dues eleccions enfront de Zapatero sembla que torna a aquella fórmula canviant la frase però amb la mateixa intenció.

Ball de xifres

L'organització de la manifestació diu que hi van assistir més de dos milions de persones, la Comunitat de Madrid rebaixa la xifra a la meitat i la policia diu que van ser 250000 manifestants.

Ambient festiu

La notícia diu que la manifestació va transcórrer en un ambient festiu i que els manifestants cridaven “Zapatero dimissió”. A qualsevol cosa li diuen ambient festiu, considerant quina mena de gent anava i el que cridaven qualificar-ho de festiu fa pensar que per aquesta gent la crema d'heretges a la foguera és semblant a una rave.

Benigno Blanco

Benigno Blanco, president del Fòrum de la família ha procedit a la lectura del manifest en nom dels convocants – que no hi eren – ha demanat la retirada de la nova llei de l'avortament i de la llei vigent de l'avortament. Benigno Blanco ha dit: “Nosaltres no les abandonarem com fan les lleis injustes que permeten o faciliten l'avortament, és a dir, lleis com l'ara vigent a Espanya o la que ara es tramita al Congrés dels Diputats. Tots els aquí presents expressem un compromís públic amb la defensa de la vida del què ha de néixer.” Aquest home és un demagog de primera categoria. Primer diu que no les abandonaran però després no torna a citar les dones en tota la frase. Diu que la llei de l'avortament és injusta i que facilita l'avortament. La llei estipula les condicions sota les quals es pot avortar, que és molt diferent de facilitar. El que diu la llei és que la dona pot avortar si compleix unes condicions i uns terminis determinats. El senyor Benigno Blanco potser creu que és millor tornar a l'època en què les dones si volien avortar a Espanya ho havien de fer recorren a sinistres matrones que practicaven l'avortament al menjador de casa seva amb una agulla de fer mitja i amb les mateixes condicions higièniques que un munt de fems. És clar, les nenes de casa bona sempre podien fer-ho discretament en un breu viatge a Londres. Nenes de casa bona els pares de les quals segurament cridarien en públic “no a l'avortament”. Dir que ells no les abandonaran (a les dones) com fan les lleis amb sembla un exercici de cinisme i de paternalisme decimonònic. Al senyor Benigno Blanco les dones l'importen un rave. Finalment afirma que tots els presents – en la manifestació - es comprometen amb la vida del que ha de néixer. Permetint-me un detall. El Fòrum de la Família és un grupuscle molt reaccionari que defensa allò que ells anomenen família tradicional. Qualsevol altra forma de família que no entri en aquests paràmetres es considerada pecaminosa. El discurs polític d'aquest grupuscle és propi de les catacumbes del nacionalcatolicisme més ranci. Estem en el segle XXI i la societat ha canviat, i també la família. Regular els drets i deures dels nous models de família – nous fins a cert punt – no és cap atemptat contra les lleis divines. De totes maneres se li ha de recordar que el senyor Blanco i els seus afins poden seguir amb el seu model de família però han d'entendre que ells han de respectar el nous models de família recollits per les lleis. I l'Església espanyola hauria de deixar d'intentar dictar la política, els temps en què ells dictaven la doctrina moral a la societat han passat a la història. Queda molt lleig això que han fet els bisbes: organitzar un acte, convocar a les masses i no fer acte de presència. La ministra d'Igualtat Bibiana Aido ha criticat la presència dels dirigents del PP, concretament referint-se a Aznar ja que durant el temps en què Aznar va ser president del govern van haver-hi mig milió d'avortaments, també acusa als dirigents del PP de fer servir un discurs contra l'avortament propi de fa 25 anys. Bibiana Aído: “Em pregunte que van fer els qui avui encapçalen aquesta manifestació. Que van fer els qui van estar governant durant vuit anys en què va haver-hi més de 500000 avortaments?. Que és el que van fer?. Res. No van fer absolutament res. El Partit Popular No va fer absolutament res. Donar-li l'esquena al problema, No plantar-li cara, mirar per a un altre costat. I avui s'estan tirant al carrer amb els mateixos eslògans que utilitzaven fa 25 anys.” D'Aznar sabem que si hi ha una cosa per la que destaca és per tenir molt poca vergonya. Diu que ha anat perquè és el seu deure de ciutadà. Deure de ciutadà?. Es refereix a anar a la manifestació o a estar en contra de la llei de l'avortament?. Els ciutadans no tenen el deure d'anar a cap manifestació, si de cas serà el dret. Avortaments hi ha hagut sempre, encara que ens tapem els ulls no vol dir que no existeixin. L'avortament existeix i la hipocresia dels que ara surten dient que no s'ha de permetre que les dones avortin quan ell va ser president del govern, nefast president del govern, i no va fer res, com diu Bibiana Aído, em sembla que no diu res que sigui favorable d'un personatge que diu que a ell "ningú li ha dir que no condueixi a la velocitat que li dóna la gana amb una trompa com un piano". Be faria aquesta dreta decimonònica de tornar a les catacumbes de les que mai hauria d'haver sortit i de pas que s'emportin amb ells a aquesta Església espanyola que ja no pot ser la guia moral de la ciutadania per moltes raons. Viu ancorada en una època en què tenien el monopoli en les qüestions morals i imposaven les seves idees sense permetre la dissidència en matèries com la mateixa moral però també en qüestions com la família i el pensament. Avui l'Església ha perdut aquest monopoli i la societat pot organitzar-se lliurement, els ciutadans poden tenir les seves creences al marge de les que dicta l'Església. Caldrà recordar que l'Església pot aconsellar als seus fidels però no pot dictar als Estats com han de legislar, en les democràcies acostuma a haver-hi no només una separació de poders, també se separa la religió de l'Estat, en cas contrari parlaríem d'una teocràcia. Considerant quina mena de moral van imposar en temps passats i veient que continuen amb les mateixes idees que en aquells temps obscurs no poden ser referent moral per a la societat, no coneixen la societat actual. Pretenen que organitzant una manifestació tothom correrà a posar-se sota el mantell de la seva intransigència i la seva hipocresia. No sé si tenen la intenció de fer més manifestacions els senyors del PP i els seus amics de la sotana, espero que no. Una manifestació de capellans amb dirigents del PP recorda més aviat a una d'aquelles manifestacions que s'organitzaven en el Palau d'Oriente per escoltar com el general parlava de contubernis, fa el mateix tuf de ranci.

Vídeo: Paraules de Benigno Blanco i Bibiana Aido

Vuelven las manis del PP
Los obispos organizan una mani pero no van
Ayer sábado los obispos convocaron una manifestación en Madrid en contra del aborto y de Zapatero. Los obispos la convocaron pero no acudieron. Los que sí acudieron fueron algunos destacados dirigentes del PP como José María Aznar, Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre. Aznar calificaba de deber de ciudadano asistir a la marcha. Los manifestantes reclamaban la retirada de la nueva ley del aborto y pedían la dimisión de Zapatero.
Ya que estamos ...
Como ahora los del PP ya no pueden salir a protestar en contra del divorcio como hacían hace 30 años los señores de esta derecha tan reaccionaria que hay en España porque el barrutòmetro - medidor de los niveles de barra - habría estallado ya que tienen la indicador en los límites deben limitarse a protestar contra la ley del aborto vigente y la que debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Y ya que están - ahora hacía tiempo que los señores del PP no organizaban ninguna mani - atendiendo a la petición de los señores obispos - que por cierto no estaban presentes - han decidido salir y aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid - permítanme esta licencia literaria - pedir a Zapatero que dimita. Esta manía del PP de pedir que todo el mundo dimita cuando ellos con la que tienen dentro de su partido no dimite ni dios - los obispos tampoco lo permitirían - es sorprendente. A Zapatero ya le espere dimitiera durante la pasada desfile militar del 12-O. ¿Os acordáis del "Váyase usté - así lo decía Aznar -, señor González" que repetía Aznar cuando perdió las elecciones de 1993?. El PP que ya ha perdido dos elecciones frente a Zapatero parece que vuelve a esa fórmula cambiando la frase pero con la misma intención.
Baile de cifras
La organización de la manifestación dice que asistieron más de dos millones de personas, la Comunidad de Madrid rebaja la cifra a la mitad y la policía dice que fueron 250.000 manifestantes.
Ambiente festivo
La noticia dice que la manifestación transcurrió en un ambiente festivo y que los manifestantes gritaban "Zapatero dimisión". A cualquier cosa le dicen ambiente festivo, considerando qué tipo de gente iba y lo que llamaban calificarlo de festivo hace pensar que para esta gente la quema de herejes en la hoguera es similar a una rave.
Benigno Blanco
Benigno Blanco, presidente del Foro de la familia ha procedido a la lectura del manifiesto en nombre de los convocantes - que no estaban - ha pedido la retirada de la nueva ley del aborto y de la ley vigente del aborto. Benigno Blanco ha dicho: "Nosotros no las abandonaremos como hacen las leyes injustas que permiten o facilitan el aborto, es decir, leyes como la ahora vigente en España o la que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados. Todos los aquí presentes expresamos un compromiso público con la defensa de la vida del que ha de nacer. " Este hombre es un demagogo de primera categoría. Primero dice que no las abandonarán pero después no vuelve a citar las mujeres en toda la frase. Dice que la ley del aborto es injusta y que facilita el aborto. La ley estipula las condiciones bajo las cuales se puede abortar, que es muy diferente de facilitar. Lo que dice la ley es que la mujer puede abortar si cumple unas condiciones y unos plazos determinados. El señor Benigno Blanco quizás cree que es mejor volver a la época en que las mujeres si querían abortar en España debían hacerlo recurren a siniestros matronas que practicaban el aborto en el comedor de su casa con una aguja de hacer media y con las mismas condiciones higiénicas que un montón de estiércol. Claro, las niñas de papá siempre podían hacerlo discretamente en un breve viaje a Londres. Niñas de papá los padres de las que seguramente llamarían en público "no al aborto". Decir que ellos no las abandonarán (las mujeres) como hacen las leyes con parece un ejercicio de cinismo y de paternalismo decimonónico. Al señor Benigno Blanco las mujeres la importan un rábano. Finalmente afirma que todos los presentes - en la manifestación - se comprometen con la vida del que va a nacer. Permítanme un detalle. El Foro de la Familia es un grupúsculo muy reaccionario que defiende lo que ellos llaman familia tradicional. Cualquier otra forma de familia que no entre en estos parámetros es considerada pecaminosa. El discurso político de este grupúsculo es propio de las catacumbas del nacionalcatolicismo más rancio. Estamos en el siglo XXI y la sociedad ha cambiado, y también la familia. Regular los derechos y deberes de los nuevos modelos de familia - nuevos hasta cierto punto - no es ningún atentado contra las leyes divinas. De todas maneras hay que recordar que el señor Blanco y sus afines pueden seguir con su modelo de familia pero deben entender que ellos deben respetar los nuevos modelos de familia recogidos por las leyes.
Y la Iglesia española debería dejar de intentar dictar la política, los tiempos en que ellos dictaban la doctrina moral en la sociedad han pasado a la historia. Queda muy feo eso que han hecho los obispos: organizar un acto, convocar a las masas y no hacer acto de presencia. La ministra de Igualdad Bibiana Aido ha criticado la presencia de los dirigentes del PP, concretamente refiriéndose a Aznar ya que durante el tiempo en que Aznar fue presidente del gobierno hubo medio millón de abortos, también acusa a los dirigentes del PP de utilizar un discurso contra el aborto propio de hace 25 años. Bibiana Aído: "Me pregunto que hicieron los que hoy encabezan esta manifestación. Que hicieron los que estuvieron gobernando durante ocho años en que hubo más de 500.000 abortos?. Que es lo que hicieron?. Nada. No hicieron absolutamente nada. El Partido Popular no hizo absolutamente nada. Darle la espalda al problema, no plantarle cara, mirar para otro lado. Y hoy se están tirando a la calle con los mismos eslóganes que utilizaban hace 25 años. " De Aznar sabemos que si hay algo por lo que destaca es por tener muy poca vergüenza. Dice que ha ido porque es su deber de ciudadano. Deber de ciudadano?. Se refiere a ir a la manifestación oa estar en contra de la ley del aborto?. Los ciudadanos no tienen el deber de ir a ninguna manifestación, si acaso será el derecho. Abortos ha habido siempre, aunque nos tapamos los ojos no quiere decir que no existan. El aborto existe y la hipocresía de los que ahora salen diciendo que no se debe permitir que las mujeres aborten cuando él fue presidente del gobierno, nefasto presidente del gobierno, y no hizo nada, como dice Bibiana Aído, me parece que no dice nada que sea favorable de un personaje que dice que a él "nadie le debe decir que no conduzca a la velocidad que le da la gana con una trompa como un piano". Bien haría esta derecha decimonónica de volver a las catacumbas de las que nunca debería haber salido y de paso que se lleven con ellos a esta Iglesia española que ya no puede ser la guía moral de la ciudadanía por muchas razones. Vive anclada en una época en que tenían el monopolio en las cuestiones morales y imponían sus ideas sin permitir la disidencia en materias como la misma moral pero también en cuestiones como la familia y el pensamiento. Hoy la Iglesia ha perdido este monopolio y la sociedad puede organizarse libremente, los ciudadanos pueden tener sus creencias al margen de las que dicta la Iglesia. Habrá que recordar que la Iglesia puede aconsejar a sus fieles pero no puede dictar a los Estados como han de legislar, en las democracias suele haber no sólo una separación de poderes, también se separa la religión del Estado, en caso contrario hablaríamos de una teocracia. Considerando qué tipo de moral impusieron en tiempos pasados y viendo que continúan con las mismas ideas que en aquellos tiempos oscuros no pueden ser referente moral para la sociedad, no conocen la sociedad actual. Pretenden que organizando una manifestación todo el mundo correrá a ponerse bajo el manto de su intransigencia y su hipocresía. No sé si tienen la intención de hacer más manifestaciones los señores del PP y sus amigos de la sotana, espero que no. Una manifestación de curas con dirigentes del PP recuerda más bien a una de esas manifestaciones que se organizaban en el Palacio de Oriente para escuchar como el general hablaba de contubernios, hace el mismo olor a rancio.

