19 de des. 2008

Pacte per la immigració

Pacte per la immigració
Els partits catalans firmen el pacte per la immigració, amb l'única excepció de PP i C's. CiU exclou temes com l'obtenció de la nacionalitat i la reagrupació familiar pel fet de ser competències de l'Estat. En el tema de la reagrupació familiar hi ha diferències entre els altres partits Mentre uns pretenen un sentit ampli d'altres ho limiten a cònjuge i fills menors d'edat com marca la directriu de la UE. En el tema de la nacionalitat la proposta és rebaixar el període de residència legal de 10 a 5 anys tot i que això no és compartit per tots. També es tracta de la concessió del dret a vot als immigrants amb residència legal en les eleccions municipals en funció del seu grau d'integració en la nostra societat. Un dels punts valorats per CiU és que el català sigui la llengua vehicular d'acollida raó principal per la que C's es nega a firmar el pacte per la immigració.
Pacto por la inmigración
Los partidos catalanes firman el pacto por la inmigración, con la única excepción de PP y C's. CiU excluye temas como la obtención de la nacionalidad y la reagrupación familiar por el hecho de ser competencias del Estado. En el tema de la reagrupación familiar hay diferencias entre los otros partidos Mientras unos pretenden un sentido amplio de otros lo limitan a cónyuge e hijos menores de edad como marca la directriz de la UE. En el tema de la nacionalidad la propuesta es rebajar el período de residencia legal de 10 a 5 años aunque eso no es compartido por todos. También se trata de la concesión del derecho a voto a los inmigrantes con residencia legal en las elecciones municipales en función de su grado de integración en nuestra sociedad. Uno de los puntos valorados por CiU es que el catalán sea la lengua vehicular de acogida razón principal por la que C s se niega a firmar el pacto por la inmigración.