13 de febr. 2009

Espies i corruptes, continua el vodevil peper

Espies i corruptes, continua el vodevil peper
Si hi ha una cosa que uneix a tots els prohoms polítics és l'afició a la cacera. Enmig de la tempesta pels casos de corrupció del PP apareix la notícia que el ministre de justícia i el jutge instructor estaven caçant en el mateix lloc i en les mateixes dates. Encara que han dit que ni es van veure ho trobo poc correcte que el jutge instructor i el ministre de justícia coincideixin en la pràctica d'aquest "esport". Els del PP se senten ara ells la peça d'una cacera política però si la presència dels jutge Garzón i del ministre Bermejo és un error greu, això no pot servir per evitar que es faci neteja de polítics corruptes, i en el PP es fa evident que els nivells de corrupció són galopants. Rajoy ha anunciat que trenquen qualsevol relació entre el PP i el ministeri de Justícia mentre continui el ministre Bermejo. Soraya Sáenz de Santamaría ha declarat que és
"èticament lamentable que el jutge i el ministre estiguessin de cacera quan es va conèixer l'operació. Juan José Güemes, secretari de comunicació del PP de Madrid afirma que "Garzón i Bermejo no només comparteixen la cacera també l'aniquilació de l'adversari". No facin riure, senyors del PP, no hi ha cap cacera contra el PP. Ja sabem que els senyors del PP si hi ha una cosa per la que destaquen és per la poca vergonya que demostren en el tractament de tots els assumptes però que a més de corruptes o de donar protecció a corruptes pretenguin ara passar per víctimes d'una persecució política és portar la barra a nivells estratosfèrics.El portaveu del PSOE en el Parlament, José Antonio Alonso va dir que "Rajoy ha perdut els papers per acusar el govern de les actuacions del PSOE". Doncs té raó, però també convindria que anessin amb cura que certs actes privats de dirigents del PSOE - per exemple el ministre Bermejo - no donessin peu a dubtes i sospites.Tampoc s'ha estat de criticar al PP la vicepresidenta del govern, María Teresa Fernández de la Vega, que va acusar al PP de no col·laborar en contra de la crisi - jo crec que el PP ha col·laborat en favor de la crisi, no podem demanar-los que ara facin el contrari - i els va advertir que "els que van a enfonsar-se són vostés amb tanta pel·lícula d'espies". D'espies i de corruptes. Però la senyora vicepresidenta s'oblida del petit detall que la merda flota i que en el PP tenen molta merda.
El PP de Madrid no obrirà expedient als alcaldes pepers de Boadilla del Monte, Antonio González Panero, i De Majadahonda, Guillermo Ortega, imputats pel jutge Garzón. És la norma habitual del PP no expedientar als corruptes. L'exconseller d'esports del PP de la Comunitat de Madrid s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la Justícia i ha advertit que emprendrà accions judicials contra qui intenti implicar en les
trames de la corrupció. Em sembla que aquest no té padrins i no li fa cap gràcia menjar-se el marró.I enmig de tot aquest merder apareix Ana Botella, senyora d'Aznar, exigint a Rajoy que mostri més fermesa en la defensa de les persones que van formar part de l'equip del seu marit. Encara que siguin corruptes?.
El tema dels espies és cada dia més estrambòtic. Des del PP s'ha demanat al CNI i al Ministeri de l'Interior que els entreguin la documentació del seguiment a membres del seu partit. No seria més senzill que li demanin als membres del partit que van donar les ordres per fer aquests seguiments?.Un dels sospitosos de formar part de la trama d'espionatge va ser escorta de l'alcalde de Madrid Alberto Ruíz Gallardón quan era president de la Comunitat de Madrid.
Aquests dos temes van embolicant-se cada dia més i els pepers veient que els dos temes els estan deixant ben retratats i que malgrat tots els seus intents d'esquitxar amb la seva merda a tothom no aconsegueixen el seu propòsit ara intenten inventar-se un contuberni de tothom contra el PP. No, de contuberni res, la merda és del PP, enlloc de tractar d'esquitxar a tothom farien be de provar de netejar el partit de corruptes i espies.
