28 de febr. 2010

Barcelona, 28 de febrer de 2010

Barcelona, 28 de febrer de 2010

PANOTS

Panots

Un panot és una d'aquestes peces quadrades que medeixen 20x20 i que formen part de les voreres barcelonines. En moltes voreres hi falten i a vegades te'ls trobes, com en aquest cas, tirats en el forat d'un arbre.


Panots
Un panot es una de estas piezas cuadradas que miden 20x20 y que forman parte de las aceras barcelonesas. En muchas aceras faltan ya veces te encuentras, como en este caso, tirados en el hueco de un árbol.

SEPARADORS DE GOMA DEL CARRIL BICI

Separadors del carril bici

Molts d'aquest separadors de goma que segreguen el carril bici de la resta de la calçada estan trencats. En pocs metres m'he trobat cinc d'aquests separadors de goma tirats en el forat d'un arbre. En el carrer Méndez Núñez (comprés entre Trafalgar i Ronda Sant Pere) falten ja quasi tots.


Separadores del carril bici
Muchos de estos separadores de goma que segregan el carril bici del resto de la calzada están rotos. En pocos metros me he encontrado cinco de estos separadores de goma tirados en el hueco de un árbol. En la calle Méndez Núñez (comprendido entre Trafalgar y Ronda Sant Pere) faltan ya casi todos.

FANAL

Fanal

Aquest fanal es troba al carrer Girona (cruïlla Casp). La tapa que dóna accés al cablejat elèctric està tirada a terra. Aquest no és l'únic cas, per la zona n'hi ha d'altres.


Farola
Esta farola se encuentra en la calle Girona (cruce Caspe). La tapa que da acceso al cableado eléctrico está tirada en el suelo. Este no es el único caso, por la zona hay otros.
CONTENIDORS I MANDRA CIUTADANA

Contenidors

De tant en tant les cartes al director dels diaris publiquen alguna carta queixant-se que la ciutat està bruta i que l'alcalde no fa res per evitar-ho. El senyor Hereu prou feina té en les tasques que li corresponen, al marge que les faci bé o no, no és feina de l'alcalde Hereu ni de cap alcalde anar darrera dels ciutadans per a què fiquin les escombraries dins del contenidor i no, com podem apreciar en aquesta foto, les deixin al peu del contenidor. Al peu del contenidor blau (cartró) veiem unes caixes de cartró, al peu del contenidor verd (vidre) veiem uns vidres trencats, i al peu del contenidor groc veiem tetrabricks i llaunes ficades en una bossa de plàstic. Ho han deixat al peu dels contenidors que corresponen, tant gran és l'esforç de ficar-ho dins?. O és que volem que l'alcalde Hereu posi una persona que ho faci per nosaltres?. Si la ciutat està bruta més responsabilitat tenim els ciutadans que no pas l'Ajuntament.

Contenedores
De vez en cuando las cartas al director de los diarios publican alguna carta quejándose de que la ciudad está sucia y que el alcalde no hace nada para evitarlo. El señor Hereu bastante trabajo tiene en las tareas que le corresponden, al margen de que las haga bien o no, no es trabajo del alcalde Hereu ni de ningún alcalde ir detrás de los ciudadanos para que metan la basura dentro del contenedor y no, como podemos apreciar en esta foto, las dejen al pie del contenedor. Al pie del contenedor azul (cartón) vemos unas cajas de cartón, al pie del contenedor verde (vidrio) vemos unos cristales rotos, y al pie del contenedor amarillo vemos tetrabrick y latas metidas en una bolsa de plástico. Lo han dejado al pie de los contenedores que corresponden, tanto mayor es el esfuerzo de ponerlo dentro?. O es que queremos que el alcalde Hereu ponga una persona que lo haga por nosotros?. Si la ciudad está sucia más responsabilidad tenemos los ciudadanos que no el Ayuntamiento.
CATEDRAL DE BARCELONA

Catedral de Barcelona

La façana de la catedral de Barcelona porta ja uns quants anys en rehabilitació. Les bastides que cobrien la façana principal han desaparegut però encara queden les que envolten el cimborri, és a dir, la torre central que veieu en la foto i la baluerna que s'alça a nivell del carrer. Del que es pot veure de la façana confeso que m'agrada veure com ha quedat, després de tants anys la façana neta fa goig.

