9 de des. 2008

La reacció a les ones

Les paraules de Joan Tardà han posat histèrics als radiopredicadors espanyolistes de l'altiplà Federico Jiménez Losantos (COPE) i Carlos Herrera (Onda Cero) que demostren i reconeixen que no tenen ni idea sobre Catalunya malgrat que en parlen molt i mai be.
Las palabras de Joan Tardà han puesto histéricos a los radiopredicadors españpolistas de la meseta Federico Jiménez Losantos (COPE) y Carlos Herrera (Onda Cero) que demuestran y reconocen que no tienen ni idea sobre Catalunya a pesar de que hablan mucho y nunca bien

Carlos Herrera acaba reconeixent que no sabia molt be que de que anava l'acte on Tardà va dir "Visca la República, mori el Borbó". I aquest és un dels principals formadors de l'opinió a Espanya. I no sap ni de que parla.
Carlos Herrera acaba reconociendo que no sabía mucho be que de que iba el acto donde Tardà dijo "Viva la República, muera el Borbón". Y éste es uno de los principales formadores de la opinión a España. Y no sabe ni de que habla.

Losantos parla de Tardà. Evidentment no gaire be. Crec que com a formador d'opinió no és gaire bo ja que com l'Herrera no sap del que parla però si escolteu el final de l'àudio crec que Losantos té futur com a doblador de pel·lícules porno.

Losantos habla de Tardà. Evidentemente no muy bien. Creo que como formador de opinión no es muy bueno ya que, como Herrera, no sabe del que habla pero si escucháis el final del audio creo que Losantos tiene futuro como doblador de películas pornográficas.

Losantos parla de Bono. El que hauria de ser una crítica a Bono es converteix en una mostra d'ignorància quan fa referència als caganers.Losantos habla de Bono. Loque debería ser una crítica a Bono se convierte en una muestra de ignorancia cuando hace referencia a los caganers.