2 d’oct. 2008

Intercanviador Diagonal / Intercambiador Diagonal

VIDEO DE L'INTERCANVIADOR DE DIAGONAL

Aquest és l'estat de les obres de l'intercanviador de Diagonal.

Este es el estado de las obras del intercambiador de Diagonal.


Intercanviador de Diagonal
Darrera actualització: 09/09/2008

Actualment, la connexió entre l’estació de Provença d’FGC i les estacions de Diagonal de les línies L3 i L5 de Metro està formada per diferents passadissos i a més no estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
Per aquests motius, el DPTOP ha impulsat la construcció d’un gran intercanviador en aquest punt de la xarxa que permetrà simplificar els recorreguts a l’hora d’accedir a les estacions, efectuar les correspondències entre línies i afavorir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.
Així, s’aconseguirà una major fluïdesa de pas per als usuaris, es facilitarà la interconnexió entre línies de metro i ferrocarril i s’habilitaran sortides d’emergència. Cal remarcar que per primera vegada s’instal·laran cintes transportadores en alguns passadissos de connexió entre línies per facilitar el desplaçament dels usuaris.

Característiques principals

L’intercanviador s’ubicarà a la connexió existent entre les estacions d’FGC i les de Metro, al carrer de Rosselló (entre Balmes i passeig de Gràcia). Aquest projecte es divideix en quatre actuacions principals:

Connexió FGC – L5

En aquest espai, les actuacions principals són les de substituir tots els acabats i maximitzar l’espai existent per tal de permetre major fluïdesa en el pas dels usuaris.Així mateix, es col·locaran, dins de la mateixa connexió, dues cintes transportadores amb una longitud de 50 metres situades a banda i banda del passadís, un en cada sentit, per permetre un desplaçament més còmode. Aquestes cintes seran les primeres d’aquestes característiques que s’instal·laran a Barcelona.
També es construiran dues dependències annexes al passadís actual que allotjaran una sortida d’emergència i una cambra de ventilació. La sortida d’emergència consisteix en una escala d'1,80 metres d’amplada de pas lliure que surt al carrer a través d’un accés ubicat a una de les voreres del carrer de Rosselló.

Estació L5

En aquest espai és on s’hi farà l’actuació més important ja que el pas actual per la passera que connecta les dues andanes serà anul·lat i s’ampliarà la superfície del vestíbul. L’accés entre les dues andanes de l’estació es farà aprofitant la nova superfície d’aquest vestíbul ampliat.
Aquesta ampliació també servirà per ubicar les dependències de TMB, el centre control d’estació, la cafeteria, diverses àrees tècniques auxiliars i l’ascensor d’accés al carrer. Així mateix, es reubicaran i redissenyaran diversos col·lectors existents per tal de guanyar espai. També es construiran, a la part del vestíbul costat L3, els dos ascensors necessaris per accedir a les andanes. Finalment, a l’andana, es refaran tots els acabats i s’aprofitaran les obres per formigonar la via i canviar el sistema de fixació al tram de l’estació. Això permetrà atenuar les vibracions i millorar la conservació.

Connexió L5 – L3

En el passadís de connexió entre l’L5 i l’L3 es modificarà l’amplada actual que passarà dels 3,75 metres als 7,10 metres. A més, se substituiran les actuals escales que orten des del vestíbul fins a l’inici de la connexió i uns graons a la banda de Diagonal L3 per salvar el pas d’un col·lector existent. Els desnivells se superaran amb la nova connexió, que arrencarà de la cota de vestíbul de Diagonal L5 i arribarà al vestíbul de Diagonal L3 amb un lleuger pendent.
També es col·locaran dues cintes transportadores de dos trams cadascuna d’uns 40 metres de longitud. D’altra banda, es col·locaran dues sortides d’emergència en la connexió entre Diagonal L5 i Diagonal L3, una a cada extrem de la connexió, amb capacitat d’evacuació de 420 persones en 4 minuts cadascuna. La sortida ’emergència costat L5 consisteix en una escala d'1,80 metres de pas lliure que surt a carrer a través d’un accés a les voreres del carrer de Rosselló, mentre que la del costat L3 està integrada amb la cambra de ventilació de la connexió.

Estació L3

Es remodelarà el vestíbul, es col·locaran dos ascensors per comunicar els nivells del vestíbul amb els de l’andana, i un ascensor i escales mecàniques al carrer en el xamfrà sud de la cruïlla de Rosselló i passeig de Gràcia. La resta de sortides existents del vestíbul restaran amb l’aspecte actual.