4 comentaris:

Patric ha dit...

Crec que a Espanya haurien de fer un referèndum o consulta popular per saber quantes persones estan a favor o en contra de l'avortament realment, no n'hi ha prou una manifestació ni tan sols de 2 milions de persones per dir que Espanya està en contra de l'avortament, si al país són més de 40 milions d'habitants.
Estic en contra de l'avortament perquè penso que és un homicidi que atempta contra la vida del nou ésser que aquesta per néixer. Crec que han d'existir programes de planificació i control de natalitat i educació en l'ús d'anticonceptius, voluntaris. Estic d'acord que ha de legislar sobre l'avortament i els drets de les persones que són partidaris d'ells. Ningú no pot obligar a realitzar o realitzar un avortament. I si es realitza a l'empara de la llei és un homicidi legal.

Jaume C. i B. ha dit...

Començaré responent pel final.
A ningú se li obliga a avortar, l'Estat no agafa una dona embarassada i li diu "has d'avortar". La llei de l'avortament el que fa és indicar les condicions en què es pot practicar un avortament. És curiós veure que els mateixos que estan en contra de l'avortament legal siguin partidaris de la pena de mort. També és curiós veure que una organització que no ha sabut acabar amb els casos d'abusos a menors que hi ha en el seu si es preocupi tant per la vida humana, la mateixa gent que a Espanya encara fa 200 anys enviava a la mort els heretges, o la mateixa gent que beneïa guerres civils. Al PP el tema de l'avortament "per se" l'importa un rave, és un tema més amb el que poden fer soroll polític i arrencar uns quants vots. Tampoc crec que en el PP importi massa si una dona avorta o no, durant el govern del PP - vuit anys - van fer-se mig milió d'avortaments a Espanya i el govern d'Aznar - present en la manifestació - ni va canviar la llei llavors vigent ni la va derogar. Aquesta manifestació no tractava realment de protestar contra la llei de l'avortament, era simple soroll de fons en un partit polític que està ple de merda fins a les orelles i que malgrat que les enquestes diuen que està per sobre del PSOE en intenció de vot sap que d'aquí a dos anys i escaig podrien perdre les eleccions perquè són tots una camarilla de barruts i pocavergonyes. L'avortament no és un tema amb el que es pugui actuar d'una forma tan irresponsable com fa el PP. No es tracta de permetre l'avortament a tort i a dret sinó de regular les condicions en què aquest es pot practicar. L'avortament és un recurs extrem però és que estos que protesten contra l'avortament estan en contra de mesures que evitarien arribar a això. Recorda que opinió tenen sobre l'ús de condons. Però el que ja resulta una burla a la intel·ligència és que ara es preocupen de l'avortament quan ells no van posar cap remei a este problema quan governaven. El que tampoc és just és que a una dona que es veu obligada a avortar se la tracte de puta i li tiren sang per damunt com fan estos grupuscles anomenats provida, alguns inclús han comés atemptats contra clíniques en què es practicaven avortaments, matant vides, començant per la del xiquet a qui suposadament volen salvar. I repetir que molts d'estos que estan en contra de l'avortament si les seues filles es queden embarassades o ells deixen embarassades a les seues mantingudes els paguen el viatge a un altre país per a mantindre la farsa. Una cosa és estar en contra de