19 de nov. 2008

Memòria histórica

Memòria històrica (I)

A Can Fatxa ( Partit Popular, El (in)Mundo, la COPE, ABC, La (sin)Razón) deuen estar obrint ampolles de vi espumós - fermentat al Valle de los Caídos - per celebrar que han donat un cop molt fort a la investigació dels crims del franquisme amb la rendició del jutge Garzón. És vergonyós que en una democràcia un partit polític com és el PP i quatre mitjans de comunicació facin una defensa d'un règim feixista i criminal sense cap consideració ni per les víctimes d'aquell règim ni per les seves famílies. Es vergonyós que siguin algunes instàncies jurídiques de l'Estat enlloc de fer justícia s'hagin convertit en defensores d'un règim criminal com va ser el franquista posant entrebancs a una causa contra aquest règim. És una vergonya que el feixisme a Espanya tingui encara tant de control sobre la vida de tots els ciutadans fins el punt de poder aturar qualsevol condemna legal contra un règim assassí. És vergonyós que l'Estat espanyol encara continui sotmés a una dictadura que tècnicament va morir amb el criminal que li va donar nom fa 33 anys. Garzón s'ha vist obligat a inhibir-se del cas degut a les pressions a que ha estat sotmés des de les mateixes instàncies judicials, alguns mitjans de comunicació molt dretans i instàncies polítiques de l'Estat, declarant-se incompetent per instruir la causa general contra el franquisme quan curiosament són causes d'aquestes dimensions les que són part de la jurisdicció de l'Audiència Nacional. Ha traslladat la causa a tribunals territorials això implica en la meva opinió debilitar la causa general ja que converteix una investigació de crims comesos per l'Estat franquista en tot el territori controlat per ells en la investigació de crims a nivell local produint certa descordinació. El jutge Garzón en el seu auto considera que l'Estat hauria de considerar la possibilitat la derogació de la llei d'amnistia de 1977 seguint recomendacions de les Nacions Unides. Si considerem que aquesta llei va ser impssada pels propis franquistes per assegurar-se que mai se'ls jutjaria i que va ser impssada sota coacció això ja seria raó suficient per derogar-la. Tot i que cal dir que Espanya es firmant de tractats internacionals que permeten jutjar crims contra la Humanitat. Això, crec jo, invalida qualsevol llei de punt final impssada pels franquistes sota coacció.

Memòria històrica (II)

Les associacions de víctimes del franquisme consideren que el jutge Garzón s'ha inhibit perquè no ha pogut suportar les pressions rebudes des de moltes bandes però no renuncien a continuar mantenir viva la causa recorrent davant d'instàncies superiors per tal d'aconseguir el rescabalament moral de les víctimes. El PP ha estimat fundada la postura final de Garzón, el PSOE va limitar-se a respectar-a, Esquerra va acusar a la fiscalia de sabotatge i IU va exigir més suport a les víctimes.

Memoria histórica (I)

En Casa Facha ( Partido Popular, El (in)Mundo, la COPE, ABC, La (sin)Razón) deben estar abriendo botellas de vino espumoso - fermentado en el Valle de los Caídos - para celebrar que han dado un golpe muy fuerte a la investigación de los crímenes del franquismo con la rendición del juez Garzón. Es vergonzoso que en una democracia un partido político como es el PP y cuatro medios de comunicación defiendan a un régimen fascista y criminal sin ninguna consideración ni por las víctimas de aquel régimen ni por sus familias. És vergonzoso que sean algunas instancias jurídicas del Estado quienes en lugar de hacer justicia se hayan convertido en defensoras de un régimen criminal como fue el franquista poniendo dificultades a una causa contra este régimen. Es una vergüenza que el fascismo en España tenga aún tanto control sobre la vida de todos los ciudadanos hasta el punto de poder parar cualquier condena legal contra un régimen asesino. Es vergonzoso que el Estado español aún continúe sometido a una dictadura que técnicamente murió con el criminal que le dio nombre hace 33 años. Garzón se ha visto obligado a inhibirse del caso debido a las presiones a que ha sido sometido desde las mismas instancias judiciales, algunos medios de comunicación muy derechistas e instancias políticas del Estado, declarándose incompetente para instruir la causa general contra el franquismo cuando curiosamente son causas de estas dimensiones las que son parte de la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Ha trasladado la causa a tribunales territoriales eso implica en mi opinión debilitar la causa general ya que convierte una investigación de crímenes cometidos por el Estado franquista en todo el territorio controlado por ellos en la investigación de crímenes a nivel local produciendo cierta descordinación. El juez Garzón en su auto considera que el Estado debería considerar la posibilidad la derogación de la ley de amnistía de 1977 siguiendo recomendaciones de las Naciones Unidas. Si consideramos que esta ley fue impuesta por los propios franquistas para asegurarse que nunca se les juzgaría y que fue impuesta bajo coacción eso ya sería razón suficiente por derogarla. Aunque hay que decir que España és firmante de tratados internacionales que permiten juzgar crímenes contra la Humanidad. Eso, creo yo, invalida cualquier ley de punto final impuesta por los franquistas bajo coacción.

Memoria histórica (II)

Las asociaciones de víctimas del franquismo consideran que el juez Garzón se ha inhibido porque no ha podido soportar las presiones recibidas desde muchos lados pero no renuncian a continuar mantener viva la causa recurriendo delante de instancias superiores para conseguir el resarcimiento moral de las víctimas. El PP ha estimado fundada la postura final de Garzón, El PSOE limitóse a respetarla, Esquerra acusó en la fiscalía de sabotaje e IU exigió más apoyo a las víctimas.