25 d’oct. 2008

25 d'octubre de 2008 part I

Permís de paternitat a una lesbiana

Una dona lesbiana que va adoptar el fill de la seva companya va sol·licitar el permís de paternitat que li va ser denegat tot i que en el cas de les parelles homosexuals masculines es concedeix sense problemes. Els tribunals li han donat la raó i reconeixen el dret al permís de paternitat i també li reconeixen el fet que si no se'l va agafar va ser perquè no tenia garantia que li fos reconegut.

Permiso de paternidad a una lesbiana

Una mujer lesbiana que adoptó el hijo de su compañera solicitó el permiso de paternidad que le fue denegado todo y que en el caso de las par homosexuales masculinas se concede sin problemas. Los tribunales le han dado la razón y reconocen el derecho al permiso de paternidad y también le reconocen el hecho de que si no se cogió fue porque no tenía garantía que le fuese reconocido.

Atemptats contra l'Euskotren

Coincidint amb la data que s'havia de celebrar la consulta del Lehendakari Ibarretxe que va ser prohibida pels tribunals s'han produit almenys dos atacs amb còctels molotov contra les estacions de Berritz i Amorebieta de l'Euskotren amb danys materials però sense cap ferit.

Atentados contra el Euskotren

Coincidiendo con la fecha que se había de celebrar la consulta del Lehendakari Ibarretxe que fue prohibida por los tribunales se han producido al menos dos ataques con cócteles mólotov contra las estaciones de Berritz y Amorebieta del Euskotren con daños materiales pero sin ningún herido.

Ultres a Euskadi

A Vitòria-Gasteiz la ultradreta espanyola ha estat autoritzada per un jutge a fer un dels seus actes d'exaltació feixista. Ho considero una greu irresponsabilitat que s'autoritzi un acte ultra a Euskadi on hi ha una situació política molt delicada considerant a més que aquests grups ultres res tenen a veure amb Euskadi i que es tracta de gent provinent des de diversos punts d'Espanya. Que els ultres organitzadors de l'acte pretenguin provocar aldarulls traslladant a tota la seva xusma a Euskadi no ens pot estranyar, el que és incomprensible és que un jutge autoritzi un acte sabent que ni els organitzadors ni els participants són del lloc, que es reuneixen allà provinents de fora del territori on es reuneixen, que poden produir-se aldarulls ja que en aquell territori la majoria de la gent hi està en contra i molts d'ells a més estan
disposats a demostrar obertament el seu refuig a aquests actes a la seva població.

Ultras en Euskadi

En Vitoria-Gasteiz la ultraderecha española ha sido autorizada por un juez a hacer uno de sus actos de exaltación fascista. Lo considero una grave irresponsabilidad que se autorice un acto ultra en Euskadi donde hay una situación política muy delicada considerando además de que estos grupos ultras nada tienen que ver con Euskadi y que se trata de gente proveniente desde varios puntos de España. Que los ultras organizadores del acto pretendan provocar barullos trasladando a toda su chusma a Euskadi no nos puede extrañar, lo que es incomprensible és que un juez autorice un acto sabiendo que ni los organizadores ni los participantes son del lugar, que se reúnen allá provenientes de fuera del territorio donde se reúnen, que pueden producirse barullos ya que en aquel territorio la mayoría de la gente está en contra y muchos de ellos además están dispuestos a demostrar abiertamente su oposición a estos actos en su población.

La fossa de García Lorca

Ha estat autoritzada l'obertura de la fossa on hi ha les restes del poeta Federico García Lorca i altres persones assassinades pels feixistes durant la Guerra Civil. El sorprenent d'aquest assumpte és l'oposició de la família de Federico García Lorca a l'exhumació de les restes del poeta, Malgrat això en la fossa hi ha les restes d'altres persones: un mestre i un banderiller, les famílies dels quals si havien sol·licitat l'obertura de la fossa.

La fosa de García Lorca

Ha sido autorizada la apertura de la fosa donde hay los restos del poeta Federico García Lorca y otras personas asesinadas por los fascistas durante la Guerra Civil. Lo sorprendente de este asunto es la oposición de la familia de Federico García Lorca a la exhumación de los restos del poeta, A pesar de ello en la fosa hay los restos de otras personas: un maestro y un banderillero, cuyas familias si que habían solicitado la apertura de la fosa.

Pacte sobre la immigració

L'Ajuntament de Barcelona ha votat favorablement un pacte sobre la immigració caracteritzat per programes d'integració de la població immigrant. Aquesta és la manera correcta de fer les coses. Podem anar rebent immigrants i marginar-los com per exemple proposen alguns irresponsables dels quals en el PP n'hi ha molts, fer-los fora com proposen alguns dirigents de la ultradreta o mirar d'integrar-los, que és la proposta aprovada per l'Ajuntament de Barcelona.

Pacto sobre la inmigración

EL Ayuntamiento de Barcelona ha votado favorablemente un pacto sobre la inmigración caracterizado por programas de integración de la población inmigrante. Esta es la manera correcta de hacer las cosas. Podemos ir recibiendo inmigrantes y marginarlos como por ejemplo proponen algunos irresponsables de los cuales en el PP hay muchos, echarlos como proponen algunos dirigentes de la ultraderecha o mirar de integrarlos, que es la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona.