28 d’oct. 2009

El llarg braç de santa Corrupta

El llarg braç de santa Corrupta
No hi ha un pam de net, aquesta és la sensació que podem tenir llegint els diaris. Sembla que cap partit està exempt de tenir en el seu si un corrupte o molts. El cas Gürtel que afecta i infecta al PP sembla que cada cop arriba més amunt, potser per això la direcció del PP en lloc d'agafar l'escombra i fer neteja es dediquen a donar cops d'escombra contra tothom.
Però si el tema Gürtel es mou entre l'escàndol i el vodevil amb un líder que no lidera i una lideresa que vol tallar caps a tort i a dret.
Sobtadament descobrim que a Santa Coloma de Gramanet han detingut l'alcalde – del PSC - i unes quantes persones més entre les que hi ha dos dirigents històrics de CiU. El tema és com sempre la corrupció urbanística. Al mateix temps la guàrdia civil realitzava escorcolls en l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i a Badalona.
Tenim el cas Palma Arena, el cas del Palau de la Música, i algun assumpte més.
I els nostres “estimats” polítics sembla que no se n'adonen que no haver-ho impedit fa que els ciutadans tinguem dubtes sobre l'honestedat de tota la classe política en conjunt. Els casos de corrupció no haurien de servir per a què els polítics aprofitin per llençar dards contra els altres o buscar excuses absurdes. En aquests moments el major perill que hi ha per a la democràcia és la corrupció però també la tolerància que hi ha cap als corruptes. Berlusconi amb diverses causes pendents amb la Justícia ha arribat a dir que els italians voldrien ser com ell. Amb això tracta de justificar el fet que malgrat que la Justícia vol empaperar-lo ell guanya eleccions. A Espanya hem vist fets semblants. Un PP ficat en una trama de corrupció d'unes dimensions espectaculars va aconseguir guanyar les eleccions a Galícia i bons resultats a Euskadi i eleccions a l'Europarlament. I al president Camps, l'home a qui li regalaven vestits, es rebut com un heroi per les masses a la porta del Tribunal on un jutge amic va decidir arxivar la causa contra ell. La corrupció va més enllà dels diners quan els aparells dels partits encobreixen als seus corruptes i els ciutadans voten a personatges corruptes – Berlusconi – o la mateixa ciutadania rep com un heroi a un personatge com Camps.
El cas Pretoria que afecta a Santa Coloma de Gramanet és molt greu, vuit persones detingudes, entre les que estan l'alcalde i el regidor d'urbanisme.Notícia: Muñoz, Alavedra i Prenafeta ja estan declarantVideo: SAN FRANCISCO CAMPS

Vídeo: FRANCISCO CAMPS SORTINT DE DECLARAR DAVANT DEL JUTGE

El largo brazo de santa corrupta
No hay un palmo de limpio, esa es la sensación que podemos tener leyendo los periódicos. Parece que ningún partido está exento de tener en su seno un corrupto o muchos. El caso Gürtel que afecta e infecta al PP parece que cada vez llega más arriba, quizá por eso la dirección del PP en lugar de coger la escoba y hacer limpieza se dedican a dar golpes de escoba contra todos.
Pero si el tema Gürtel se mueve entre el escándalo y el vodevil con un líder que no lidera y una lideresa que quiere cortar cabezas a diestro y siniestro.
Súbitamente descubrimos que en Santa Coloma de Gramanet han detenido el alcalde - del PSC - y unas cuantas personas más entre las que hay dos dirigentes históricos de CiU. El tema es como siempre la corrupción urbanística. Al mismo tiempo la Guardia Civil realizaba registros en el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres y en Badalona.
Tenemos el caso Palma Arena, el caso del Palau de la Música, y algún asunto más.
Y nuestros "queridos" políticos parece que no se dan cuenta que no haberlo impedido hace que los ciudadanos tengamos dudas sobre la honestidad de toda la clase política en su conjunto. Los casos de corrupción no deberían servir para que los políticos aprovechen para lanzar dardos contra los otros o buscar excusas absurdas. En estos momentos el mayor peligro que hay para la democracia es la corrupción pero también la tolerancia que hay hacia los corruptos. Berlusconi con varias causas pendientes con la Justicia ha llegado a decir que los italianos querrían ser como él. Con ello trata de justificar el hecho de que a pesar de que la Justicia quiere empapelar-lo él gana elecciones. En España hemos visto hechos similares. Un PP metido en una trama de corrupción de unas dimensiones espectaculares consiguió ganar las elecciones en Galicia y buenos resultados en Euskadi y elecciones al Europarlamento. Y al presidente Camps, el hombre al que le regalaban ropa, recibido como un héroe para las masas en la puerta del Tribunal donde un juez amigo decidió archivar la causa contra él. La corrupción va más allá del dinero cuando los aparatos de los partidos encubren a sus corruptos y los ciudadanos votan a personajes corruptos - Berlusconi - o la misma ciudadanía recibe como un héroe a un personaje como Camps