Termes municipals Barcelona
Comarca
El Barcelonès
Situació
En execució
Àmbit Àmbit metropolità
Inversió 28,8 MEUR
Calendari

Data d'adjudicació Febrer de 2006
Data d'inici Setembre de 2006
Final de l'obra previst 2n trimestre de 2009


Intercambiador de Diagonal
Última actualización: 09/09/2008
Actualmente, la conexión entre la estación de Provenza de FGC y las estaciones de Diagonal de las líneas L3 y L5 de Metro está formada por diferentes pasadizos y además no están adaptados a personas con movilidad reducida (PMR). Por estos motivos, el DPTOP ha impulsado la construcción de uno grande intercambiador en este punto de la red que permitirá simplificar los recorridos a la hora de acceder en las estaciones, efectuar las correspondencias entre líneas y favorecer la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Así, se conseguirá una mayor fluidez de paso para los usuarios, se facilitará la interconexión entre líneas de metro y ferrocarril y se habilitarán salidas de emergencia. Hay que señalar que por primera vez se instalarán cintas transportadoras en algunos pasadizos de conexión entre líneas por facilitar el
desplazamiento de los usuarios.
Características principales
El intercambiador se ubicará a la conexión existente entre las estaciones de FGC y las de Metro, en la calle de Rossellón (entre Balmes y paseo de Gracia). Este proyecto se divide en cuatro actuaciones principales:
Conexión FGC – L5
En este espacio, las actuaciones principales son las de sustituir todos los acabados y maximizar el espacio existente para permitir mayor fluidez en el paso de los usuarios.Asimismo, se colocarán, dentro de la misma conexión, dos cintas transportadoras con una longitud de 50 metros situadas aparte y banda del pasadizo, un en cada sentido, por permitir un desplazamiento más cómodo. Estas cintas serán las primeras de estas características que se instalarán en Barcelona.También se construirán dos dependencias anexas en el pasadizo actual que alojarán una salida de emergencia y una cámara de ventilación. La salida de emergencia consiste en una escala de 1,80 metros de anchura de paso libre que susto a la calle a través de un acceso ubicado a una de las aceras de la calle de Rossellón.
Estación L5
En este espacio es donde se hará la actuación más importante ya que el paso actual por la passera que conecta los dos andenes será anulados y se ampliará la superficie del vestíbulo. El acceso entre los dos andenes de la estación se hará aprovechando la nueva superficie de este vestíbulo ampliado.Esta ampliación también servirá por ubicar las dependencias de TMB, el centro control de estación, la cafetería, varias áreas técnicas auxiliares y el ascensor de acceso a la calle. Asimismo, se reubicarán y rediseñarán diversos colectores existentes para ganar espacio.También se construirán, a la parte del vestíbulo lado L3, los dos ascensores necesarios por acceder en los andenes. Finalmente, en el andén, se reharán todos los acabados y se aprovecharán las obras por formigonar la vía y cambiar el sistema de fijación al tramo de la estación. Eso permitirá atenuar las vibraciones y mejorar la conservación.
Conexión L5 – L3
En el pasadizo de conexión entre la L5 y la L3 se modificará la anchura actual que pasará de los 3,75 metros a los 7,10 metros. Además, se sustituirán las actuales escalas que llevan desde el vestíbulo hasta el inicio de la conexión y unos escalones a la banda de Diagonal L3 por salvar el paso de uno colector existente. Los desniveles se superarán con la nueva conexión, que arrancará de la cota de vestíbulo de Diagonal L5 y llegará al vestíbulo de Diagonal L3 con una ligera pendiente.También se colocarán dos cintas transportadoras de dos tramos cada una de unos 40 metros de longitud. Por otro lado, se colocarán dos salidas de emergencia en la conexión entre Diagonal L5 y Diagonal L3, una a cada extremo de la conexión, con capacidad de evacuación de 420 personas en 4 minutos cada una. La salida de emergencia lado L5 consiste en una escala de 1,80 metros de paso libre que susto a calle a través de un acceso a las aceras de la calle de Rossellón, mientras que la del lado L3 está integrada con la cámara de ventilación de la conexión.
Estación L3
Se remodelará el vestíbulo, se colocarán dos ascensores por comunicar los niveles del vestíbulo con los del andén, y un ascensor y escalas mecánicas a la calle en el chaflán sur de la encrucijada de Rossellón y paseo de Gracia. El resto de salidas existentes del vestíbulo quedarán con el aspecto actual.
Términos municipales Barcelona
Comarca La Barcelonès
Situación En ejecución
Ámbito Ámbito metropolitano
Inversión 28,8 MEUR
Calendario
Fecha de adjudicación Febrero de 2006
Fecha de inicio Septiembre de 2006
Final de la obra previsto 2º trimestre de 2009
Font de les dades. Fuente de los Datos: GENCAT