30 de nov. 2009

Dignitats tacades per gent indigna

Dignitats tacades per gent indigna

Ha comés el rei d'Espanya un acte d'inconstitucionalitat?

Aclariré que jo no sóc precisament monàrquic, qui em conegui sap que voto, però aquest punt té una certa importància al meu parer. Començaré dient una cosa que ja tots sabem: L'Estatut de Catalunya va ser redactat i aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2006. Les Corts espanyoles van – digueu-m'ho de forma suau – modificar-lo. Els ciutadans de Catalunya van refrendar el text retallat i finalment el rei Joan Carles I d'Espanya va sancionar-lo: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado enreferéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Els recursos presentats parlen d'inconstitucionalitat d'un munt d'articles de l'Estatut, molts dels quals el PP no ha tingut cap problema ni vergonya a copiar/plagiar/fer un “copy-paste” en els Estatuts de CCAA en les que governa o és segona força política. Però presentant els recursos no estaran posant-se al marge de la constitucionalitat el PP, el defensor del poble espanyol i les CCAA que han presentat recursos en recórrer un Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya, les Corts espanyoles, el cap de l'Estat i els ciutadans de Catalunya?.

I aquells que en demanen la seva derogació des de les pàgines dels seus libels ultraespanyolistes i els seus púlpits radiofònics no seran els que realment estan cometent el delicte del qual acusen als dotze diaris catalans que van publicar l'editorial en defensa de la dignitat de Catalunya?.

Qui ha perdut la poca dignitat que els quedava?

Tornant a l'editorial: al dia següent algú parlava de la dignitat dels espanyols. Ningú ha posat en dubte la dignitat dels espanyols, però després d'escoltar i llegir la resposta de la premsa espanyola si que puc dir amb claredat que hi ha qui l'ha perdut, si algun cop n'havien tingut, i aquests són tots aquest redactors de libels i pamflets ultres (El (in)Mundo, ABC, La (sin) Razón) i els predicadors de la mentida i la calúmnia (Ignacio Villa (COPE), Federido “el pirata” Jiménez Losantos (EsRadio) i Carlos Herrera (Onda Cero)). Tota aquesta patuleia ha perdut la poca dignitat que els pogués quedar – que no era gaire – quan no només han mentit sinó que han recorregut a l'insult demostrant que a més d'anar mancats de dignitat també els manca educació.

Caverna indigna

Els espanyols com els catalans i tots els pobles tenen dignitat però a Madrid el dia després de la publicació de l'editorial dels diaris catalans hi va haver molts que van perdre la poca que els quedava, i no només em refereixo als mitjans de la premsa madrilenya – també coneguts com a caverna mediàtica o Brunete mediàtica - abans citats, també em refereixo a alguns dirigents del PP, una dignitat de la que tampoc van gaire sobrats. Que ells no en tinguin o l'hagin perdut no els dóna cap dret a fer perdre la seva dignitat als seus conciutadans.

Els que veritablement han perdut la dignitat

L'editorial dels diaris catalans només exposa uns fets que des de fa tres anys són un permanent atac a la dignitat d'un país, Cataluya, la seva gent i les seves institucions, però també és un atac a la dignitat del propis espanyols, de les seves institucions i fins i tot de la del cap d'Estat, i d'això són responsables tant el PP com el defensor del poble espanyol i els governs de les CCAA espanyoles que han presentat recursos contra l'Estatut espanyol. No és gaire digne el que està passant dins del TC i en què han convertit PP i PSOE aquest tribunal i als seus membres. El comportament dels dos partits majoritaris espanyols no és precisament cap mostra de dignitat. Tampoc és gaire digne que el senyor Múgica, el Defensor del Poble espanyol lluny de vetllar i garantir els drets dels ciutadans el primer que faci és conculcar-ne un de fonamental, que és voler canviar la voluntat del poble de Catalunya expressada en el referèndum. I tampoc és gaire digne que mentre l'Estatut de Catalunya ha sigut aprovat pels ciutadans de Catalunya en referèndum, fet que només s'ha fet amb la Constitució espanyola però amb cap altre Estatut de CCAA espanyola més, hi hagi algunes d'aquestes CCAA que han presentat també els seus recursos, i afegir que hi ha articles que estan recorreguts per CCAA que han copiat aquests mateixos articles en els seus Estatuts mai refrendats pels seus conciutadans, això si que és un atac a la dignitat dels espanyols.

Gent indigne pixant-se en la dignitat dels altres

Tants personatges que s'han pixat en la dignitat dels espanyols i dels catalans no poden ara anar parlant de dignitat, ells no la tenen i pretenen destruir la dels demés.

