8 de nov. 2008

8 de Novembre de 2008

Si va perquè va, si no va perquè no hi va, criticar per criticar

El president del govern espanyol ha aconseguit una cadira per participar a la cimera mundial on s'hauran de discutir mesures per combatre la crisi mercés al president Sarkozy. El sorprenent de la notícia no és que hagi aconseguit la cadira per assistir a la cimera, és que sembla que en alguns sectors mediàtics i polítics ha estat motiu per llençar una sèrie d'atacs contra el president del govern. Li criticaven que el govern espanyol no hi fos i ara li critiquen que hi sigui. Quina dreta tant cavernícola té Espanya.


Si va porque va, si no va porque no va, criticar por criticar

El presidente del gobierno español ha conseguido una silla para participar a la cumbre mundial donde se deberán discutir medidas por combatir la crisis gracias al presidente Sarkozy. La sorprendente de la noticia no es que haya conseguido la silla para asistir a la cumbre, es que parece que en algunos sectores mediáticos y políticos ha sido motivo para lanzar una serie de ataques contra el presidente del gobierno. Le criticaban que el gobierno español no fuera y ahora le critican que esté. Qué derecha tanto cavernícola tiene España.

L'Audiència Nacional paralitza l'obertura de les fosses del franquisme

L'obertura de tombes de la Guerra Civil que havia rebut el vist i plau fa poc per part del jutge Garzón ha estat aturada per l'Audiència Nacional de forma cautelar a l'espera d'una decisió que podria impedir a Garzón seguir amb aquest tema. Garzón que ara està de baixa ha vist com la Sala del Penal de l'Audiència s'ha reunit sobtadament i ha paralitzat l'obertura de les fosses de la Guerra Civil. Sembla que la intenció és apartar el jutge Garzón d'aquesta causa i procedir al seu arxivament.I tot en base a una merda de llei imposada pels mateixos feixistes que van assegurar-se quedar impunes. La llei de 1977 hauria de ser derogada ja que sembla que és l'únic argument al que s'agafen els contraris a investigar aquells crims contra la Humanitat. És intolerable la covardia dels nostres dirigents polítics, especialment els del PSOE, i el cinisme dels del PP. Uns i altres acceptant aquesta llei es converteixen en còmplices d'aquells crims. D'altra banda aquesta llei de 1977 pel fet de ser imposada pels franquistes hauria de quedar derogada. Tot i que tampoc caldria ja que els crims contra la Humanitat tenen jurisdicció mundial i no prescriuen. A les Associacions de la Memòria Històrica que veuen com una llei aprovada no s'aplica perquè un dels partits que la van impulsar s'ha abaixat els pantalons els faig una recomanació i és que oblidin els tribunals espanyols i provin de portar la seva causa als tribunals internacionals. El fiscal al·lega que l'exhumació de les restes no és urgent. Els morts continuaran morts, això no ho nego fa setanta anys que són morts. Però la urgència la tenen els seus parents que volen donar-los un enterrament digne. Ara oblidem la infame Llei d'amnistia de 1977 i m'agradaria saber perquè l'Audiència Nacional i el PP tenen tant interés a impedir que la gent pugui donar digna sepultura als seus familiars assassinats pels feixistes.

La Audiencia Nacional paraliza la apertura de las fosas del franquismo

La apertura de tumbas de la Guerra Civil que había recibido el visto bueno hace poco por parte del juez Garzón ha sido paralizada por la Audiencia Nacional de forma cautelar a la espera de una decisión que podría impedir a Garzón seguir con este tema. Garzón que ahora está de baja ha visto como la Sala del Penal de la Audiencia se ha reunido súbitamente y ha paralizado la apertura de las fosas de la Guerra Civil. Parece que la intención es apartar el juez Garzón de esta causa y proceder a su archivamente.Y todo en base a una mierda de ley impuesta por los mismos fascistas que se aseguraron así quedar impunes. La ley de 1977 debería ser derogada ya que parece que es el único argumento al que se cogen los contrarios a investigar aquellos crímenes contra la Humanidad. Es intolerable la cobardía de nuestros dirigentes políticos, especialmente los del PSOE, y el cinismo de los del PP. Unos y otro aceptando esta ley se convierten en cómplices de aquellos crímenes. Por otro lado esta ley de 1977 por el hecho de ser impuesta por los franquistas debería quedar derogada. Aunque tampoco sería necesario ya que los crímenes contra la Humanidad tienen jurisdicción mundial y no prescriben. A las Asociaciones de la Memoria Histórica que ven como una ley aprobada no se aplica porque uno de los partidos que la impulsaron se ha bajado los pantalones les hago una recomendación y es que olviden los tribunales españoles y prueben a llevar su causa a los tribunales internacionales. El fiscal alega que la exhumación de los restos no es urgentes. Los muertes continuarán muertos, eso no lo niego, hace setenta años que están muertos. Pero la urgencia la tienen sus parientes que quieren darles un entierro digno. Ahora olvidemos la infame Ley de amnistía de 1977 y me gustaría saber porque la Audiencia Nacional y el PP tienen tanto interés en impedir que la gente pueda dar digna sepultura a sus familiares asesinados por los fascistas.


Rajoy

Rajoy continua retratant-se com el franquista de merda que és. Voler enterrar al pare, marit, germà que gent amb les mateixes idees que Rajoy i la seva colla de feixistes de merda van assassinar van assassinar no és mirar al passat, senyor Rajoy, és un dret que hauriem de tenir tots independent de les idees. Ni Rajoy, ni tots el franquistes de merda com ell tenen cap dret a negar aquest dret a ningú. Sé que demana decència als dirigents del PP és demanar massa perquè no en tenen. Rajoy menteix quan diu que em d'oblidar el passat. Dirigents del PP ha fet defenses enceses del franquisme. Són lliures de creure en el que vulguin però no diguin que hi ha de mirar al futur i oblidar el passat després que alguns dels seus dirigents importants han fet declaracions lloant la bondat del franquisme. Rajoy i el seu partit pretenen seguir humiliant les víctimes d'un règim feixista que va governar Espanya durant quasi quaranta anys alguns dels quals van fundar el Partit Popular.


Rajoy

Rajoy continúa retratándose como el franquista de mierda que es. Querer enterrar al padre, marido, hermano que gente con las mismas ideas que Rajoy y su pandilla de fascistas de mierda asesinaron no es mirar al pasado, señor Rajoy, es un derecho a que deberíamos tener todos independiente de las ideas. Ni Rajoy, ni todos el franquistas de mierda como él tienen ningún derecho a negar este derecho a nadie. Sé que pedir decencia a los dirigentes del PP es pedir demasiado porque no tienen. Rajoy miente cuando dice que debemos olvidar el pasado. Dirigentes del PP han hecho defiensas encendidas del franquismo. Son libres de creer en lo que quieran pero no diguin que hay de mirar al futuro y olvidar el pasado después de que algunos de sus dirigentes importantes han hecho declaraciones loando la bondad del franquismo. Rajoy y su partido pretenden seguir humillando las víctimas de un régimen fascista que gobernó España durante casi cuarenta años algunos dirigentes del cual fundaron el Partido Popular.