5 de nov. 2009

Les armes espanyoles d'Hezbolà

Les armes espanyoles d'Hezbolà

Ahir a la nit l'Armada israeliana va capturar el barco Francop enfront de les costes de Xipre i amb bandera d'Antiga. El carregament havia sortit del port iranià de Bandar-Abbas i en el port egipci de Damietta va ser embarcada en el barco Francorp amb destí en el port sirià de Lataquia, la càrrega segons la documentació estava composta per ajuda humanitària que Síria entregaria a Hezbolà. En aquestos contenidors de "ajuda humanitària" hi hi havia coses tan “humanitàries” com a coets, morters, granades i munició per Kalashnikov. Que Iran i Síria subministren armes als terroristes d'Hezbolà no és cap novetat, la sorpresa pot venir quan es comprova que les armes podrien ser d'origen espanyol si ens atenim la foto que acompanya l'article.

Article: ¿Las armas requisadas hablan español o portugués?

Las armas españolas de Hezbolà

Ayer por la noche el Armado israelí capturó el barco Francop frente a las costas de Chipre y con bandera de Antigua. El cargamento había salido del puerto iraní de Bandar-Abbas y en el puerto egipcio de Damietta fue embarcada en el barco Francorp con destino en el puerto sirio de Latakia, la carga según la documentación estaba compuesta por ayuda humanitaria que Siria iba a entregar a Hezbolà. En estos contenedores de "ayuda humanitaria" había cosas tan “humanitarias” como cohetes, morteros, granadas y munición por Kalashnikov. Que Irán y Siria suministran armas a los terroristas de Hezbolà no es ninguna novedad, la sorpresa puede venir cuando se comprueba que las armas podrían ser de origen español si nos atenemos la foto que acompaña el artículo.

8 comentaris:

Patric ha dit...

Fa temps que no llegia notícies sobre el conflicte palestí israelià. Diuen que l'ONU investigarà els fets.

Els libanesos neguen tenir relació amb les armes inautadas per Tzahal. De què ens admirem quan hi ha una guerra com aquesta que només està en una treva.

En tota guerra hi ha armes que utilitzen tots dos bàndols: coets, granades, projectils de morter i míssils, i això que no hem considerat l'existència d'armes nuclears ...

Els sirians diuen que aquest vaixell es dirigia de l'Iran a Síria i no portava armes, ni contenia material militar per fabricar armes a Síria. Ells diuen que el vaixell portava béns importats de Síria a l'Iran.

El cap de la diplomàcia Síria afirma que "desafortunadament en aquestes aigües hi ha pirates oficials que de vegades en nom d'Exèrcit o de realitzar una inspecció, obstrueixen les activitats comercials entre l'Iran i Síria".

A la notícia que el teu das dius que les armes confiscades poden ser d'origen espanyol o portuguès. Per què portugueses si les anotacions semblen estar escrites en català? I dubto que el govern espanyol estigui venent armes als palestins de Hesbol · là. No crec que siguin armes oficials.

Hace tiempo que no leía noticias acerca del conflicto palestino israelí. Dicen que la ONU investigará lo sucedido.

Los libaneses niegan tener relación con las armas inautadas por Tzáhal. De qué nos admiramos cuando hay una guerra como esa que sólo está en una tregua.

En toda guerra hay armas que utilizan ambos bandos: cohetes, granadas, proyectiles de mortero y misiles, y eso que no hemos considerado la existencia de armas nucleares...

Los sirios dicen que ese barco se dirigía de Irán a Siria y no llevaba armas, ni contenía material militar para fabricar armas en Siria. Ellos dicen que el barco llevaba bienes importados de Siria a Irán.

El Jefe de la diplomacia Siria afirma que "desafortunadamente en esas aguas hay piratas oficiales que a veces en nombre de Ejército o de realizar una inspección, obstruyen las actividades comerciales entre Irán y Siria".

En la noticia que tu das dices que las armas incautadas pueden ser de origen español o portugués. ¿Por qué portuguesas si las anotaciones parecen estar escritas en castellano? Y dudo que el gobierno español esté vendiéndole armas a los palestinos de Hizbolá. No creo que sean armas oficiales.

