13 d’oct. 2009

Una Catalunya independent seria el quart Estat de la UE en renda per capita.

Un amic m'ha fet arribar aquest article. Recomano llegir els dos PDF clicant en els enllaços indicats ("Avantatges de tenir un Estat propi" i "És viable tenir un Estat propi").

Un amigo me ha hecho llegar este artículo. Recomano leer los dos PDF clicando en los enlaces indicados ("Ventajas de tener un Estado propio" y "Es viable tener un Estado propio").

Una Catalunya independent seria el quart Estat de la UE en renda per capita

Només ens superaria Luxemburg, Irlanda i Holanda

D'aconseguir la independència, Catalunya seria el quart Estat de la Unió Europea en renda per capita, només superat per Luxemburg, Irlanda i Holanda. Aquestes dades, extretes d'estadístiques europees, les recull la presentació 'Avantatges de tenir un Estat propi' (pdf), que ha presentat aquests dies el Cercle Català de Negocis (CCN). A l'estudi s'explica que, de ser independents, els catalans disposaríem d'una renda per capita de 32.600 euros, però pel fet de continuar dins l'Estat espanyol la renda actual per català disminueix fins els 29.700. La documentació del CCN també demostra que, si deixéssim de dependre de Madrid, la Generalitat tindria un 60% més de pressupost i tindríem una economia més competitiva, capaç d'aconseguir unes quotes de creixement més elevades. L'estudi cita els casos de Croàcia i Eslovènia, que després d'independitzar-se han multiplicat per tres i per set el seu PIB en només divuit anys.

En aquest sentit, l'Estudi busca les comparacions de Catalunya amb Estats amb una demografia similar dins la UE, com Irlanda, que amb una població de 4 milions d'habitants va passar de ser el darrer país europeu en PIB per capita a esdevenir l'Estat amb una major renda. Segons el CCN, els irlandesos ho va aconseguir a través d'una reducció de l'impost de societats, que va permetre la instal·lació de nombroses multinacionals tecnològiques.

També es recullen dades dels darrers Estats independentitzats dins la UE: Croàcia es va independitzar el 1991 i ja ha multiplicat el seu PIB per tres, i Eslovènia es va independitzar el mateix any i ha multiplicat per set el seu PIB.


És viable tenir un Estat propi?


El web del Cercle Català de Negocis també recull l'argumentari 'És viable tenir un Estat propi?' (pdf) on es responen una sèrie de preguntes al voltant de les conseqüències de la independència. Segons aquestes dades, amb un Estat propi la Generalitat disposaria d'un 60% més de pressupost, i es podran tirar endavant iniciatives polítiques ajustades a la realitat catalana per tal de registrar creixements més ràpids que els dels últims anys.

La independència també generarà negoci a curt termini, ja que molts centres de decisions que ara són a Madrid o serveis tècnics que, des de la capital espanyola, atenen al públic català, hauran de desplaçar-se al Principat. De la mateixa manera, un Estat propi serà beneficiós per integrar la immigració, que entendrà la realitat catalana i la nostra llengua com a única, i les nostres seleccions podran competir internacionalment sense restriccions.

Catalunya dins la UE

Segons el CCN, la integració de Catalunya a la UE serà immediata, i amb un Estat propi guanyarem influència dins la UE. El català serà llengua oficial i el representant de Catalunya tindrà la seva cadira al Consell de Ministres de la Unió Europea. De la mateixa manera, hi hauria un comissari català a la Comissió Europea, tal com disposa Malta a l'actualitat, amb sols 400.000 habitants, i tindrem un seient al Banc Central Europeu. A més i segons la normativa comunitària, Catalunya també tindria la presidència de torn de la UE durant sis mesos, i el president del Govern català presidiria els consells de ministres europeus.


Una Catalunya independiente sería el cuarto Estado de la UE en renta per capita
Solo nos superaría Luxemburgo, Irlanda y Holanda

De conseguir la independencia, Catalunya sería el cuarto Estado de la Unión Europea en renta per capita, solo superado por Luxemburgo, Irlanda y Holanda. Éstos datos, extraídos de estadísticas europeas, las recoge la presentación 'Ventajas de tener un Estado propio' (pdf), que ha presentado estos días el Círculo Catalán de Negocios (CCN). Al estudio se explica que, de ser independientes, los catalanes dispondríamos de una renta per capita de 32.600 euros, pero por el hecho de continuar dentro del Estado español la renta actual por catalán disminuye hasta los 29.700. La documentación del CCN también demuestra que, si dejásemos de depender de Madrid, la Generalitat tendría un 60% más de presupuesto y tendríamos una economía más competitiva, capaz de conseguir unas cuotas de crecimiento más elevadas. El estudio cita los casos de Croacia y Eslovenia, que después de independizarse han multiplicado por tres y por siete su PIB en solo dieciocho años.

En este sentido, el Estudio busca las comparaciones de Catalunya con Estados con una demografía similar dentro de la UE, como Irlanda, que con una población de 4 millones de habitantes pasó de ser el último país europeo en PIB per capita a pasar a ser el Estado con una mayor renta. Según el CCN, los irlandeses lo consiguió a través de una reducción del impuesto de sociedades, que permitió la instalación de numerosas multinacionales tecnológicas.

También se recogen datos de los últimos Estados independizados dentro de la UE: Croacia se independizó el 1991 y ya ha multiplicado su PIB por tres, y Eslovenia se independizó el mismo año y ha multiplicado por siete su PIB.
Es viable tener un Estado propio?
El web del Círculo Catalán de Negocios también recoge el argumentario 'Es viable tener un Estado propio?' (pdf) donde se responden una serie de preguntas alrededor de las consecuencias de la independencia. Según éstos datos, con un Estado propio la Generalitat dispondría de un 60% más de presupuesto, y se podrán llevar adelante iniciativas políticas ajustadas a la realidad catalana para registrar crecimientos más rápidos que los de los últimos años.

La independencia también generará negocio a corto plazo, ya que muchos centros de decisiones que ahora están en Madrid o servicios técnicos que, desde la capital española, atienden al público catalán, deberán desplazarse al Principado. De la misma manera, un Estado propio será beneficioso por integrar la inmigración, que entenderá la realidad catalana y nuestra lengua como única, y nuestras selecciones podrán competir internacionalmente sin restricciones.
Catalunya dentro de la UE

Según la CCN, la integración de Catalunya a la UE será inmediata, y con un Estado propio ganaremos influencia dentro de la UE. El catalán será lengua oficial y el representante de Catalunya tendrá su silla al Consejo de Ministros de la Unión Europea. De la misma manera, habría un comisario catalán a la Comisión Europea, tal como dispone Malta a la actualidad, con solo 400.000 habitantes, y tendremos un asiento en el Banco Central Europeo. Además y según la normativa comunitaria, Catalunya también tendría la presidencia de turno de la UE durante seis meses, y el presidente del Gobierno catalán presidiría los consejos de ministros europeos
.