28 de gen. 2009

El Vaticà i Obama / Lefebvrians

El Vaticà i Obama
Un Vaticà cada dia més conservador ha mostrat la seva preocupació per algunes de les mesures anunciades pel president Obama. Una d'aquestes mesures seria la supressió d'una norma que prohibia la concessió de subvencions a ONGs que incloguin l'avortament entre els seus programes de planificació familiar. També aixecara el veto al finançament de la investigació de cèl·lules embrionàries i el primer assaig clínic en humans."En el Vaticà es mostren molt cauts amb Obama, representa un món distint, ells parangonen el Partit Demòcrata a l'esquerra europea, i temen un Obama que es converteixi en una espècie de Zapatero global", diu Massimo Franco. Al Vaticà no volen a Zapatero i ja l'han convertit en una espècie d'anticrist. És estrany que no hagin convocat una croada contra ell. Amb Obama han decidit mantenir les distàncies i deixen que la feina la facin els bisbes de la Conferència Episcopal dels Estats Units. Quina barra. Estats Units és el país on l'Església - els seus capellans - han estat implicats en més casos de pederàstia i els bisbes nord-americans ho han encobert. Aquells que encobreixen la pederàstia no crec que estiguin capacitats, moralment parlant, a oposar-se a investigacions que poden salvar vides, fins i tot les vides d'ells. Un fet curiós és la tesi que tenen al Vaticà sobre la victòria electoral d'Obama: o va guanyar perquè els nord-americans estaven farts de Bush o els nord-americans s'han tornat proavortistes, proinvestigació amb cel·lules mare i els gais. La tesi és simplista. Que els nord-americans estiguessin farts de Bush, molts ho devien estar, no és una raó ja que Bush no es tornava a presentar. No tots els que han votat a Obama són partidaris de l'avortament. L'Església sempre s'ha oposat dels avenços científics. Si dels senyors clergues fos els metges encara ho curarien tot fen servir sangoneres. Sembla mentida que una organització que diu predicar l'amor cap als altres tingui en realitat un discurs tant ple de prejudicis i odi cap a determinats grups socials com per exemple els gais.
El Vaticano y Obama
Un Vaticano cada día más conservador ha mostrado su preocupación por algunas de las medidas anunciadas por el presidente Obama. Una de estas medidas sería la supresión de una norma que prohibía la concesión de subvenciones a ONGs que incluyan el aborto entre sus programas de planificación familiar. También levantará el veto a la financiación de la investigación con células embrionarias y el primer ensayo clínico en humanos."En el Vaticano se muestran muy cautos con Obama, representa un mundo distinto, ellos parangonan el Partido Demócrata a la izquierda europea, y temen un Obama que se convierta en una especie de Zapatero global", dice Massimo Franco. En el Vaticano no quieren a Zapatero y ya lo han convertido en una especie de anticristo. Es extraño que no hayan convocado una cruzada contra él. Con Obama han decidido mantener las distancias y dejan que la faena la hagan los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Que jeta. Estados Unidos es lo país donde la Iglesia - sus curas - han estado implicados en más casos de pederastia y los obispos norteamericanos lo han encubierto. Aquellos que encubren la pederastia no creo que estén capacitados, moralmente hablando, a oponerse a investigaciones que pueden salvar vidas, finos y todo las vidas de ellos. Un hecho curioso es la tesis que tienen al Vaticano sobre la victoria electoral de Obama: o ganó porque los norteamericanos estaban hartos de Bush o los norteamericanos se han vuelto proabortistas, proinvestigación con células madre y los gays. La tesis es simplista. Que los norteamericanos estuviesen hartos de Bush, muchos lo debían estar, no es una razón ya que Bush no se volvía a presentar. No todos los que han votado a Obama son partidarios del aborto. La Iglesia siempre se ha opuesto de los avances científicos. Si de los señores clérigos fuese los mèdicos aún lo curarían todo usando sanguijuelas. Parece mentira que una organización que dice predicar el amor hacia los demás tenga en realidad un discurso tan lleno de prejuicios y odio hacia determinados grupos sociales como por ejemplo los gays.
Lefebvrians
Ara al Vaticà se li planteja el problema d'integrar els bisbes lefebvrians i sembla que una possibilitat seria crear una prelatura personal - com l'Opus Dei - i això implica que Benet XVI ha decidit envoltar-se dels sectors més conservadors i rancis de l'Església.
Lefebvrianos
Ahora al Vaticano se le plantea el problema de integrar los obispos lefebvrianos y parece que una posibilidad sería crear una prelatura personal - como el Opus Dei - y eso implica que a Benedicto XVI ha decidido rodearse de los sectores más conservadores y rancios de la Iglesia.