25 de nov. 2008

Protesta contra el Pla de Bolonya


La protesta contra el Pla de Bolonya s'estén de mica en mica a totes les facultats. Aquestes imatges es corresponen a l'edifici de la Universitat de Barcelona. Raons del perquè de l'oposició al Pla de Bolonya: <Des dels seus començaments, el procés ha patit les crítiques d'un gran nombre de sectors estudiantils a Catalunya i a la resta d'Europa en considerar que les reformes s'emmarquen en una progressiva política de privatització de l'ensenyament superior i precarització del món laboral. Es lamenta especialment que les propostes no garanteixen un finançament adequat ni dels estudiants ni de les universitats públiques, portant a una conseqüent major dependència amb certs sectors empresarials, que condicionarien per altra banda el panorama acadèmic.> (Extret de la Wikipedia)


La protesta contra el Plan de Bolonia se extiende de pizca en pizca a todas las facultades. Estas imágenes se corresponden en el edificio de la Universidad de Barcelona. Razones del porque de la oposición al Plan de Bolonia: <Desde sus comienzos, el proceso ha sufrido las críticas de uno gran número de sectores estudiantiles a Cataluña y al resto de Europa al considerar que las reformas se enmarcan en una progresiva política de privatización de la enseñanza superior y precarización del mundo laboral. Se lamenta especialmente que las propuestas no garantizan una financiación adecuada ni de los estudiantes ni de las universidades públicas, llevando a una consecuente mayor dependencia con ciertos sectores empresariales, que condicionarían por otra banda el panorama académico >. (Extret de la Wikipedia)