7 de des. 2008

El Vaticà contra els drets dels homosexuals

El Vaticà contra els drets dels homosexuals
Uns 300 homosexuals van manifestar-se ahir davant del Vaticà per protestat per la posició contrària del Vaticà a una proposta de França davant de l'ONU per aconseguir la despenalització de l'homosexualitat a nivell mundial. Per si algú no ho sap en alguns països l'homosexualitat té com a càstig la mort.L'observador permanent del Vaticà a l'ONU, l'arquebisbe Celestino Migliore va declarar que el text serà "una declaració de valor polític que afegeix noves categories (de persones) protegides contra la discriminació" i això crearà "noves i implacables discriminacions". Afegeix que "els Estats que no reconeixen la unió entre persones del mateix sexe seran posats a la picota i patiran pressions". Defensa l'arquebisbe l'execució de la gent pel fet de ser homosexual?. A l?església això de reconèixer i acceptar drets fonamentals no li agrada, per això se senten tant còmodes en països no democràtics. Malparlen de qualsevol avanç social, especialment aquells que fan referència a minories socials tradicionalment marginades i a vegades perseguides. I després es queixen que la gent cada vegada vagi menys a missa. Escoltar els bisbes és la millor raó per fer-se ateu.
El Vaticano contra los derechos de los homosexuales
Unos 300 homosexuales se manifestaron ayer ante el Vaticano por protestado por la posición contraria del Vaticano a una propuesta de Francia ante la ONU por lograr la despenalización de la homosexualidad a nivel mundial. Por si alguien no lo sabe en algunos países la homosexualidad tiene como castigo la muerte.El observador permanente del Vaticano en la ONU, el arzobispo Celestino Migliore declaró que el texto será "una declaración de valor político que añade nuevas categorías (de personas) protegidas contra la discriminación" y eso creará "nuevas e implacables discriminaciones". Añade que "los Estados que no reconocen la unión entre personas del mismo sexo serán puestos en la picota y sufrirán presiones". ¿Defiende el arzobispo la ejecución de la gente por el hecho de ser homosexual?. A la Iglesia eso de reconocer y aceptar derechos fundamentales no le gusta, por eso se sienten tan cómodos en países no democráticos. Despotrican de cualquier avance social, especialmente aquellos que hacen referencia a minorías sociales tradicionalmente marginadas y a veces perseguidas. Y después se quejan de que la gente cada vaya menos a misa. Escuchar a los obispos es la mejor razón por hacerse ateo.