5 comentaris:

felix ha dit...

Lamentable y penoso, querido amigo. Ayer tuve la oportunidad de ver un video en el que Camps era aclamado en la calle por "el pueblo". Que lastima que haya tanto ignorante en este país que no tengan narices de alzar la voz y rebelarse contra estos sinverguenzas.
S I N V E R G U E N Z A S
Y ahora, en Santa Coloma, y mañana en Cáceres, pasado en Bilbao....
La justicia no va a poner freno a esto, da la impresión de que no...
Hay muchos intereses creados y muchos implicados en todo esto.
Otra es la de Rajoy, que cada día me enerva más. Sigue sin tener narices de hablar a un micrófono para explicar que pasa en su partido, y no es capaz de cortar una sola cabeza. ¿este va a ser el próximo presidente del gobierno...?
Que miedo me da el futuro ante todo esta. Menuda mierda de clase política, y perdon por la expresión, pero es que no me aguanto.
Recibe un fuerte abrazo

Jaume C. i B. ha dit...

No es necesario que pidas disculpas. Coincido con todo lo que dices. Nuestros políticos deben empezar a plantearse que toda esta situación es muy grave. Pero también nos lo tenemos que plantear los ciudadanos, al fin y al cabo nosotros les hemos puesto ahí. Cuando votamos deberíamos hacerlo responsablemente. Hay dos riesgos en este tipo de situaciones: que la gente no vaya a votar o que la gente vote a individuos tipo Jesús Gil (difunto), Berlusconi u otros individuos de ese estilo.

Patric ha dit...

No se per què em molesta tant el tema de la corrupció dins de l'Estat, però es que és un tema del qual cal preocupar-se.
Potser perquè només puc veure que hi ha crítica cap a les persones corruptes o suposadament corruptes i no veig el com eliminar la corrupció o els procediments que la pemeten.

Per començar podríem dir que es considera corrupció estatal "l'existència d'irregularitats dins de l'administració pública: el mal ús dels recursos, l'apropiació dels béns de l'Estat, l'aprofitament dels mateixos per a assumptes personals, la designació de persones no idònies per als càrrecs, la desídia de l'empleat en la prestació del servei; arbitrarietats en el nomenament de personal, atorgament d'increments salarials injustificats o promocions o ascensos d'última hora ".

"No n'hi ha prou amb lleis que regulin i sancionin els actes contraris a l'ètica dels servidors de l'Estat, ni que existeixin les institucions encarregades de la vigilància en el compliment dels deures ètics. És indispensable que hi hagi voluntat d'aplicar la llei.".

"És un deure del govern denunciar, en la instància corresponent, les infraccions administratives i penals, que permeti identificar amb nom i cognom a l'infractor. Aquests són els procediments a seguir en una democràcia. Aquestes greus situacions assenyalades no han de quedar en la simple denúncia pública que acaba sent un nou debat que s'introdueix a la palestra política. ".

"Els que siguin trobats responsables de greus irregularitats o de fets delictius vinculats a la corrupció, no han de continuar exercint càrrecs dins de l'administració ni nombrárseles fins que demostrin estar rehabilitats".