Jaume C. i B. ha dit...

Des de 1948 hi ha hagut un guerra en estat latent que de tant en tant ha tingut enfrontaments oberts, en d'altres moments l'enfrontament ha sigut més soterrat - intifades - i en altres moments semblava que tot conclouria amb la signatura d'un tractat de pau. Però ni a Síria ni a Iran interessa que hi hagi pau a la zona ja que llavors totes les mirades se centrarien en ells, per això donen armes a Hamas i altres grups terroristes palestins. Cap dels dos països té prou força per enfrontar-se obertament a Israel per això mantenen la situació com està.
Si, Israel té armes nuclears, i l'Iran n'està desenvolupant. Tots aquests països que envolten Israel tenen armes químiques però saben que la resposta d'Israel a un atac amb armes químiques no seria gens agradable.
El vaixell segons la documentació portava ajuda humanitària, però aquesta ajuda humanitària estava composta per armes.
Síria no hauria d'acusar de pirateria als altres, aquest país està al darrera de quasi tots els actes de terrorisme que van produir-se els anys 70 i 80, per no parlar del tràfic d'armes a nivell internacional.
La caixa que es mostra la foto té el text en castellà, però sembla que n'hi havia que portaven els rètols en portugués. El govern israelià ha convidat als ambaixadors presents a Israel a examinar la càrrega. Imagino que l'ambaixador espanyol es deu haver posat vermell de vergonya.
No es cap novetat que armes espanyoles apareguin en zones de conflicte, aquest tràfic d'armes ha sigut denunciat en diverses ocasions. En algunes s'ha descobert com des de ports espanyols sortien carregaments d'armes en direcció a països conflictius i en la documentació de la càrrega ho denominaven maquinària agrícola.
Els governs acostumen a fer coses que avergonyirien als seus conciutadans, la venda d'armes n'és una. Si ho fessin legalment seria trist però no deuen tenir la consciencia gens tranquil·la quan falsifiquen la documentació d'aquests carregaments.


Desde 1948 ha habido un guerra en estado latente que de vez en cuando ha tenido enfrentamientos abiertos, en otros momentos del enfrentamiento ha sido más soterrado - intifadas - y en otros momentos parecía que todo concluiría con la firma de un tratado de paz. Pero ni a Siria ni a Irán interesa que haya paz en la zona ya que entonces todas las miradas se centrarían en ellos, por eso dan armas a Hamas y otros grupos terroristas palestinos. Ninguno de los dos países tiene suficiente fuerza para enfrentarse abiertamente a Israel por ello mantienen la situación como está.
Si Israel tiene armas nucleares, e Irán está desarrollando. Todos estos países que rodean Israel tienen armas químicas pero saben que la respuesta de Israel en un ataque con armas químicas no sería nada agradable.
El barco según la documentación llevaba ayuda humanitaria, pero esta ayuda humanitaria estaba compuesta por armas.
Siria no debería acusar de piratería a los demás, este país está detrás de casi todos los actos de terrorismo que se produjeron los años 70 y 80, por no hablar del tráfico de armas a nivel internacional.
La caja que se muestra la foto tiene el texto en español, pero parece que había que llevaban los rótulos en portugués. El gobierno israelí ha invitado a los embajadores presentes en Israel a examinar la carga. Imagino que el embajador español se habrá puesto rojo de vergüenza.
No es ninguna novedad que armas españolas aparezcan en zonas de conflicto, este tráfico de armas ha sido denunciado en varias ocasiones. En algunas se ha descubierto como desde puertos españoles salían cargamentos de armas en dirección a países conflictivos y en la documentación de la carga lo denominaban maquinaria agrícola.
Los gobiernos suelen hacer cosas que avergüenza a sus conciudadanos, la venta de armas es una. Si lo hicieran legalmente sería triste pero no deben tener la conciencia nada tranquila cuando falsifican la documentación de estos cargamentos.

Patric ha dit...

