24 d’oct. 2008

Divendres 24 d'octubre de 2008

Un ós i un caçador de senglars

Un caçador de senglars ha estat atacat per un ós bru a la Valh d'Aran. Aquest ós és va ser reintroduit al Pirineu com a part d'un programa de reintroducció d'osos que des de fa alguns anys porta a terme la Generalitat. Aquest és el primer atac d'un ós a una persona des que vam ser reintroduits. Fins ara només havien atacat a bestiar però quan un ós mata una ovella el pastor rep una indemnització. Com he dit el caçador participava en una batuda contra senglars i sembla que de sobte s'ha trobat amb l'ós. El Síndic de l'Aran ha demanat que treguin l'ós de la zona. Dissenteixo del Síndic ja que crec que l'intrús és l'home. No sóc cap torrat d'aquests que s'abracen als arbres. El que si que crec és que els animals compleixen una funció i no podem eliminar-lós amb tanta alegria perquè ens facin nósa i tampoc ens podem anar ficant a casa aliena amb tanta despreocupació. Uns caçador han d'anar a caçar senglars perquè aquests han crescut en nombre ja que no tenen enemics naturals perquè també els hem eliminat. Hem trastocat la natura i a vegades la natura té les urpes esmolades.

Un oso y un cazador de jabalíes

Un cazador de jabalíes ha estado atacado por un oso pardo a la Valh de Aran. Este oso es fue reintroducidos en el Pirineo como parte de un programa de reintroducción de osos que desde hace algunos años lleva a cabo la Generalitat. Este es el primer ataque de un oso a una persona desde que fueron reintroducidos. Hasta ahora solo habían atacado a ganado pero cuando un oso mata una oveja el pastor recibe una indemnización. Como he dicho el cazador participaba en una batida contra jabalíes y parece que de súbito se ha encontrado con el oso. El Síndic de Aran ha pedido que saquen al oso de la zona. Disiento del Síndic ya que creo que el intruso es el hombre. No soy ningún loco de esos que se abrazan a los árboles. Lo que si que creo es que los animales cumplen una función y no podemos eliminarlos con tanta alegría porque nos
molesten y tampoco nos podemos ir metiendo en casa ajena con tanta despreocupación. Unos cazadores deben ir a cazar jabalíes porque estos han crecido en número ya que no tienen enemigos naturales porque también los hemos eliminado. Hemos trastocado la natura y a veces la natura tiene las garras afiladas.

La Borsa està histèrica

A la Borsa no guanyen per ensurts, quan semblava que s'encaminava cap a le cerca d'una solució - potser a llarg termini - a la crisi econòmica que va néixer als Estats Units des d'Argentina han donat un altre ensurt degut a la nacionalització del sistema de pensions. L'Ibex ha caigut un 8,2% i el Dow Jones un 5,7%

La Bolsa está histérica

En la Bolsa no ganan por sustos, cuando parecía que se encaminaba cabeza a la búsqueda de una solución - quizá a largo plazo - a la crisis económica que nació en Estados Unidos desde Argentina han dado otro susto debido a la nacionalización del sistema de pensiones. EL Ibex ha caído un 8,2% y el Dow Jones un 5,7%.

Aznar

Des de fa temps escoltem com des del PP culpen a Zapatero - ZP li diuen ells - de la poca influència que Espanya té al Món. Especialment ara que amb la reunió dels G8, G5 i G20 Espanya ha quedat fora d'aquesta cimera. Però tot apunta que l'absència d'Espanya del G20 va ser una decisió d'Aznar que en una de les seves demostracions de falta d'intel·ligència va creure que podia ser membre del G8 renunciant al G20. Va voler córrer abans de saber caminar i va fotre's una nata de la que ara el PP dona la culpa a Zapatero. La presència d'Aznar llepant el cul de l'amo Bush sembla que podria ser una de les raons de les fredes relacions dels governs de Bush i Zapatero.