"L'Estat té l'obligació constitucional de perseguir aquells servidors públics que indegudament han sostret béns i exigir la devolució dels mateixos. Però no només correspon requerir el beneficiari directe la devolució de diners o valors apropiats indegudament, sinó també sancionar els qui per acció o omissió permetre l'apoderament dels mateixos o realitzar el nomenament il • legal del "servidor públic". ".

"La prevenció dels actes contraris a l'ètica governamental no només s'aconsegueix a través de campanyes públiques exhortant a la denúncia ciutadana, sinó també per mitjà dels càstigs exemplaritzants als que han traït el fidel compliment dels seus deures.".

"Tot Estat ha de tenir un Tribunal d'Ètica Governamental, que tant de bo no respongui a directrius dels que els van nomenar.
"La delinqüència no està només visible als carrers, als autobusos, als parcs; campeja també a les oficines públiques, en els despatxos ministerials i en les altes esferes. Combatre tenaçment és un deure de les institucions creades per a això i de tot un poble ".

Patric ha dit...

No se por qué me molesta tanto el tema de la corrupción dentro del Estado, pero se que es un tema del cual hay que preocuparse.
Tal vez porque sólo puedo ver que hay crítica hacia las personas corruptas o supuestamente corruptas y no veo el como eliminar la corrupción o los procedimientos que la pemiten.

Para empezar podríamos decir que se considera corrupción estatal "la existencia de irregularidades dentro de la administración pública: el mal uso de los recursos, la apropiación de los bienes del Estado, el aprovechamiento de los mismos para asuntos personales, la designación de personas no idóneas para los cargos, la desidia del empleado en la prestación del servicio; arbitrariedades en el nombramiento de personal, otorgamiento de incrementos salariales injustificados o promociones o ascensos de última hora".

"No basta con leyes que regulen y sancionen los actos contrarios a la ética de los servidores del Estado, ni que existan las instituciones encargadas de la vigilancia en el cumplimiento de los deberes éticos. Es indispensable que haya voluntad de aplicar la ley.".

"Es un deber del gobierno denunciar, en la instancia correspondiente, las infracciones administrativas y penales, que permita identificar con nombre y apellido al infractor. Estos son los procedimientos a seguir en una democracia. Estas graves situaciones señaladas no deben quedar en la simple denuncia pública que termina siendo un nuevo debate que se introduce a la palestra política.".

"Quienes sean encontrados responsables de graves irregularidades o de hechos delictivos vinculados a la corrupción, no deben continuar ejerciendo cargos dentro de la administración ni nombrárseles hasta que demuestren estar rehabilitados".

"El Estado tiene la obligación constitucional de perseguir a aquellos servidores públicos que indebidamente han sustraído bienes y exigirles la devolución de los mismos. Pero no solo corresponde requerir al beneficiario directo la devolución de dineros o valores apropiados indebidamente, sino también sancionar a quienes por acción u omisión permitieron el apoderamiento de los mismos o realizaron el nombramiento ilegal del “servidor público”.".

"La prevención de los actos contrarios a la ética gubernamental no solo se alcanza a través de campañas públicas exhortando a la denuncia ciudadana, sino también por medio de los castigos ejemplarizantes a quienes han traicionado el fiel cumplimiento de sus deberes.".

" Todo Estado tiene que tener un Tribunal de Ética Gubernamental, que ojalá no responda a directrices de quienes los nombraron.
"La delincuencia no está sólo visible en las calles, en los autobuses, en los parques; campea también en las oficinas públicas, en los despachos ministeriales y en las altas esferas. Combatirla tenazmente es un deber de las instituciones creadas para ello y de todo un pueblo".

Jaume C. i B. ha dit...

Como ciudadanos debemos ofendernos que aquellos a quienes hemos escogido para gestionar la cosa pública se metan nuestro dinero en su bolsillo o se dediquen a acrecentar su patrimonio personal a costa nuestra.
La función pública tiene un reglamento propio que rige tanto el comportamiento, obligaciones y derechos del funcionario así como su nombramiento o acceso al cargo. Si el reglamento en cuestión no se cumple debe penalizarse no solo al responsable de que no se cumpla si no a quienes se han beneficiado de ese nombramiento.
No es necesario ser funcionario público para entender que hay ciertas cosas que se hacen y que no deberían hacerse en la función pública.