31 d’oct. 2009

La nova llei d'estrangeria

La nova llei d'estrangeria

El Congrés dels Diputats ha donat llum verda a 300 de les 700 esmenes presentades a la llei d'estrangeria. La nova llei reforça les competències de les CCAA en la concessió dels permissos inicials de treball i reconeix a les CCAA la potestat de cada govern autonòmic de negociar acords de cooperació amb els països d'origen dels immigrants. El Partit Popular ja ha anunciat que presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra aquest punt ja que creuen que vulnera competències que segons ells – els pepers – han de ser exclusives de la política exterior de l'Estat. En aquest moment no conec les xifres exactes ja que molts immigrants amb motiu de la crisi van decidir tornar al seus països d'origen però mesos enrere el nombre d'immigrants residents a Catalunya superava lleugerament el milió, això implica que un 15% de les persones que viuen a Catalunya són immigrants de procedència estrangera. Són els serveis de salut, socials, etc. tant de la Generalitat com dels municipis els que suporten aquesta càrrega i per tant ha de ser la Generalitat - a Catalunya - la que pugui decidir el cup d'immigrants per evitar que el sistema s'acabi col·lapsant. L'Estat pot intentar fer la part que li toca però ja que el cost social recau sobre governs autonòmics i ajuntaments han de ser aquests els que decideixin el nombre d'immigrants que el sistema pot suportar. I respecte al PP ja n'hi ha prou que vulguin aconseguir mitjançant el TC imposar el seu criteri ja que no aconsegueixen imposar-lo en les negociacions i les votacions. Afegeixo que - com ja vaig escriure fa uns dies - el PP farà servir el tema de la immigració com a arma electoral. També s'amplia el període de retenció dels immigrants en els centres d'internament d'estrangers mentre es tramita la seva repatriació sense que es pugui prorrogar aquest període que des que s'aprovi la llei serà de 60 dies. Aquest període serà sota la vigilància d'un jutge.

Declaracions de la portaveu socialista en el Congrés dels Diputats Esperanza Estévez: “Un jutge que garanteix determinarà quant de temps és el mínim necessari i un altre jutge vetllarà com a garantia jurídica perquè les coses es facin d'acord amb la llei, amb la seguretat jurídica de totes les persones, amb assistència social, amb assistència sanitària, amb dret a l'entrada de les organitzacions socials”.

VIDEO: LLEI D'ESTRANGERIA ESPERANZA ESTÉVEZ

La nueva ley de extranjería

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a 300 de las 700 enmiendas presentadas a la ley de extranjería. La nueva ley refuerza las competencias de las CCAA en la concesión de los permisos iniciales de trabajo y reconoce a las CCAA la potestad de cada gobierno autonómico de negociar acuerdos de cooperación con los países de origen de los inmigrantes. El Partido Popular ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra este punto ya que creen que vulnera competencias que según ellos – los peperos – deben ser exclusivas de la política exterior del Estado. En este momento no conozco las cifras exactas ya que muchos inmigrantes con motivo de la crisis decidieron regresar a sus países de origen pero meses atrás el número de inmigrantes residentes en Catalunya superaba ligeramente el millón, eso implica que un 15% de las personas que viven en Catalunya son inmigrantes de procedencia extranjera. Son los servicios de salud, sociales, etc. tanto de la Generalitat como de los municipios los que soportan esta carga y por lo tanto ser la Generalitat - en Catalunya - la que pueda decidir el cupo de inmigrantes para evitar que el sistema se acabe colapsando. El Estado puede intentar hacer la parte que le toca pero ya que el coste social recae sobre gobiernos autonómicos y ayuntamientos deben ser estos los que decidan el número de inmigrantes que el sistema puede soportar. Y con respecto al PP ya basta que quieran lograr mediante el TC imponer su criterio ya que no logran imponerlo en las negociaciones y las votaciones. Añado que - como ya escribí hace unos días - el PP usará el tema de la inmigración como arma electoral. También se amplía el período de retención de los inmigrantes en los centros de internamiento de extranjeros mientras se tramita su repatriación sin que se pueda prorrogar este período que desde que se apruebe la ley será de 60 días. Este período será bajo la vigilancia de un juez.

Declaraciones de la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados Esperanza Estévez: “Un juez que garantiza determinará cuanto tiempo es el mínimo necesario y otro juez velará como garantía jurídica para que las cosas se hagan de acuerdo con la ley, con la seguridad jurídica de todas las personas, con asistencia social, con asistencia sanitaria, con derecho a la entrada de las organizaciones sociales”.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Vostès tenen tants immigrants com tenien els suecs el 1977 a Suècia, amb una població similar, lleugerament menor la vostra.
Em sembla bé que "la nova llei reforci les competències de les CCAA en la concessió dels permisos inicials de treball i reconegui a les CCAA la potestat de cada govern autonòmic de negociar acords de cooperació amb els països d'origen dels immigrants."
Em sembla correcte que "si són els serveis de salut, socials, altres, tant de la Generalitat com dels municipis els que suporten la càrrega, sigui la Generalitat - a Catalunya - la que pugui decidir la quota d'immigrants per evitar que el sistema acabi col.lapsant ".

Jaume C. i B. ha dit...

Si són les CCAA les que han de donar els serveis a la població han de ser les CCAA les que decideixin quanta població poden suportar.