Aznar

Desde hace tiempo escuchamos como desde el PP culpan a Zapatero - ZP le dicen ellos - de la poca influencia que España tiene al Mundo. Especialmente ahora que con la reunión de los G8, G5 y G20 España ha quedado fuera de esta cimera. Pero todo apunta que la ausencia de España del G20 fue una decisión de Aznar que en una de sus demostraciones de falta de inteligencia creyó que podía ser miembro del G8 renunciante al G20. quiso correr antes de saber caminar y jodió una nata de la que ahora la PP mujer la culpa a Zapatero. La presencia de Aznar lamiendo el culo del amo a Bush parece que podría ser una de las razones de las frías relaciones de los gobiernos de Bush y Zapatero.

Crema de banderesArxivat el cas de la crema de fotos del Rei durant la Diada. Sembla que no s'ha pogut acreditar que els quatre acusats fossin els autors dels fets. Però dos dels acusats per la crema de la foto del Rei estan acusats de cremar una bandera espanyola i una francesa encara que aquest cas ha estat remitit als jutjats de Barcelona ja que l'Audiència Nacional no és competent en aquest tema. Si tant els preocupa als jutjats la crema de banderes potser haurien d'investigar la crema de Senyeres el 12 d'octubre a càrrec d'individus d'ultradreta. Per cert, de pas que escoltin el que allà diuen.Quema de banderas y fotos

Archivado el caso de la quema de fotos del Rey durante la Díada. Parece que no se ha podido acreditar que los cuatro acusados fuesen los autores de los hechos. Pero dos de los acusados por la crema de la foto del Rey están acusados de arder una bandera española y una francesa aunque este caso ha estado remitido a los juzgados de Barcelona ya que la Audiencia Nacional no es competente en este tema. Si tanto los preocupa a los juzgados la crema de banderas quizá deberían investigar la crema de Señeras el 12 de octubre a cargo de individuos de ultraderecha. Por cierto, de paso que escuchen lo que allí dicen.

Despullats a l'aeroport

No és la primera vegada que parlo i que critico els excessos que s'estan cometent amb les mesures de seguretat que hi ha als aeroports i que no trigaran a arribar a Europa si el sentit comú no comença a imposar-se. Si fins ara ens limitaven el que podiem portar a sobre i ens feien descalçar-nos, sembla que davant de les protestes algú ha tingut la idea de despullar-nos atemptant contra la nostra intimitat. Aclarim que no ens haurem de treure la roba ho faran amb un escàner que permet veure'ns sense roba sense necessitat de despullar-nos. També es parla que aquest sistema podria ser perjudicial per la salut. Però sense dubte el que preocupa a la majoria de la gent és aquest atac a la intimitat fet en el nom de la seguretat. Cada dia hi ha més sensació que amb el pretext de vetllar per la nostra seguretat es fa tot el possible per vulnerar els nostres drets civils i el més greu és que a més pressuposen que tots som delinqüents. Tot i que ja es fan servir els escàners que despullen en algun aeroport de la UE - crec que el d'Amsterdam - el Parlament Europeu ha votat en contra de l'us d'aquest aparell tot i que no és una declaració vinculant. Tots els grups parlamentaris han votat aquesta resolució excepte una part del Partit Popular Europeu. Sembla que el PPE, del qual forma part el PP espanyol va intentar que la votació fos aplaçada però no ho van aconseguir. Una part del PPE va votar en contra i potser el que haurien d'explicar no són les bondats que suposadament pretenien defensar d'aquest aparell si no perquè donen suport a mesures que denigren i conculquen els drets dels ciutadans.

Desnudados en el aeropuerto

No es la primera vez que hablo y que critico los excesos que se están cometiendo con las medidas de seguridad de que hay a los aeropuertos y que no tardarán en llegar en Europa si el sentido común no comienza a imponerse. Si hasta ahora nos limitaban el que podíamos llevar encima y nos hacían descalzarnos, parece que ante las protestas alguien ha tenido la idea de desnudarnos atentando contra nuestra intimidad. Aclaramos que no nos habremos de sacar la ropa lo harán con un escáner que permite vernos sin ropa sin necesidad de desnudarnos. También se habla que este sistema podría ser perjudicial por la salud. Pero sin duda el que preocupa a la mayoría de la gente es este ataque a la intimidad hecho en el nombre de la seguridad. Cada día hay más sensación de que con el pretexto de velar por nuestra seguridad se hace todo el posible por vulnerar los nuestros derechos civiles y lo más grave es que además presuponen que todos somos delincuentes. Todo y que ya se hacen servir los escáneres que desnudan en algún aeropuerto de la UE - creo que el de Amsterdam - el Parlamento Europeo ha votado en contra del os de este aparato todo y que no es una declaración vinculante. Todos los grupos parlamentarios han votado esta resolución excepto una parte del Encuentro Popular Europeo. Parece que el PPE, del que forma parte el PP español intentó que la votación fuese aplazada pero no lo lograron. Una parte del PPE votó en contra y quizá el que deberían explicar no son las bondades que supuestamente pretendían defender de este aparato si no porque dan apoyo a medidas que denigran y conculcan los derechos de los ciudadanos.