l'avortament però com és un fet que es produïx cal regular-ho, prohibir-ho seria un acte d'hipocresia moral. I per descomptat els que han organitzat aquesta manifestació o han participat en ella haurien de fer un examen de consciència per a veure si ells poden oposar-se a una llei que regula una realitat. Tancar els ulls o prohibir-la no la farà desaparéixer. Avortaments hi ha hagut sempre, en altres èpoques els feien comares o bruixes en sa casa a canvi d'unes monedes i en condicions higièniques dubtoses. Esta gent que s'oposa a l'avortament és la mateixa que s'oposa a les píndoles anticonceptives i als condons. La figura de l'homicidi legal és una falòrnia d'estos moralistes de pacotilla. Només hi hi ha aquesta figura en el cas de la pena de mort, i per tant a Espanya no hi ha l'homicidi legal.
Aeixò del referèndum seria una bona idea però seria interessant veure com el PP demana un referèndum per a este assumpte quan ells estan en contra dels referèndums. No convé donar al poble el dret a opinar que per a això estan ells per a decidir pel poble, creuen en el PP. Aeixò de dos milions de manifestants contra l'avortament és tan creïble com que l'ieti existeix.

Patric ha dit...

És cert a ningú se l'obliga a avortar, però crec que hi ha més metges que rebutgen realitzar un avortament que disposats a fer-ho. No els fan. Els pocs metges que han sorprès en aquestes pràctiques són considerats criminals i van a la presó. Jo dubto que els facin. La llei no ho permet aquí. Si existís una llei que ho permetés tindries una llista pública molt reduïda de metges disposats a fer avortaments, a Xile.

Els metges realitzen avortaments quan la dona ha començat a avortar, o quan el fetus mor a l'interior del cos de la dona o en alguns casos, com quan la dona embarassada pateix d'una malaltia contagiosa que pot afectar el fetus i néixer un nen amb malformacions congènites. A Xile es permet l'avortament terapèutic. En aquest últim cas he conegut persones que s'han fet un avortament. Altres persones es fan avortaments perquè tenen molts fills i no volen tenir més fills, però els fan en forma clandestina.

- Exactament, es treu la vida a un ésser que no ha nascut i no ha comès cap delicte, en l'altre cas es treu la vida a un ésser que ha tingut el dret, el privilegi de néixer i no ha respectat la vida d'altres , s'executa a un assassí, quan en premeditadament i traïdora ha donat mort a altres persones .. Són dues coses molt diferents.

- No parlem dels que moren a les guerres on tots dos bàndols maten a altres, parlem dels que assassinen en sèrie, violen o torturen persones .-

- Pel personal estic en contra de l'avortament (mai em vaig fer un avortament ni tan sols ho vaig considerar), però estic d'acord que es legisli i en que és un dret de persones, però que de totes maneres aquest dret és un homicidi legal.

- Crec que la majoria de les dones vol tenir fills i molts homes també.

Jaume C. i B. ha dit...

Como consecuencia de los abortos ilegales 14 de cada 1000 mujeres de entre 18 y 44 años fallecen. ¿Que preferimos un aborto ilegal y sin reglas que deja por el camino a miles de mujeres muertas cada año o un aborto legal y reglado?. Imagino que las beatas de los grupos provida prefieren lo primero, siempre que no sean sus hijas a las que les toque, claro, si tienen dinero se olvidaran de sus convicciones por un rato, y si no... mala suerte.