9 de des. 2008

Borbons - Vilaweb

Publico aquest article extret de Vilaweb on en unes poques línies Vicent
Partal deixa molt clar qui són els Borbons.
Publico este artículo extraído de Vilaweb donde en unas pocas líneas Vicent Partal deja muy claro quienes son los Borbones.VILAWEB - Mail obert
per Vicent Partal - dimarts, 9 de desembre de 2008
Borbons
Del primer dels borbons, en van dir Felip V. En mala hora va nàixer aquell qui cremà Xàtiva i li volgué canviar el nom per San Felipe, el lladre roder que ens va robar les institucions, la llengua i la llibertat. El segon volien que es diguera Lluís I, però es va morir de seguida. Si més no, va ser discret. Però, mort ell, va tornar son pare, ple de sang. Del tercer, en van dir Ferran VI. Va morir boig. Acabat. Del quart, en van dir Carles III. Va exigir als gitanos que deixaren de parlar romaní i que deixaren de vestir com tenien costum de fer. Va expulsar els jesuïtes i els va confiscar els béns. Tota una peça. Del cinquè, també en van dir Carles, però IV. El molt cregut va envair França amb la pretensió d'aturar una revolució que havia de canviar el món per sempre i va acabar havent d'abdicar a favor del seu fill mentre els carrers li cridavencontra. Covards, els borbons van cedir el tron a Napoleó. Després arribà el borbó sisè, 'el Desitjat' que deien, veges tu. Com a resposta al desig va suprimir la constitució i governà com un monarca absolut. Dissolgué totes les institucions anteriors, tret d'una: la inquisició. En això de reprimir els borbons s'han equivocat poques voltes. Continuem la llista. De la borbó que feia set, en van dir Isabel II, i La Gloriosa la va engegar al carrer, tot proclamant la república. Au. I del borbó que feia vuit, en van dir Alfons XII, un fill bord de la d'abans. Els cubans li van alçar l'estelada i li van fer pam-i-pipa. Després vingué el borbó que fa nou, aquell Alfons XIII que va portar la dictadura de Primo de Rivera i que la república va enviar al carrer. I darrere seu, cridat pel generalot Franco, vingué el desè. Li diuen Juan Carlos I. Va legitimar la dictadura fins que va ser impossible de fer-ho, i quan arribà la democràcia encara va jugar amb un altre cop d'estat. Deu són, doncs, els borbons que hem hagut d'aguantar en tres-cents anys i, de cap, no en tenim una memòria agradable. La llibertat no ha estat mai la divisa d'aquell casal i cap no ha respectat els drets del nostre poble, que el primer dels seus va arrabassar per la força de les armes. Hi ha qui vol esperar a veure si l'onzè és millor, però per mi que no ho siga. Amb deu ja n'he tingut prou i massa per entendre què volen dir quan criden 'Mori el Borbó'.
Vicent Partal director@vilaweb.cat
Borbons - Vilaweb
VILAWEB - Mail obert
por Vicent Partal - martes, 9 de diciembre de 2008
Borbons

El primero de los borbones, llamado Felip V. En mala hora nació aquel quien quemó Xàtiva y le quiso cambiar el nombre por San Felipe, el ladrón rastrero que nos robó las instituciones, la lengua y la libertad. El segundo querían que se llamase Luis I, pero se murió en seguida. Cuanto menos, fue discreto. Sin embargo, muerto él, volvió su padre, lleno de sangre. Del tercero, dijeron Fernando VI. Murió loco. Acabado. Del cuarto, dijeron Carlos III. Exigió a los gitanos que dejaran de hablar romaní y que dejaran de vestir como tenían costumbre de hacer. Expulsó los jesuitas y les confiscó los bienes. Toda una pieza. Del quinto, también llamado Carlos, pero IV. El muy creído invadió Francia con la pretensión de parar una revolución que debía cambiar el mundo para siempre y acabó teniendo que abdicar a favor de su hijo mientras las calles le gritabancontra. Cobardes, los borbons cedieron el trono a Napoleón. Después llegó el borbón sexto, 'el Deseado' que decían, ya ves. Como respuesta al deseo suprimió la Constitución y gobernó como un monarca absoluto. Disolvió todas las instituciones anteriores, salvo una: la inquisición. En eso de reprimir los borbons se han equivocado pocas veces. Continuamos la lista. De la borbón que hacía siete, dijeron Isabel II, y La Gloriosa la puso en fuga, proclamando la república. Au. Y del borbón que hacía ocho, dijeron Alfonso XII, un hijo varón de la de antes. Los cubanos le alzaron la estrellada y le hicieron palmo-y-pipa (pam i pipa). Después vino el borbón que hace nueve, aquel Alfonso XIII que trajo la dictadura de Primo de Rivera y que la república envió a la calle. Y detrás suyo, llamado por el generalot Franco, vino el décimo. Le llaman Juan Carlos I. Legitimó la dictadura hasta que fue imposible hacerlo, y cuando llegó la democracia aún jugó con otro golpe de Estado. Diez son, pues, los borbons que hemos tenido aguantar en trescientos años y, de ningún, no tenemos una memoria agradable. La libertad no ha sido nunca la divisa de aquella casa y ninguno ha respetado los derechos de nuestro pueblo, que el primero de ellos nos arrebató por la fuerza de las armas. Hay quien quiere esperar a ver si el undécimo es mejor, pero por mí que no lo sea. Con diez ya he tenido bastante y demasiado para entender que quieren decir cuando gritan 'Muera el Borbón'.

Vicent Partal director@vilaweb.cat