Catedral de Barcelona
La fachada de la catedral de Barcelona lleva ya varios años en rehabilitación. Los andamios que cubrían la fachada principal han desaparecido pero aún quedan las que rodean el cimborrio, es decir, la torre central que veis en la foto y la armatoste que se alza a nivel de la calle. Lo que se puede ver de la fachada confieso que me gusta ver cómo ha quedado, después de tantos años la fachada limpia da gusto.

27 de febr. 2010

Rajoy no sap on està

Rajoy no sap on està

Rajoy continua en precampanya electoral - tot i que encara falten dos anys per a les eleccions - i aquest cop li ha tocat el rebre a la població sevillana de Dos Hermanas, el problema es que Rajoy semblava no saber on estava i insistia dient Dos Hermanos davant de l'estupefacció de l'auditori. Aquest és l'home que pretén donar lliçons de com dirigia la política econòmica a un govern espanyol que no sap per on navega, i és evident que Rajoy per començar no sap ni en quina localitat s'hi troba. Aquest és l'home que pretén governar Espanya. Ha demostrat no tenir la capacitat per arribar a governar ja que no governa ni tant sols el seu propi partit, tampoc sap en quina localitat fa el seu mitin preelectoral.

Vídeo: RAJOY EN "DOS HERMANOS"(?????)

Rajoy no sabe donde está

Rajoy sigue en precampaña electoral - aunque todavía faltan dos años para las elecciones - y esta vez le ha tocado el recibir a la población sevillana de Dos Hermanas, el problema es que Rajoy parecía no saber dónde estaba y insistía diciendo Dos Hermanos ante de la estupefacción del auditorio. Este es el hombre que pretende dar lecciones de cómo dirigía la política económica a un gobierno español que no sabe por dónde navega, y es evidente que Rajoy para empezar no sabe ni en qué localidad se encuentra. Este es el hombre que pretende gobernar España. Ha demostrado no tener la capacidad para llegar a gobernar ya que no gobierna ni siquiera su propio partido, tampoco sabe en qué localidad hace su mitin preelectoral.

26 de febr. 2010

Barcelona, 25 de febrer de 2010

Barcelona, 25 de febrer de 2010

Esvoranc al carrer València

Ahir va obrir-se un esvoranc d'un metre de profunditat al carrer València, en el tram entre Passeig de Gràcia i el carrer Pau Claris. Segons el diari es va témer que l'esvoranc tingués a veure amb les obres de l'AVE però des de l'Ajuntament va informar-se que l'esvoranc va ser causat per un corriment de terres sota el paviment degut a les pluges caigudes aquests dies.


Socavón en la calle Valencia
Ayer se abrió un boquete de un metro de profundidad en la calle Valencia, en el tramo entre Paseo de Gracia y la calle Pau Claris. Según el diario se temió que el socavón tuviera que ver con las obras del AVE pero desde el Ayuntamiento informó de que el boquete fue causado por un corrimiento de tierras bajo el pavimento debido a las lluvias caídas estos días.
---
Indicador


L'indicador que hi ha al carrer Bruc – quasi a la cruïlla amb la Ronda Sant Pere – que ens assenyala cap a on hem de tirar si volem anar cap a l'Arc del Triomf, la Via Laietana i la Plaça Catalunya, ja fa dies que té els plafons torts.

Indicador

El indicador que hay en la calle Bruc - casi en el cruce con la Ronda Sant Pere - que nos señala hacia dónde debemos tirar si queremos ir hacia el Arco del Triunfo, la Via Laietana y la plaza Catalunya, hace ya días que tiene los paneles torcidos.

---
Topall sota els contenidors


L'Ajuntament ha instal·lat una mena de topall que impedeix que els contenidors puguin ser desplaçats com a vegades succeeix i que quedin tots en línia. El topall és una peça de color groc situada sota cada contenidor. La imatge pertany al contenidor del carrer Méndez Núñez però ja s'ha instal·lat en altres llocs i suposo que aniran instal·lant el topall sota tots els contenidors a poc a poc.


Tope bajo los contenedores
El Ayuntamiento ha instalado una especie de tope que impide que los contenedores puedan ser desplazados como a veces sucede y que queden todos en línea. El tope es una pieza de color amarillo situada debajo de cada contenedor. La imagen pertenece al contenedor de la calle Méndez Núñez pero ya se ha instalado en otros lugares y supongo que irán instalando el tope bajo todos los contenedores poco a poco.

25 de febr. 2010

Un exemple a seguir?

Un exemple a seguir?

El “líder espiritual” d'aquest senyor era aquell que deia que ell no volia que ningú li digués que no havia de beure en excés i que a ell ningú li havia de dir que no podia anar a la velocitat a la que li donés la gana, aquest senyor seguint l'exemple del seu “líder espiritual” va ser enxampat després de tenir un petit accident de trànsit i que quan li van fer la prova de l'alcoholèmia donés una taxa superior a la permesa. Aquest senyor del que parlo és diputat del PP, el seu nom és Nacho Uriarte, és president de Nuevas Generaciones del PP, i per més INRI aquest senyor era vocal de la comissió de Seguretat Vial i Prevenció d'Accidents de Trànsit del Congrés. ¿Un exemple a seguir?. Almenys ha tingut la decència de presentar la dimissió. Llàstima que el seu “líder espiritual” no faci el mateix.

Vídeo: Uriarte dimite d Un exemple a seguir? e la Comisión de Tránsito

¿Un ejemplo a seguir?
El "líder espiritual" de este señor era aquel que decía que él no quería que nadie le dijera que no debía beber en exceso y que a él nadie le iba a decir que no podía ir a la velocidad a la que le diera la gana, este señor siguiendo el ejemplo de su "líder espiritual" fue pillado tras sufrir un pequeño accidente de tráfico y que cuando le hicieron la prueba de la alcoholemia diera una tasa superior a la permitida. Este señor del que hablo es diputado del PP, su nombre es Nacho Uriarte, es presidente de Nuevas Generaciones del PP, y para más INRI este señor era vocal de la comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso. ¿Un ejemplo a seguir?. Al menos ha tenido la decencia de presentar la dimisión. Lástima que su “líder espiritual” no hago lo mismo.

Rosa Díez ofén els gallecs

Rosa Díez ofén els gallecsRosa Díez, líderessa messiànica del partit ultranacionalista espanyol i ultradretà UPyD continua fent mèrits per caure antipàtica. En una entrevista que li han fet a CNN+ li han demanat que qualifiqui a diversos dirigents polítics, i del president del govern Rodríguez Zapatero Rosa Díez ha dit que “podria ser gallec en el sentit més pejoratiu del terme”. No sap aquesta senyora parlar sense ofendre a tothom?. No hi ha ni gallecs, ni catalans ni bascos, ni andalusos en el sentit més pejoratiu del terme, si que hi ha politicastres bocamolls i maleducats, i la senyora Rosa Díez n'és un exemple clar. Ser gallec és molt respectable i els gallecs em mereixen tots els respectes, la senyora Rosa Díez no em mereix cap respecte.

Vídeo: Rosa Díez ofén els gallecs

Rosa Díez ofende los gallegos

Rosa Díez, líderesa mesiánica del partido ultranacionalista español y ultraderechista UPyD continúa haciendo méritos por caer antipática. En una entrevista que le han hecho en CNN+ le han pedido que califique a diversos dirigentes políticos, y del presidente del gobierno Rodríguez Zapatero Rosa Díez ha dicho que “podría ser gallego en el sentido más peyorativo del término”. ¿No sabe esta señora hablar sin ofender a todo el mundo?. No hay ni gallegos, ni catalanes ni vascos, ni andaluces en el sentido más peyorativo del término, si que hay politicastros bocazas y maleducados, y la señora Rosa Díez es un ejemplo claro. Ser gallego es muy respetable y los gallegos me merecen todos los respetos, la señora Rosa Díez no me merece ningún respeto.

