24 de nov. 2008

Assumptes religiosos

Una sentència ordena eliminar símbols religiosos d'una escola pública

L'associació de pares d'alumnes de l'escola pública Macías Picavea, de Valladolid, han aconseguit que un jutge ordeni la retirada dels símbols religiosos. La sentència recull que la presència d'aquests símbols vulnera els drets constitucionals dels alumnes.1-Es tracta d'una escola pública.2-La Constitució diu que l'Estat espanyol és aconfessional.

Una sentencia ordena eliminar símbolos religiosos de una escuela pública

La asociación de padres de alumnos de la escuela pública Macías Picavea, de Valladolid, han logrado que un juez ordené la retirada de los símbolos religiosos. La sentencia recoge que la presencia de estos símbolos vulnera los derechos constitucionales de los alumnos.1-Se trata de una escuela pública.2-La Constitución dice que el Estado español es aconfesional.

Homilia d'altres temps ahir

Ahir el cardenal Cañizares va afirmar en la seva homilia vespertina a la Catedral de Toledo "Sé que em criticaran ¿que hi fa?. Però la nostra societat està malalta, molt malalta" després de coneixer-se la sentència que obligava a retirar els crucifixos d'una escola pública. Afirma el cardenal que hi ha "cristofòbia" i també va queixar-se per la negativa del Congrés dels Diputats a col·locar la placa de Santa Maravillas dins del Congrés. El cardenal Cañizares encara pensa que Espanya és el mas privat de l'Església catòlica espanyola com ha estat durant segles. La Constitució considera que l'Estat és laic tot i que considerant que aquesta era l'Església oficial del franquisme que va omplir de crucifixos amb els dos "lladres" a banda i banda - qui no sapiga a que em refereixo que pregunti - les aules de les Espanyes no m'estranya que ara no entenguin que encara que siguin la creença majoritària ja no són ni l'única ni l'oficial encara que si segueixen mostrant-se tant inquisitorials podrien acabar quedant-se només amb les quatre beates de diumenge. Senyors cardenals, si continuen fent servir aquest llenguatge ranci perdran la poca parròquia que els queda. Abandonin els anys 40 i vinguin al 2008.

Homilía de otro tiempo ayer

Ayer el cardenal Cañizares afirmó en su homilía vespertina a la Catedral de Toledo "Sé que me criticarán que hace?. Pero nuestra sociedad está enferma, muy enferma" después de conocerse la sentencia que obligaba a retirar los crucifijos de una escuela pública. Afirma el cardenal que hay "cristofobia" y también quejó por la negativa del Congreso de los Diputados a colocar la placa de Santa Maravillas dentro del Congreso. El cardenal Cañizares aún piensa que España es el cortijo privado de la Iglesia católica española como ha sido durante siglos. La Constitución considera que el Estado es laico aunque considerando que ésta era la Iglesia oficial del franquismo que llenó de crucifijos con los dos "ladrones" a lado y lado - quien no sepa a que me refiero que pregunte - las aulas de las Españas no me extraña que ahora no entiendan que aunque sean la creencia mayoritaria ya no son ni la única ni la oficial aunque si siguen mostrándose tan inquisitoriales podrían acabar quedandose solo con las cuatro beatas de domingo. Señores cardenales, si continúan haciendo servir este lenguaje rancio perderán la poca parroquia que les queda. Abandonen los años 40 y vengan a 2008.