És clar que el conflicte àrab-israelià té el seu origen des del moment mateix que les Nacions Unides creen l'Estat d'Israel a Camp Davis, amb el que no van estar d'acord els palestins i tampoc els israelites, que rebutjaven que l'Estat d'Israel estigués dividit territorialment. Així va començar la primera guerra àrab-israelià el 15 de maig de 1948.
Després és la Intifada, "la primera campanya palestina de manifestacions, vagues, disturbis i accions violentes contra el govern israelià a Gaza i Cisjordània (territoris ocupats per Israel després de la guerra dels Sis Dies, el 1967), i iniciada a finals del 1987 . Hi va haver una segona Intifada el 1997 quan va obtenir una victòria electoral Benjamin Netanyahu, dirigent del partit dretà Likud el 1996, i una altra més l'any 2000 quan Ariel Sharon líder del Likud va visitar l'Esplanada de les mesquites considerat lloc sagrat de l'Islam i d'importància simbòlica per al judaisme. Els àrabs van considerar això una provocació. Com podem veure raons no falten per iniciar els conflictes.

El més recent conflicte entre ells que coneixem és el de la Franja de Gaza que es va iniciar el 27 de desembre de3 2008 i es va prolongar fins a una treva i fins que Israel va ordenar el cessament al foc el 18 de gener de 2009. Però entenem que això no va acabar allà i van continuar algunes escaramusses encara que Israel va començar a retirar les seves tropes de 19 de gener 2009.
I els problemes van seguir en ambdós costats.

Tu dius que a l'Iran i Síria no els interessa el fi de la guerra entre palestins i israelians.
Però no hauries oblidar que al juny 2009 al Líban va triomfar una coalició pro occidental contrària a Hezbolà i recolzada per Washington.

Cal ubicar-se en els canvis polítics que es produeixen en els països.
Jo crec qe les armes són simple contraban i no són armes "oficials" de cap Estat, si n'hi ha.
El problema és que algunes persones diuen una cosa i altres altra i cap pot provar res sense cap mena de dubte, penso jo. . Són només notícies dels mitjans, les quals no sempre són vertaderes.

Patric ha dit...

Está claro que el conflicto árabe-israelí tiene su origen desde el momento mismo que las Naciones Unidas crean el Estado de Israel en Camp Davis, con lo que no estuvieron de acuerdo los palestinos y tampoco los israelitas, que rechazaban que el Estado de Israel estuviese dividido territorialmente. Así empezó la primera guerra arabe-israelí el 15 de Mayo de 1948.
Después es la Intifada, "la primera campaña palestina de manifestaciones, huelgas, disturbios y acciones violentas contra el gobierno israelí en Gaza y Cisjordania (territorios ocupados por Israel tras la guerra de los Seis Días, en 1967), e iniciada a finales de 1987. Hubo una segunda intifada en 1997 cuando obtuvo una victoria electoral Benjamín Netanyahu, dirigente del partido derechista Likud en 1996; y otra más en el año 2000 cuando Ariel Sharon líder del Likud visitó la Explanada de las mezquitas considerado lugar sagrado del Islam y de importancia simbólica para el judaismo. Los árabes consideraron esto una provocación. Como podemos ver razones no faltan para iniciar los conflictos.

El más reciente conflicto entre ellos que conocemos es el de la Franja de Gaza que se inició el 27 de diciembre de3 2008 y se prolongó hasta una tregua y hasta que Israel ordenó el cese al fuego el 18 de enero de 2009. Pero entendemos que eso no terminó allí y continuaron algunas escaramuzas aunque Israel empezó a retirar sus tropas en 19 de enero 2009.
Y los problemas siguieron en ambos lados.

Tu dices que a Irán y Siria no les interesa el fin de la guerra entre palestinos e israelíes.
Pero no deberías olvidar que en junio 2009 en el Líbano triunfó una coalición pro occidental contraria a Hezbolá y apoyada por Washington.

Hay que ubicarse en los cambios políticos que se producen en los países.
Yo creo qe las armas son simple contrabando y no son armas "oficiales" de ningún Estado, si las hay.
El problema es que algunas personas dicen una cosa y otros otra y ninguna puede probar nada sin lugar a dudas, pienso yo. . Son sólo noticias de los medios, las cuales no siempre son verdaderas.

