5 de des. 2008

Justícia espanyola renuent i claudicant / Justicia española renuent y claudicante

Justícia espanyola renuent i claudicant
És evident que els Tribunals espanyols i la Justícia són un oximoron o ho semblen. Se suposa que els tribunals de justícia han de fer justament impartir justícia, protegir i vetllar per les víctimes i imposar condemnes a aquells que delinqueixen. Tinc l'estranya sensació que això ho he dit abans. Però en el tema dels crims del franquisme tinc la sensació que els Tribunals de Justícia espanyols miren de protegir els criminals - i sort en tindrem sinó decideixen començar a empaitar les víctimes - com ho demostren totes les traves que posen a qualsevol de les investigacions i en especial a la instrucció portada a terme pel jutge Garzón que ha estat paralitzada manu iudiciali - crec que està correctament escrit - i el jutge Garzón s'ha hagut d'inhibir en aquesta causa judicial. S'han anat donant diversos arguments per anar frenant la instrucció cada vegada les raons i els termes són més absurds. La Sala Penal diu que a l'iniciar-se la causa Franco i els seus generals estaven "premorts". El terme fa referència a què quan va iniciar-se la causa estaven morts però calia certificar aquest fet, com va fer Garzón demanant el certificat de defunció. Si algú és mort però no hi ha el certificat legalment es considerat premort. L'altra raó al·legada és que l'Audiència Nacional va ser creada l'any 1977 i "el Alzamiento" militar del 17 i 18 de juliol de 1936 era penalment qualificable de delicte de rebel·lió". I aquest delicte queda fora de les competències de l'Audiència. Però el delicte de rebel·lió si que existeix. Per tant aquí hi ha un tribunal que està prevaricant descaradament ja que no jutja aquest delicte. Ja sé que Franco és mort però el delicte no ha prescrit pas i encara que les persones principals no hi siguin si que es pot jutjar l'organització que en va ser responsable del delicte que encara existeix. Al·leguen que encara que els delictes es qualifiquessin de delicte contra als organismes de la Nació no podrien ser investigats perquè van succeir abans de 1985 i no va ser fins aquest any en què l'Audiència va adquirir competències en aquest delicte. M'estan dient que des del punt de vista formal enderrocar el govern legal i legítim del propi país no era delicte fins l'any 1985?. Encara sort que accepten que en continui amb l'obertura de les foses i que es recuperin les restes dels que foren assassinats pels franquistes. Els tres jutges que van emetre el vot contrari a l'opinió majoritària de la Sala Penal consideren que la Justícia espanyola ha tingut una actitud renuent i claudicant en aquest assumpte. Afegeixen que això podria donar peu a què els demandants recórrer a instàncies internacionals.
Justicia española renuent y claudicante
Es evidente que los Tribunales españoles y la Justicia son un oximoron o lo parecen. Se supone que los tribunales de justicia deben hacer mismamente impartir justicia, proteger y velar por las víctimas e imponer condenas a aquellos que delinquen. Tengo la extraña sensación que eso la he he antes. Pero en el tema de los crímenes del franquismo tengo la sensación que los Tribunales de Justicia españoles miran de proteger a los criminales - y suerte tendremos sino deciden empezar a acosar las víctimas - como lo demuestran todas las trabas que ponen a cualquiera de las investigaciones y en especial a la instrucción llevada a cabo por el juez Garzón que ha estado paralizada manu iudiciali - creo que está correctamente escrito - y el juez Garzón se ha tenido que inhibir en esta causa judicial. Se han ido dando varios argumentos por ir frenando la instrucción cada vez las razones y los términos son más absurdos. La Sala de Lo Penal dice que al iniciarse la causa Franco y sus generales estaban "premuertos". El término hace referencia a que cuando inicióse la causa estaban muertos pero había que certificar este hecho, como hizo Garzón pidiendo la certificación de defunción. Si alguien está muerto pero no hay la certificación legalmente se considerado premuerto. La otra razón alegada es que la Audiencia Nacional fue creada el año 1977 y "el Alzamiento" militar del 17 y 18 de julio de 1936 era penalmente calificable de delito de rebelión". Y este delito queda fuera de las competencias de la Audiencia. Pero el delito de rebelión si que existe. Por lo tanto aquí hay un tribunal que está prevaricando descaradamente ya que no juzga este delito. Ya sé que Franco está muerto pero el delito no ha prescrito y aunque las personas principales no estén si que se puede juzgar la organización que fue responsable del delito que aún existe. Alegan que aunque los delitos se calificasen de delito contra a los organismos de la Nación no podrían ser investigados porque sucedieron antes de 1985 y no fue hasta este año en que la Audiencia adquirió competencias en este delito. ¿Me están diciendo que desde el punto de vista formal derribar el gobierno legal y legítimo del propio país no era delito hasta el año 1985?. Menos mal que aceptan que se continue con la apertura de los fosas y que se recuperen los restos de los que fueron asesinados por los franquistas. Los tres jueces que emitieron el voto contrario a la opinión mayoritaria de la Sala de Lo Penal consideran que la Justicia española ha tenido una actitud renuente y claudicante en este asunto. Añaden que eso podría dar pie a que los demandantes recorrer a instancias internacionales.