19 de des. 2008

Les ingerències vaticanes

Les ingerències vaticanes

El Vaticà va acusar al govern espanyol d'Estatlatria, una ingerència de l'Estat en la vida personal. I això ho diuen els que s'oposen a l'us del condó, dels anticonceptius, del sexe - excepte si són ells els que toquen el cul a nens - al dret a decidir sobre la pròpia mort, al divorci, i un llarg etcètera. Segons el prefecte de la Causa dels Sants, Angelo Amato el govern espanyol s'intenta ficar en la vida privada de la gent amb l'assignatura d'Educació per la Ciutadania però "per fortuna l'Església espanyola ha donat una resposta pública i clara" i ens salvarà a tots, pobres pecadors descreguts. Qui hauria d'abstenir-se a ingerir-se en la vida privada de la gent són els capellans i el Vaticà faria be de no ingerir-se en els assumptes interns d'altres Estats. Els senyors bisbes s'han pensat que Espanya és el seu màs particular ja que exigeixen al govern espanyol coses que a l'Estat francés - declaradament laic - no tenen pebrots d'exigir-li.

Las injerencias vaticana

El Vaticano acusó al gobierno español de Estadolatria, una injerencia del Estado en la vida personal. Y eso lo dicen los que se oponen al uso del condón, de los anticonceptivos, del sexo - excepto si son ellos los que tocan el culo a niños - al derecho a decidir sobre la propia muerte, al divorcio, y un largo etcétera. Según el prefecto de la Causa de los Santos, Angelo Amato el gobierno español se intenta meter en la vida privada de la gente con la asignatura de Educación por la Ciudadanía pero "por fortuna la Iglesia española ha dado una respuesta pública y clara" y nos salvará a todos, pobres pecadores descreídos. Quien debería abstenerse a injerirse en la vida privada de la gente son los curas y el Vaticano haría be de no injerirse en los asuntos internos de otros Estados. Los señores obispos se han pensado que España es su cortijo particular ya que exigen al gobierno español cosas que al Estado francés - declaradamente laico - no tienen pimientos de exigirle.

injerir
Diccionario de la Real Academia española de la lengua.
(Del
lat. inserĕre).
1. tr. Injertar plantas.
2. tr. Meter una cosa en otra.
3. tr. Introducir en un escrito una palabra, una nota, un texto, etc.
4. prnl. Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio.
ingerir
Gran Diccionari de la Llengua Catalana
[1344; del ll. ingerĕre 'introduir; llançar contra; imposar']
v 1 tr Introduir alguna cosa a les vies digestives a través de la boca.
2 pron Introduir-se indegudament.