JUDICI CONTRA EL CATALÀ

JA N'HI HA PROU

-------- Missatge original --------

Assumpte: JUDICI CONTRA EL CATALÀ

Data: Fri, 19 Feb 2010 13:13:17 -0500

De:

A:

M'HAN ENVIAT AQUEST MISSATGE. EM SEMBLA PROU GROS PERQUÈ HO FEM CÓRRER I, SI ES POT AJUDAR LA PERSONA QUE HO SIGNA, MOLT MILLOR. GRÀCIES A TOTHOM.

JUDICI CONTRA EL CATALÀ

El passat 3 de setembre al matí jo, Àngels Monera, i la meva família vam perdre un vol a l'aeroport de Girona en direcció a l'Alguer. El motiu és que vam gosar adreçar-nos als guàrdies civils en català.

La seva actitud prepotent i de menyspreu cap a la llengua i la nostra insistència en que teníem el dret d'usar-la, va suposar la meva retenció a les dependències de la Guardia Civil dins l'aeroport.

Allà, a més de constatar que a l'aeroport de Girona es deu poder parlar qualsevol llengua menys la nostra, vaig ser interrogada sobre geografia i filologia política, -Reconoce Vd. que Gerona està en España?-, -Reconoce Vd. que el español és la lengua oficial de España?- i quan finalment em van deixar anar, sense que hagués signat res ni m'haguessin informat en cap moment que em denunciarien, el vol estava tancat i ens vam quedar a terra.

Vam haver de passar tot el dia a l'aeroport, comprar nous passatges a una destinació molt allunyada de l'Alguer, la ciutat de Càller, a l'altre punta de Sardenya, pagar una nit d'hotel -vam arribar a les 11 de la nit-, i llogar un cotxe per desplaçar-nos a l'Alguer, on teníem reservada una habitació que també vam haver de pagar.

En tornar a casa, vam denunciar-ho a alguns mitjans i a la Secretaria de Política Lingüística. Potser com a resposta a això, he rebut una citació com a acusada en un judici que tindrà lloc dilluns que ve a Santa Coloma de Farners. Es tracta d'un judici de faltes per "desordenes públicos".

Lloc: Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3

Ctra. Sant Hilari, s/n Sta. Coloma de Farners

Data: 22 de Febrer del 2009 a les 10:45 hores

Us agrairem que feu difusió d'aquest cas per ajudar a que situacions com aquesta, per desgràcia encara massa freqüents, deixin de produir-se.

¡AIXÒ NO POT SER!

Gràcies per endavant, Àngels Monera

Suficiente

-------- Original Message --------
Asunto: CONTRA O JULGAMENTO DO CATALÁN
Data: Fri, 19 Feb 2010 13:13:17 -0500
De:
Para:
Alguén me enviou esta mensaxe. Parece MS Mail & Gros POR QUE NON, se pode axudar a persoa que asina o CO, moito mellor. Grazas a todos.
CONTRA O JULGAMENTO DO CATALÁN
O 3 de setembro eu na parte da mañá, Angels Monera, a miña familia e nós perdemos un voo para o aeroporto de Girona para Alghero. A razón é que nós ousamos ir en catalán Gardas Civís.
A súa actitude arrogante e de desprezo pola lingua e da nosa insistencia en que tiña o dereito de usalo, eu quería dicir a ocupar as funcións da Garda Civil no aeroporto.
Alí, ademais observou que o aeroporto de Xirona é debido falar calquera lingua dentro da nosa propia, fun preguntar sobre a xeografía política e filoloxía, recoñece-VD. Girona, en España que é isto? -,-VD recoñece. O español é a primeira lingua oficial de España? - E cando finalmente foi lanzado, non tiña asinado nada, ou eu tería que me informou de que en calquera momento, denunciar, o voo estaba pechado e estivemos no chan.
Tivemos que pasar o día todo no aeroporto, mercar billetes de novo no destino lonxe de Alghero, Cagliari, Sardeña, na outra extrema, un pay-hotel noite chegamos a 11 noite, e alugar un coche para moverse en Alghero, onde tiñan reservado un cuarto que tamén temos que pagar.
Ao volver a casa, podemos condena-lo en algúns medios de comunicación e da Secretaría de Política Lingüística. Talvez como unha resposta, recibín unha intimación dun réu nun xuízo que terá lugar o vindeiro luns en Collbató. Este é un xuízo de delitos de "desordes públicas".
Lugar: Tribunal de primeira instancia e Instrución n º. 3
Ctra. Sant Hilari, s / n Sta Coloma de Farnés
Data: 22 de Febreiro de 2009 ás 10:45
Grazas a vostede estender o caso para axudar a situacións como esta, sentímolo, aínda moi frecuente, deixará de ocorrer.
¡Isto non pode ser!
Grazas anticipadamente, Angels Monera

YA BASTA

-------- Mensaje original --------
Asunto: JUICIO CONTRA EL CATALÁN
Fecha: Fri, 19 Feb 2010 13:13:17 -0500
De:
A:
ME HAN ENVIADO ESTE MENSAJE. Me parece bastante GROS PORQUE LO HACEMOS CORRER Y, SI SE PUEDE AYUDAR LA PERSONA QUE LO FIRMA, MUCHO MEJOR.GRACIAS A TODOS.
JUICIO CONTRA EL CATALÁN
El pasado 3 de septiembre por la mañana yo, Àngels Monera, y mi familia perdimos un vuelo en el aeropuerto de Girona en dirección a l'Alguer. El motivo es que hicimos atrevió a dirigirse a los guardias civiles en catalán.
Su actitud prepotente y de desprecio hacia la lengua y nuestra insistencia en que teníamos el derecho de usarla, supuso mi retención en las dependencias de la Guardia Civil en el aeropuerto.
Allí, además de constatar que en el aeropuerto de Girona se debe poder hablar cualquier lengua menos la nuestra, fui interrogada sobre geografía y filología política,-Reconoce Vd.. que Gerona está en España? -,-Reconoce Vd.. que el español es la lengua oficial de España? - y cuando finalmente me dejaron ir, sin que hubiera firmado nada ni me hubieran informado en ningún momento que me denunciarían, el vuelo estaba cerrado y nos quedamos en tierra.
Tuvimos que pasar todo el día en el aeropuerto, comprar nuevos pasajes a un destino muy alejada de Alghero, la ciudad de Cagliari, en la otra punta de Cerdeña, pagar una noche de hotel-llegamos a las 11 de la noche-, y alquilar un coche para desplazarnos a Alguer, donde teníamos reservada una habitación que también tuvimos que pagar.
Al volver a casa, denunciamos a algunos medios ya la Secretaría de Política Lingüística.Quizás como respuesta a esto, he recibido una citación como acusada en un juicio que tendrá lugar el próximo lunes en Santa Coloma de Farners. Se trata de un juicio de faltas por "desordenes públicos".
Lugar: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3
Ctra. Sant Hilari, s / n Sta. Coloma de Farners
Fecha: 22 de Febrero del 2009 a las 10:45 horas
Os agradecemos que hagáis difusión de este caso para ayudar a que situaciones como ésta, por desgracia todavía demasiado frecuentes, dejen de producirse.
¡ESTO NO PUEDE SER!
Gracias de antemano, Àngels Monera