Jaume C. i B. ha dit...

Uno de los ingresos principales de los Estados es la venta de armamento, además armas de guerra se fabrican en empresas que están bajo el control del Estado, El principal fabricante de armas español es Fábrica de Armas Santa Bárbara que podría ser fabricante de muchas de las armas que se detallan en el artículo ya que son el tipo de productos que ellos tienen. El Estado lo sabe y lo autoriza. La venta de armas ligeras de origen español ha sido denunciado por algunas ONGs situadas en países en conflicto.
El Líbano es útil como base para los grupos islamistas apoyados por Siria e Irán. El gobierno libanés no controla gran parte de su territorio.

Patric ha dit...

Entenc que els grans països industrialitzats fabriquen armes de tot tipus, han de fabricar-les si tenen exèrcits i policies i gendarmeria. Però ells no poden fer contraban amb aquestes armes penso jo. Els països compren i venen armes oficialment. El que pot passar també és que en la matriu que conocemos es produeix compra i venta d'armes d'empreses privades que tenen autorització per fabricar i vendre armes, moltes de les quals les venen als governs.
No es que ens admirem, si es fabriquen armes són per a vendre-les. Malgrat tot entenc que ha d'existir un control en la compra i venda d'armes i en l'ús d'elles.

Entiendo que los grandes países industrializados fabrican armas de todo tipo, tienen que fabricarlas si tienen ejércitos y policías y gendarmerías. Pero ellos no pueden hacer contrabando con esas armas pienso yo. Los países compran y venden armas oficialmente. Lo que puede suceder también es que en el sistema que conocemos se produce compra y venta de armas de empresas privadas que tienen autorización para fabricar y vender armas, muchas de las cuales las venden a los gobiernos.
No se de que nos admiramos, si se fabrican armas son para venderlas. A pesar de todo entiendo que debe existir un control en la compra y venta de armas y en el uso de ellas.

Jaume C. i B. ha dit...

La venda d'armes és un dels grans negocis que tenen els Estats. L'Estat no és aquell Ens benefactor sinó més aviat és una bèstia sense escrúpols. Una cosa són les relacions diplomàtiques i un altre de molt diferent el negoci, i la venda d'armes és un negoci immens en el que els Estats tenen un gran interés i del que obtenen enormes ingressos.

Estados Unidos, 33.000 millones USS
Reino Unido, 5.200 millones USS
Rusia, 3.100 millones USS
Francia, 2.900 millones USS
Alemania, 1.900 millones USS
Italia, 1.000 milliones USS
Suecia, 700 millones USS
Israel, 600 millones USS
Australia, 600 millones USS
Canadá, 600 millones USS
Ucrania, 600 millones USS
España, 400 millones USS
República Popular de China, 300 millones USS
Bielorrusia, 300 millones USS
Bulgaria, 200 millones USS
Corea del Norte, 100 millones USS

I si hi ha negoci és perquè hi ha qui compra, i en el cas de les armes els Estats són els que autoritzen les vendes, i sorprén veure que països que es declaren públicament enemics tinguin un comerç tan potent d'armament quan no serien capaços de vendre´s entre ells ni una aspirina ni una bombeta, però armes si. I algunes d'aquestes armes són venudes o per alguna estranya i misteriosa circumstància acaben en mans de grups terroristes com Hezbolà. Espanya li ven armes a Iran, Iran les envia a Hezbolà a través de Síria. I aquestes armes, especialment les granades i obusos acaben caient damunt de civils israelians.

Patric ha dit...

Tenemos claro cuales son los principales países que producen armamentos y equipo en todo el mundo y no nos equivocaríamos si mencionamos en primer lugar a USA y Rusia.
- De acuerdo con lo que dices acerca de donde obtienen las armas otros países como Israel o los países árabes.
- De acuerdo.
- Estoy de acuerdo que un ejército profesional con menos tropas puede mejorar el equipamiento.
- De acuerdo contigo, Chile no necesita un gran ejército y creo que España tampoco.
- No tenía idea que Paraguay había declarado la guerra a varios países en el siglo XIX. Me informaré al respecto.