25 de nov. 2008

El bisbe de Solsona veta a TV3

Tots els anys TV3 emet la missa del gall des d'una població diferent i aquest any li tocava a Solsona. I dic que li tocava perquè sembla que no serà així perquè al bisbe Jaume Tresserra de Solsona no li dóna la gana. S'ha negat a autoritzar la retransmissió i per tant TV3 emetrà la missa del gall des de Cervera. Requerit el bisbat per que doni una explicació el portaveu ha declinat donar-les. L'alcalde de Solsona, Xavier Jounou ha declarat: "la catedral i el seu conjunt arquitectònic, amb el Museu Diocesà inclòs, són propietat de qui són, però sentimentalment i patrimonialment són dels solsonins, ja siguin creients o no". L'actitud del bisbe és incomprensible i hauria de donar explicacions especialment als solsonencs que veuen que per culpa del seu bisbe la seva Catedral no sortirà aquest any a la televisió. Com diu l'alcalde el propietari material de la Catedral de Solsona és el Bisbat però com passa amb tots aquests grans monuments són també propietat dels ciutadans, en aquest cas dels solsonencs, és un dels edificis més importants de la ciutat, un punt de referència, i també un lloc d'interés turístic.
Todos los años TV3 emite la misa del gallo desde una población diferente y este año le tocaba a Solsona. Y digo que le tocaba porque parece que no será así porque al obispo Jaume Tresserra de Solsona no le da la gana. Se ha negado a autorizar la retransmisión y por lo tanto TV3 emitirá la misa del gallo desde Cervera. Requerido el obispado por que dé una explicación el portavoz ha declinado darlas. El alcalde de Solsona, Xavier Jounou ha declarado: "la catedral y su conjunto arquitectónico, con el Museo Diocesano incluido, son propiedad de quien son, pero sentimental y patrimonialmente son de los solsoneses, ya sean creyentes o no". La actitud del obispo es incomprensible y debería dar explicaciones especialmente a los solsoneses que ven que por culpa de su obispo su Catedral no saldrá este año en la televisión. Como dice el alcalde rñ propietario material de la Catedral de Solsona es el Obispado pero como pasa con todos estos grandes monumentos son también propiedad de los ciudadanos, en este caso de los solsoneses, es uno de los edificios más importantes de la ciudad, un punto de referencia, y también un lugar de interés turístico.