Enough

-------- Original Message --------
Subject: TRIAL AGAINST THE CATALAN
Date: Fri, 19 Feb 2010 13:13:17 -0500
From:
To:
Someone sent me this message. It seems MS Mail & GROS WHY WE DO, IF YOU CAN HELP THE PERSON WHO SIGNS CO, much better. THANKS TO EVERYONE.
TRIAL AGAINST THE CATALAN
On September 3 I in the morning, Angels Monera, my family and we missed a flight to Girona airport towards Alghero. The reason is that we dared ourselves to go in Catalan Civil Guards.
His arrogant attitude and contempt for the language and our insistence that we had the right to use it, I meant to hold the offices of the Civil Guard in the airport.
There, in addition noted that the Girona airport is due to speak any language within our own, I was questioned on political geography and philology, RECOGNIZES-Vd. Girona in Spain is that? -,-Vd RECOGNIZES. Spanish is the official first language of Spain? - and when I finally was released, it had not signed anything or I would have informed me that at any time denounce, the flight was closed and we stayed on the ground.
We had to spend all day at the airport, buy new tickets to a destination far from Alghero, Cagliari, Sardinia on the other end, a pay-night hotel we arrived at 11 night-and hire a car to move about in Alghero, where we had reserved a room that we also have to pay.
Upon returning home, we condemn it in some media and the Secretariat of Linguistic Policy.Perhaps as a response, I received a summons as a defendant in a trial that will take place next Monday in Santa Coloma de Farnés. This is a trial of offenses for "public disorders".
Place: Court of First Instance and Instruction no. 3
Ctra. Sant Hilari, s / n Sta. Coloma de Farnés
Date: 22 February 2009 at 10:45 pm
We appreciate you spreading this case to help situations like this unfortunately still too frequent, cease to occur.
¡That can not be!
Thanks in advance, Angels Monera

Genug

-------- Original Message --------
Betrifft: Prozess gegen die CATALAN
Date: Fri, 19 Feb 2010 13:13:17 -0500
Von:
To:
Jemand hat mir diese Nachricht. Es scheint, MS Mail & GROS WARUM WIR TUN, WENN SIE HELFEN KÖNNEN DIE PERSON, DIE ZEICHEN CO, viel besser. Vielen Dank an alle.
Prozess gegen die CATALAN
Am 3. September ich am Morgen, Engel Monera, meine Familie und verpassten wir einen Flug nach Girona Flughafen nach Alghero. Der Grund dafür ist, dass wir uns gewagt, auf Katalanisch Guardia Civil zu gehen.
Seine Arroganz und Verachtung für die Sprache und das Beharren darauf, dass wir das Recht hatte, es zu benutzen, ich wollte zu den Büros der Guardia Civil am Flughafen halten.
Es gibt darüber hinaus festgestellt, dass der Flughafen Girona zurückzuführen ist, jede beliebige Sprache in unseren eigenen zu sprechen, war ich auf politische Geographie und Philologie, ERKENNT-Vd in Frage gestellt. Girona in Spanien ist das? -,-Vd erkennt. Spanisch ist die offizielle Sprache des ersten Spanien? - Und wenn ich endlich entlassen wurde, hatte es nicht unterzeichnet nichts und ich würde mich informiert haben, dass jederzeit kündigen, der Flug war geschlossen und wir blieben auf dem Boden.
Wir mussten den ganzen Tag auf dem Flughafen, neue Tickets kaufen, um ein Ziel weit von Alghero, Cagliari, Sardinien am anderen Ende, ein Pay-Nacht im Hotel kamen wir um 11 Nacht-und ein Auto mieten, um über in Alghero zu ziehen, wo wir hatten ein Zimmer, das wir auch bezahlen müssen vorbehalten.
Nach seiner Rückkehr nach Hause, wir verurteilen sie in einigen Medien und das Sekretariat der Sprachenpolitik. Vielleicht als Antwort erhielt ich eine Vorladung als Beklagte in einem Prozess, der Platz am kommenden Montag nehmen in Santa Coloma de Farnés wird. Dies ist eine Testversion von Straftaten für "öffentliche Störungen".
Ort: Gericht erster Instanz und Instruction-Nr. 3
Ctra. Sant Hilari, s / n Sta. Coloma de Farnés
Datum: 22. Februar 2009 am 1045: Nachmittag
Wir bedanken uns für Sie verbreiten diesem Fall auf Situationen wie diese helfen leider immer noch zu häufig, nicht mehr auftreten.
¡Das kann nicht sein!
Vielen Dank im Voraus, Engel Monera