Espías y corruptos, continúa el vodevil pepero
Si hay una cosa que une a todos los prohombres políticos es la afición a la cacería. En medio de la tempestad por los casos de corrupción del PP aparece la noticia que el ministro de justicia y le juez instructor estaban cazando en el mismo lugar y en las mismas fechas. Aunque han dicho que ni se vieron encuentro poco correcto que un juez instructor y el ministro de justicia coincidan en la práctica de este "deporte". Los del PP se sienten ahora ellos la pieza de una cacería política pero si la presencia del juez Garzón y del ministro Bermejo es un error grave, eso no puede servir para impedir que se haga limpieza de políticos corruptos, y en el PP se hace evidente que los niveles de corrupción son galopantes. Rajoy ha anunciado que rompen cualquier relación entre el PP y el ministerio de Justicia mientras continue el ministro Bermejo. Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado que es "éticamente lamentable que el juez y el ministro estuviesen de cacería cuando se conoció la operación. Juan José Güemes,
secretario de comunicación del PP de Madrid afirma que "Garzón y Bermejo no nada más comparten la cacería también la aniquilación del adversario". No hagan reír, señores del PP, no hay ninguna cacería contra el PP. Ya sabemos que los señores del PP si hay una cosa por la que destacan es por la poca vergüenza que demuestran en el tratamiento de todos los asuntos pero que además de corruptos o de dar protección a corruptos pretendan ahora pasar por víctimas de una persecución política es llevar la barra a niveles estratosféricos.
El portavoz del PSOE en el Parlamento, José Antonio Alonso dijo que "Rajoy ha perdido los papeles por acusar el gobierno de las actuaciones del PSOE". Pues tiene razón, pero también convendría que fuesen con cuidado que ciertos actos privados de
dirigentes del PSOE - por ejemplo el ministro Bermejo - no diesen pie a dudas y sospechas.Tampoco se ha estado de criticar al PP la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que acusó al PP de no colaborar en contra de la crisis - yo creo que el PP ha colaborado en favor de la crisis, no podemos pedirlos que ahora hagan el contrario - y les advirtió de que "los que van a desmoronarse son ustedes con tanta película de espías". De espías y de corruptos. Pero la señora vicepresidenta se olvida del pequeño detalle que la mierda flota y que en la PP tienen mucha mierda.El PP de Madrid no abrirá expediente a los alcaldes peperos de Boadilla del Monte, Antonio González Panero, y De Majadahonda, Guillermo Ortega, imputados por el juez Garzón. Es la norma habitual del PP no expedientar a los corruptos. El exconsejero de deportes del PP de la Comunidad de Madrid se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia y ha advertido de que emprenderá acciones judiciales contra quien intente implicarle en las tramas de la corrupción. Me parece que éste no tiene padrinos y no le hace ninguna gracia comerse el marrón.Y en medio de todo este lío aparece Ana Botella, señora de Aznar, exigiendo a Rajoy que muestre más firmeza en la defensa de las personas que formaron parte del equipo de su marido. ¿Aunque sean corruptos?.El tema de los espías es cada día más estrambótico. Desde el PP se ha pedido al CNI y al Ministerio del Interior que les entreguen la documentación del seguimiento a miembros de su partido. ¿No sería más sencillo que le pidiesen a los miembros del partido que dieron las órdenes para hacer estos seguimientos?.Un de los sospechosos de formar parte de la trama de espionaje fue escolta del alcalde de Madrid Alberto Ruíz Gallardón cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.Estos dos temas van liándose cada día más y los peperos viendo que los dos temas les están dejando bien retratados y que a pesar de todos sus intentos de salpicar con su mierda a todos no logran su propósito ahora intentan inventarse un contubernio de todos contra el PP. No, de contubernio nada, la mierda es del PP, en vez de intentar salpicar a todos harían bien probando de limpiar el partido de corruptos y espías.