2 de nov. 2008

Tramvies

Tramvies

Fa uns anys l'Ajuntament de Barcelona va decidir recuperar el tramvia a la ciutat de Barcelona. Hi va haver molta gent en contra però aquest mitjà de transport ha anat guanyant usuaris i ha anat creixent en direcció cap a Badalona, Sant Adrià, etc. d'una banda i cap a la comarca del Baix Llobregat de l'altre. El ue va començar fa poc més de deu anys com una prova pilot en un petit tram de la Diagonal ha anat creixent i ara ha arribat el moment d'unir els dos traçats. Si be el tramvia mai va desaparèixer del tot ja que el Tramvia blau va continuar funcionant i convertint-se en un element típic de la ciutat el que si que va desaparéixer és el tramvia del centre de la ciutat. Això va succeir en temps de l'alcalde franquista Porcioles. En aquella Barcelona grisa del franquisme alguna llumenera de l'Ajuntament va decidir suprimir els tramvies. Diuen que el principal argument van ser els maletins plens de diners que des de la fàbrica de la Pegaso arribaven als despatxos municipals els que van convéncer als senyors regidors municipals franquistes a suprimir els tramvies de la ciutat substituint-los pels autobusos de la marca Pegaso - empresa de l'Estat franquista -. Si no s'hagues pres aquela decisió ara tindriem una xarxa de tramvies que només caldria ser modernitzada periòdicament i no haver de construir una partint de zero.

Tranvías

Hace unos años el Ayuntamiento de Barcelona decidió recuperar el tranvía a la ciudad de Barcelona. hubo mucha gente en contra pero este medio de transporte ha ido ganando usuarios y ha ido creciendo en dirección hacia Badalona, San Adrià, etc. por una parte y hacia la comarca del Baix Llobregat del otro. La que empezó hace poco más de diez años como una prueba piloto en un pequeño tramo de la Diagonal ha ido creciendo y ahora ha llegado el momento de unir los dos trazados. Si bien el tranvía nunca desapareció del todo ya que el Tranvía azul continuó funcionando y convirtiéndose en un elemento típico de la ciudad, el que si que desapareció es el tranvía del centro de la ciudad. Eso sucedió en tiempos del alcalde franquista Porcioles. En aquella Barcelona gris del franquismo algún iluminado del Ayuntamiento decidió suprimir los tranvías. Dicen que el principal argumento fueron los maletines llenos de dinero que desde la fábrica de la Pegaso llegaban a los despachos municipales los que convencieron a los señores concejales municipales franquistas a suprimir los tranvías de la ciudad substituyéndolos por los autobuses de la marca Pegaso - empresa del Estado franquista -. Si no se hubieran tomado aquella decisión ahora tendríamos una red de tranvías que solo habría de ser modernizada periódicamente y no tener que construir una partiendo de cero.