Ryanair canvia el nom a Girona i Reus

Ryanair nomena Barcelona als aeroports de Reus i Girona. A la seva pàgina podem veure que els aeroports de Reus i Girona apareixen com Barcelona GRO i Barcelona REU. Això incompleix els acords que aquesta companya low cost té amb els municipis de Reus i Girona. D'acord que la culpa és de Ryanair però AENA també és esponsable d'aquest fet per permetre-ho. La gestió dels aeroports catalans que està fent AENA està pensada amb el cul o els peus. Ni gestionen correctament els aeroports catalans ni els entreguen a la Generalitat. Simplement crec que no l'interessen. AENA continua funcionant com un ens burocràtic i no com una empresa amb la mateixa mentalitat centralista de sempre. Vull recordar que AENA va mostrar la seva intenció de tancar-los i que només els mantenen per l'interés mostrat per les companyies low cost. A AENA només l'interessa Barajas, doncs que s'en vagin a Barajas i deixin que els aeroports de Catalunya els gestioni la Generalitat.

Ryanair cambia el nombre en Girona y Reus

Ryanair nombra Barcelona a los aeropuertos de Reus y Girona. En su página podemos ver que los aeropuertos de Reus y Girona aparecen como "Barcelona GRO" "Barcelona REU". Eso incumple los acuerdos que esta companyia low coste tiene con los municipios de Reus y Girona. De acuerdo que la culpa es de Ryanair pero AENA también es responsable de este hecho por permitirlo. La gestión de los aeropuertos catalanes que está haciendo AENA está pensada con el culo o los pies. Ni gestionan correctamente los aeropuertos catalanes ni los ceden a la Generalitat. Simplemente creo que no le interesan. AENA continúa funcionando como un ente burocrático, y no como una empresa, con la misma mentalidad centralista de siempre. Quiero recordar que AENA mostró su intención de cerrarlos y que solo los mantienen por el interés mostrado las compañías low cost. A AENA solo lo interesa Barajas, pues que se en vayan a Barajas y dejen que los aeropuertos de Catalunya los gestione la Generalitat.

L9 Camp Nou correspondència amb...

L'estació de la línia 9 del metro de Barcelona que provisionalment es diu Campus Sud es dirà Camp Nou. S'havia demanat que alguna de les estacions del metro properes al Camp Nou rebés el nom de Camp Nou però va refusar-se per diverses raons, ara però, sembla que han canviat d'opinió.

L9 Camp Nou correspondencia con...

La estación de la línea 9 del metro de Barcelona que provisionalmente se dice Campus Sur se dirá Camp Nou. Se había pedido que alguna de las estaciones del metro próximas al Camp Nou recibiese el nombre de Camp Nou pero rehusó por diversas razones, ahora sin embargo, parece que han cambiado de opinión.

Aznar volia ser president del Madrid

Segons El Periódico de Catalunya l'expresident del govern José Maria Aznar López aspirava a ser president del Reial Madrid però no pot ser-ho ja que no fa ni deu anys que té carnet de soci.Sóc del Barça però ni al Madrid li dessitjo tant de mal.

Aznar quería ser presidente del Madrid

Según El Periódico de Catalunya el expresidente del gobierno José Maria Aznar López aspiraba a ser presidente del Real Madrid pero no puede serlo ya que no hace ni diez años que tiene carné de socio.Soy del Barça pero ni al Madrid le deseo tanto mal.