----

Editorial en català (El Periódico de Catalunya): La dignitat de Catalunya

Editorial en castellano (La Vanguardia): La dignidad de Catalunya

----

Dignidades manchadas por gente indigna

Ha cometido el rey de España un acto de inconstitucionalidad?
Aclararé que yo no soy precisamente monárquico, quien me conozca sabe que voto, pero este punto tiene una cierta importancia en mi opinión. Comenzaré diciendo algo que ya todos sabemos: El Estatuto de Cataluña fue redactado y aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2006. Las Cortes españolas - diga-me de forma suave - modificarlo. Los ciudadanos de Cataluña refrendar el texto recortado y finalmente el rey Juan Carlos I de España sancionarlo: "sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Cataluña han ratificado enreferéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica ". Los recursos presentados hablan de inconstitucionalidad de un montón de artículos del Estatuto, muchos de los cuales el PP no ha tenido ningún problema ni vergüenza a copiar / plagiar / hacer un "copy-paste" en los Estatutos de CCAA en las que gobierna o es segunda fuerza política. Pero presentando los recursos no estarán poniéndose al margen de la constitucionalidad el PP, el defensor del pueblo español y las CCAA que han presentado recursos en recorrer un Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña, las Cortes españolas, el jefe del Estado y los ciudadanos de Cataluña?.
Y aquellos que piden su derogación desde las páginas de sus libelos ultraespañolistas y sus púlpitos radiofónicos no serán los que realmente están cometiendo el delito del que acusan a los doce periódicos catalanes que publicó la editorial en defensa de la dignidad de Catalunya ?.
Quien ha perdido la poca dignidad que les quedaba?
Volviendo a la editorial: al día siguiente alguien hablaba de la dignidad de los españoles. Nadie ha puesto en duda la dignidad de los españoles, pero después de escuchar y leer la respuesta de la prensa española si que puedo decir con claridad que hay quien la ha perdido, si alguna vez habían tenido, y estos son todos este redactores de libelos y panfletos ultras (El (in) Mundo, ABC, La (sin) Razón) y los predicadores de la mentira y la calumnia (Ignacio Villa (COPE), Federido "el pirata" Jiménez Losantos (EsRadio) y Carlos Herrera (Onda Cero)). Toda esta patuleia ha perdido la poca dignidad que les pudiera quedar - que no era nada - cuando no sólo han mentido sino que han recurrido al insulto demostrando que además de ir carentes de dignidad también les falta educación.
Caverna indigna
Los españoles como los catalanes y todos los pueblos tienen dignidad pero en Madrid el día después de la publicación de la editorial de los periódicos catalanes hubo muchos que perdieron la poca que les quedaba, y no sólo me refiero a los medios de la prensa madrileña - también conocidos como caverna mediática o Brunete mediática - antes citados, también me refiero a algunos dirigentes del PP, una dignidad de la que tampoco van muy sobrados. Que ellos no tengan o hayan perdido no les da ningún derecho a hacer perder su dignidad a sus conciudadanos.
Los que verdaderamente han perdido la dignidad
La editorial de los periódicos catalanes sólo expone unos hechos que desde hace tres años son un permanente ataque a la dignidad de un país, Cataluya, su gente y sus instituciones, pero también es un ataque a la dignidad de los propios españoles, de sus instituciones e incluso de la del jefe de Estado, y de ello son responsables tanto el PP como el defensor del pueblo español y los gobiernos de las CCAA españolas que han presentado recursos contra el Estatuto español. No es muy digno lo que está pasando dentro del TC y en el que han convertido PP y PSOE este tribunal ya sus miembros. El comportamiento de los dos partidos mayoritarios españoles no es precisamente ninguna muestra de dignidad. Tampoco es muy digno que el señor Múgica, el Defensor del Pueblo español lejos de velar y garantizar los derechos de los ciudadanos lo primero que haga es conculcar-uno fundamental, que es querer cambiar la voluntad del pueblo de Cataluña expresada en el referéndum. Y tampoco es muy digno que mientras el Estatuto de Cataluña ha sido aprobado por los ciudadanos de Cataluña en referéndum, lo que sólo se ha hecho con la Constitución española pero con ningún otro Estatuto de CCAA española, haya algunas de estas CCAA que han presentado también sus recursos, y añadió que hay artículos que están recorridos por CCAA que han copiado estos mismos artículos en sus Estatutos nunca refrendats por sus conciudadanos, eso si que es un ataque a la dignidad de los españoles.
Gente indigno meando en la dignidad de los demás
Tantos personajes que se han meado en la dignidad de los españoles y los catalanes no pueden ahora ir hablando de dignidad, ellos no la tienen y pretenden destruir la de los demás.