13 de des. 2008

Conferència negacionista a la "Librería" filonazi Europa

El negacionista David Irving torna a la "Librería" filonazi Europa de Barcelona a explicar les seves teories de negació de l'holocaust. La conferència d'aquest personatge serà gravada pels Mossos de cara a prendre mesures legals en el cas que es cometi algun delicte. Grups antifeixistes s'han mobilitzat en contra d'aquest acte.
SOS racisme ha criticat la impunitat amb què actuen aquests personatges com Irving degut a la permisivitat de les autoritats i demana que s'impedeixi la celebració d'aquesta conferència. També recorden que el negacionisme és un delicte en altres països d'Europa. A Espanya també és un delicte però no hi ha voluntat d'aplicar el codi penal. Això fa que personatges com Irving i molts grups ultres autòctons espanyols puguin passejar-se pel carrer i actuar amb tota impunitat no només en actes violents també en l'exposició de les seves doctrines.
2.4.3 Apologia del genocidi i negació de l'holocaust
LINK

Es tracta d'un delicte que només s'ha aplicat una vegada a Espanya, i no per Internet, sinó enfront del propietari d'una llibreria que divulgava llibres que justificaven el nacionalsocialisme. El delicte consistix a justificar actes de genocidi o negar l'holocaust: Article 607. Els que, amb propòsit de destruir totalment o parcialment a un grup nacional, ètnic, racial o religiós, perpetraren algun dels actes següents, seran castigats:

1. Amb la pena de presó de quinze a vint anys, si mataren a algun dels seus membres. Si concorregueren en el fet dos o més circumstàncies agreujants, s'imposarà la pena superior en grau. Amb la presó de quinze a vint anys, si agrediren sexualment a algun dels seus membres o produïren alguna de les lesions previstes en l'article 149. Amb la presó de huit a quinze anys, si sotmeteren al grup o a qualsevol dels seus individus a condicions d'existència que posen en perill la seua vida o pertorben greument la seua salut, o quan els produïren algunes de les lesions previstes en l'article 150. Amb la mateixa pena, si dugueren a terme desplaçaments forçosos del grup o els seus membres, adoptaren qualsevol mesura que tendieixi a impedir el seu gènere de vida o reproducció, o bé traslladaren per la força individus d'un grup a un altre. Amb la de presó de quatre a vuit anys, si produïren qualsevol altra lesió diferent de les assenyalades en els nombres 2 i 3 d'aquest apartat.

2. La difusió per qualsevol mitjà d'idees o doctrines que neguen o justifiquen els delictes tipificats en l'apartat anterior d'este article, o pretenguen la rehabilitació de règims o institucions que emparen pràctiques generadores dels mateixos, es castigarà amb la pena de presó d'un a dos anys.

El negacionista David Irving vuelve a la "Librería" filonazi Europa de Barcelona a explicar sus teorías de negación del holocausto. La conferencia de este personaje será grabada por los Mossos de cara a tomar medidas legales en caso de que se cometa algún delito. Grupos antifascistas se han movilizado en contra de este acto.
SOS racismo ha criticado la impunidad con que actúan estos personajes como Irving debido a la permisividad de las autoridades y pide que se impida la celebración de esta conferencia. También recuerdan que el negacionismo es un delito en otros países de Europa. En España también es un delito pero no hay voluntad de aplicar el código penal. Eso hace que personajes como Irving y muchos grupos ultras autóctonos españoles puedan pasearse por la calle y actuar con toda impunidad no solo en actas violentos también en la exposición de sus doctrinas.
2.4.3 Apología del genocidio y negación del holocausto
LINK

Se trata de un delito que sólo se ha aplicado una vez en España, y no por Internet, sino frente al propietario de una librería que divulgaba libros que justificaban el nacionalsocialismo. El delito consiste en justificar actos de genocidio o negar el holocausto:
Artículo 607.
Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:

1. Con la pena de prisión de quince a veinte años, si mataran a alguno de sus miembros. Si concurrieran en el hecho dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena superior en grado. Con la prisión de quince a veinte años, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149. Con la prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo 150. Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro. Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los números 2 y 3 de este apartado.
2. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años.