28 de nov. 2008

Recorreran la sentència quan van dir que no anaven a fer-ho

Recorreran la sentència quan van dir que no anaven a fer-ho

El govern de Castella i Lleó deia el dissabte que no recorreria la sentència que obligava a la retirada de símbols crucifixos ara diuen que recorrerà la sentència perquè creuen que aqueixa decisió correspon als consells escolars i que ells no són intervencionistes com altres. No obstant han intervingut, o per a ser exactes, intervindran per a recórrer una sentència que en tot cas correspondria recórrer als partidaris de la presència dels símbols religiosos membres del consell escolar.

Recurrirán la sentencia cuando dijeron que no iban a hacerlo

El gobierno de Castilla y León decía el sábado que no recurriría la sentencia que obligaba a la retirada de símbolos crucifijos ahora dicen que recurrirá la sentencia porqué creen que esa decisión corresponde a los consejos escolares y que ellos no son intervencionistas como otros. Sin embargo han intervenido, o para ser exactos, intervendrán para recurrir una sentencia que en todo caso correspondería recurrir a los partidarios de la presencia de los símbolos religiosos miembros del consejo escolar.