27 de nov. 2009

El PP és l'enemic de la llengua catalana


El PP és l'enemic de la llengua catalana

El PP té un odi visceral cap al català. En totes aquelles CCAA on es parla el PP intenta reduir la seva presència en la vida pública, o fins i tot intenta per la via del decret destruir la seva unitat convertint varietats dialectals com el valencià en llengües, ara a l'Aragó el PP i el PAR volen que la varietat del català que parlen a l'Aragó passi a dir-se aragonés oriental, oblidant que ja hi ha a l'Aragó una llengua que se'n diu aragonés i que tret de ser ambdues llengües llatines i viure en territoris veins no tenen res més en comú. A Catalunya el PP considera excessiva la presència del català, aquí no li malmeses nom, diuen que la llengua pròpia de Catalunya està arraconant el castellà i que les administracions el fan servir en excés i amb aquesta excusa fan maniobres per deslegitimar la llengua pròpia de Catalunya com ja han fet allà on tenen el poder.

Luisa Fernanda Rudi, presidenta del PP a l'Aragó ha presentat una campanya contra la llei de llengües d'aquesta comunitat autònoma que reconeix oficialment l'existència a l'Aragó d'altres llengües a més del castellà. Ara resulta que la senyora Rudi surt en defensa de les varietats dialectals enfront del català i per això repartiran propaganda i adhesius en contra del català a l'Aragó.

Trist és que per atacar el català ara pretengui el PP aragonés ser el defensor de les altres llengües i formes dialectals tant del català com de la mateixa llengua aragonesa, totes molt malmeses per les polítiques que s'han fet allà. El PP només defensa una llengua, el castellà, però organitzar aquests tristos espectacles contra el català perquè és la més forta, si aconsegueixen eliminar el català de la Franja tindran via lliure per acabar amb l'aragonés, i Aragó gràcies al PP i la connivència d'altres haurà perdut un altre element del seu patrimoni cultural.

El català és una llengua romànica que es parla a Catalunya, Catalunya Nord, L'Alguer (Sardenya), País Valencià, El Carxe (Múrcia), Balears i al Principat d'Andorra.

El PP es el enemigo de la lengua catalana
El PP tiene un odio visceral hacia el catalán. En todas aquellas CCAA donde se habla el PP intenta reducir su presencia en la vida pública, o incluso intenta por la vía del decreto destruir su unidad convirtiendo variedades dialectales como el valenciano en lenguas, ahora en Aragón el PP y el PAR quieren que la variedad del catalán que hablan en Aragón pase a llamarse aragonés oriental, olvidando que ya hay en Aragón una lengua que se llama aragonés y que salvo de ser ambas lenguas latinas y vivir en territorios vecinos no tienen nada más en común.En Cataluña el PP considera excesiva la presencia del catalán, aquí no le dañadas nombre, dicen que la lengua propia de Cataluña está arrinconando el español y que las administraciones lo utilizan en exceso y con esa excusa hacen maniobras para deslegitimar la lengua propia de Cataluña como ya han hecho allí donde tienen el poder.
Luisa Fernanda Rudi, presidenta del PP en Aragón ha presentado una campaña contra la ley de lenguas de esta comunidad autónoma que reconoce oficialmente la existencia en Aragón de otras lenguas además del español. Ahora resulta que la señora Rudi sale en defensa de las variedades dialectales frente al catalán y por ello repartirán propaganda y pegatinas en contra del catalán en Aragón.
Triste es que para atacar el catalán ahora pretenda el PP aragonés fue el defensor de las otras lenguas y formas dialectales tanto del catalán como de la misma lengua aragonesa, todas muy dañadas por las políticas que se han hecho allí. El PP sólo defiende una lengua, el español, pero organizar estos tristes espectáculos contra el catalán porque es la más fuerte, si logran eliminar el catalán de la Franja tendrán vía libre para acabar con el aragonés, y Aragón gracias al PP y la connivencia otros habrá perdido otro elemento de su patrimonio cultural.
El catalán es una lengua románica que se habla en Catalunya, Catalunya Nord, Alguer (Cerdeña), Comunidad Valenciana, El Carche (Murcia), Baleares y el Principado de Andorra.