27 de febr. 2009

Tornaran les Croades?Tornaran les Croades?

No és cap notícia antiga encara que el llenguatge soni a antic. La Conferència Episcopal Espanyola ha anunciat que vol reevangelitzar Espanya. Han declarat que els preocupa la quantitat de persones que avui dia no han estat batejades. Ara importen missioners des d'altres països. L'Església afirma que si be és cert que ocupar-se dels desafavorits és important, des d'ara la prioritat és l'evangelització del "infidels" peninsulars als que justament les idees dels bisbes espanyols han fet fugir del si de l'Església. Algú m'ha dit que quan afirmo que l'Església espanyola és retrògrada i que encara veurem la recuperació de les fogueres inquisitorials sóc un exagerat. De moment volen evangelitzar "heretges", no parlen de cremar-los, però si els donem temps encara ho faran.
¿Regresarán las Cruzadas?
No es ninguna noticia antigua aunque el lenguaje suene a antiguo. La Conferencia Episcopal Española ha anunciado que quiere reevangelizar España. Han declarado que les preocupa la cantidad de personas que hoy día no han sido bautizadas. Ahora importan misioneros desde otros países. La Iglesia afirma que si bien es cierto que ocuparse de los desfavorecidos es importante, desde ahora la prioridad es la evangelización de los "infieles" peninsulares a los que mismamente las ideas de los obispos españoles han hecho huir del seno de la Iglesia. Alguien me ha dicho que cuando afirmo que la Iglesia española es retrógrada y que aún veremos la recuperación de las hogueras inquisitoriales soy un exagerado. De momento quieren evangelizar "herejes", no hablan de quemarlos, pero si les damos tiempo aún lo harán.