22 de nov. 2009

206 consultes més

206 consultes més

Consultes per la independència

D'aquí a 3 setmanes 206 municipis de Catalunya celebraran les seves consultes per la independència, 700000 ciutadans majors de 16 anys podran escollir si volen o no que Catalunya sigui un Estat independent. A aquestes consultes hi assistiran observadors internacionals membres de partits independentistes europeus que tenen representació en el Parlament Europeu en el mateix grup parlamentari del que forma part ERC. Tot i que tant ERC com CiU com a tals s'han mantingut al marge de l'organització si que participen membres de tots dos partits.

El conseller Ausàs votarà

El conseller de governació Jordi Ausàs (ERC) votarà en el seu municipi, la Seu d'Urgell, segons va declarar a Catalunya Ràdio: “Si se celebra un referèndum en el que pugui participar, i tant que si que participaré” afegint que ho farà dipositant un vot afirmatiu.

Quan dos mesos enrere Arenys de Munt va consultar als seus ciutadans si volien que Catalunya fos independent va haver-hi molt nerviosisme tant entre alguns partits polítics, institucions com mitjans de comunicació. Ara ja no es tracta d'un petit municipi del Maresme, la celebració de les consultes s'ha estés a 206 municipis catalans, 700000 persones majors de 16 anys. I no crec que això quedi aquí. Evidentment com més gran sigui un municipi més complexitat té organitzar la consulta. I també ens trobem que els municipis de l'àrea metropolitana barcelonina no en són gens partidaris. Com a barceloní m'agradaria que a la meva ciutat se celebrés la consulta, encara que l'Ajuntament no col·labori el que no hauria de fer és posar entrebancs a la celebració d'un acte democràtic, per evitar-se problemes pot mantenir-se al marge i sense destorbar.

206 consultas más

Consultas por la independencia

De aquí a 3 semanas 206 municipios de Catalunya celebrarán sus consultas por la independencia, 700000 ciudadanos mayores de 16 años podrán escoger si quieren o no que Catalunya sea un Estado independiente. A estas consultas asistirán a observadores internacionales miembros de partidos independentistas europeos que tienen representación en el Parlamento Europeo en el mismo grupo parlamentario del que forma parte ERC. Aunque tanto ERC como CiU como a tales se han mantenido al margen de la organización si que participan miembros de ambos partidos.

El consejero Ausàs votará

El consejero de gobernación Jordi Ausàs (ERC) votará en su municipio, la Seu d'Urgell, según declaró a Catalunya Radio: “Si se celebra un referéndum en el que pueda participar, y tanto que si que participaré” añadiendo que lo hará depositando un voto afirmativo.

Cuando dos meses atrás Arenys de Munt consultó a sus ciudadanos si querían que Catalunya fuese independiente hubo mucho nerviosismo tanto entre algunos partidos políticos, instituciones como medios de comunicación. Ahora ya no se trata de un pequeño municipio del Maresme, la celebración de las consultas se ha extendido a 206 municipios catalanes, 700000 personas mayores de 16 años. Y no creo que eso quedé ahí. Evidentemente como más grande sea un municipio más complejidad tiene organizar la consulta. Y también nos encontramos que los municipios del área metropolitana barcelonesa no son nada partidarios. Como barcelonés me gustaría que en mi ciudad se celebrase la consulta, aunque el Ayuntamiento no colabore o que no debería hacer es poner tropiezos a la celebración de un acto democrático, para evitarse problemas puede mantenerse al margen y sin estorbar.

4 comentaris:

Patric ha dit...

Creo que es excelente, aunque son sólo 700.000 ciudadanos en un país que cuenta con más de siete millones de habitantes. ¿Cuánta es la población de ustedes que tiene derecho a sufragio?

Jaume C. i B. ha dit...

Son 700000 ciudadanos de 206 municipios que de momento celebrarán las consultas. Ninguna de las poblaciones del área metropolitana de Barcelona de momento tiene previsto hacer la consulta.
Catalunya tiene 7,5 millones de habitantes y creo que con derecho a voto deben ser algo más de 5 millones.

Patric ha dit...

Seguramente la gente del área metropolitana de Barcelona hará después sus consultas, después de conocer los resultados de las 206 municipios.

Jaume C. i B. ha dit...

Tendrán que hacerla al margen del ayuntamiento.