15 de nov. 2008

Justícia i dets / Justicia y derechos

Eluana
Eluana Englaro és una dona de 37 anys que està en coma irreversible des de fa 17
anys degut a un accident de trànsit. La seva família ha aconseguit que el
Tribunal Suprem italià autoritzi la retirada de l'alimentació artificial. Però
des del centredreta polític fins el Vaticà han decidit oposar-se que
desconnectin a la dona. El Vaticà qualifica d'arrogants els jutges i demana que
s'impedeixi l'eutanàsia activa o passiva. Des de la dreta italiana es qualifica
desconnectar la pacient a assassinar-la. No crec que hagi estat fàcil per a la
família decidir-se a demanar que desconnectin la seva filla però deuen pensar
que no val la pena allargar el patiment de la seva filla o la vida vegetativa.
No són els polítics els que han de decidir que fer amb la vida d'Eluana, només
la seva família ho poden decidir i més complint el dessitj d'ella. Sembla que
sempre havia estat el dessitj d'Eluana que no li allarguessin la vida en cas de
trobar-se en aquesta situació. I lamento haver de criticar l'actitud de
l'Església Catòlica en aquest i en casos similars però em sorprén que tinguin la
barra de predicar la caritat cristiana i siguin incapaços de tenir-ne per a la
gent que pateix.

Eluana
Eluana Englaro es una mujer de 37 años que está en coma irreversible desde hace
17 años debido a un accidente de tránsito. su familia ha logrado que el
Tribunal Supremo italiano autoricé a la retirada de la alimentación artificial.
Pero desde el centroderecha político hasta el Vaticano han decidido oponerse que
desconecten a la mujer. El Vaticano califica de arrogantes a los jueces y pide
que se impida la eutanasia activa o pasiva. Desde la derecha italiana se
califica desconectar a la paciente de asesinarla. No creo que haya sido fácil
para la familia decidirse a pedir que desconecten a su hija pero deben pensar
que no vale la pena alargar el sufrimiento de su hija o la vida vegetativa. No
son los políticos los que deben decidir que hacer con la vida de Eluana, solo su
familia lo puede decidir y más cumpliendo el deseo de ella. Parece que siempre
había estado el deseo de Eluana que no le alargasen la vida en caso de
encontrarse en esta situación. Y lamento tener criticar la actitud de la Iglesia
Católica en este y en casos similares pero me sorprende que tengan la cara de
predicar la caridad cristiana y sean incapaces de tener para la gente que sufre.
El PP vol augmentar el temps de retenció en el temps de detenció d'immigrants
El Partit Popular proposa augmentar el temps de retenció dels immigrants dels 40 dies actuals fins a 70 mentre es tramita la seva expulsió. Veig que el concepte de drets humans és desconegut per a aquesta gent. Una democràcia no pot anar entaforant en camps de concentració on privar dels seus drets als immigrants. Si augmenten el temps de retenció previament a l'expulsió el nombre de les persones retingudes augmentarà de manera considerable. Si ara sembla que els centres de retenció ja estan col·lapsats amb un augment dels retinguts pot aoonseguir-se que la situació es torni impossible. En aquesta proposta ensumo xenofòbia i inhumanitat.
El PP quiere aumentar el tiempo de retención en el tiempo de detención de inmigrantes
El Partido Popular propone aumentar el tiempo de retención de los inmigrantes de los 40 días actuales hasta 70 mientras se tramita su expulsión. Veo que el concepto de derechos humanos es insabido para esta gente. Una democracia no puede ir escondiendo en campos de concentración donde privar de sus derechos a los inmigrantes. Si aumentan el tiempo de retención previamente a la expulsión el número de las personas retenidas aumentará de manera considerable. Si ahora parece que los centros de retención ya están colapsados con un aumento de los retenidos bote oonseguirse que la situación se torni imposible. En esta propuesta huelo xenofobia e inhumanidad.
L'Audiència Nacional i la Guerra Civil
La Sala del Penal de l'Audiència Nacional estudia ara si s'ha d'abstenir en decisions que tinguin a veure amb les competències del jutge Garzón en el tema de les fosses de la Guerra Civil. Tinc la sensació que la maniobra de l'altre dia per a paralitzar l'obertura de les fosses només era un intent de posar entrebancs i allargar el tema prou temps com perquè tothom se'n cansi.
La Audiencia Nacional y la Guerra Civil
La Sala del Penal de la Audiencia Nacional estudia ahora si se debe abstener en decisiones que tengan a ver con las competencias del juez Garzón en el tema de las fosas de la Guerra Civil. Tengo la sensación de que la maniobra del otro día para paralizar la apertura de las fosas nada más era un intento de poner tropiezos y alargar el tema bastante tiempo como para que todo el mundo se canse.