11 d’oct. 2008

Advocats del país presenten un manifest contra el delicte d'injúries a la corona espanyola

Advocats del país presenten un manifest contra el delicte d'injúries a la corona espanyola

Racó català

Una setantena d'advocats d'arreu del país han fet públic un manifest on denuncien la "sobreprotecció penal" de què gaudeix la família reial espanyola al marc jurídicolegal espanyol, un fet que és "difícilment compatible" amb l'article 14 de la constitució espanyola que parla de la "igualtat de tots els ciutadans". El manifest, que s'ha presentat de forma simultània als col·legis d'advocats de Palma, Alzira, Lleida i de València, argumenta que la monarquia és "una institució que es transmet de forma hereditària i que mai ha estat sotmesa a referèndum", i que per tant ha d'estar exposada a la crítica política expressada públicament. També afirmen que els articles del codi penal espanyol que es refereixen a les injúries a la corona constiueixen una "limitació directe de l'exercici dels drets fonamentals a la llibertat ideològica i a la llibertat d'expressió dels ciutadans". L'objectiu dels impulsors del manifest és despenalitzar el delicte d'injúries a la corona, rebaixar la protecció jurídica del rei sorgit del franquisme i respectar les accions de desobediència com les cremes de fotografies del rei en tant que mostres de lliure crítica i d'expressió, tal i com es diu a Alerta Solidària. Pel seu interès, reproduim a continuació el comunicat.

Manifest per la despenalització de les injúries a la corona

El codi penal espanyol, als articles 490 i 491, estableix com a delictes les injúries a la família reial espanyola. Aquests preceptes constitueixen un tipus penal especial del delicte d'injuries comú previst als article 208 i 209. Aquesta especialitat es tradueix en una major penalitat respecte de les injuries considerades greus i la tipificació com a delicte de les injuries lleus (que no existeixen al tipus comú ja que són considerades falta a l'article 620.2). D'altra banda, aquests preceptes despleguen la seua protecció respecte de tota la família reial i no únicament respecte del Cap de l'Estat. Davant l'existència d'aquest articles a la legislació penal, les sotasignats, juristes i professionals de l'advocàcia, MANIFESTEM:

1er. Que aquests preceptes exerceixen una sobreprotecció penal de la família reial espanyola, difícilment compatible amb el dret fonamental a la igualtat que estableix l'article 14 de la Constitució espanyola i també amb un estat democràtic.

2on. Que la corona, en tant que institució que ostentat la comandància de l'Estat, càrrec que es transmet de forma hereditària i que mai ha estat sotmesa a referèndum, ha d'estar exposada a la crítica política expressada públicament, entenent per aquesta també els actes de rebuig a la institució monàrquica.

3r. Que aquests articles constitueixen una limitació directa de l'exercici dels drets fonamentals a la llibertat ideològica i a la llibertat d'expressió de les ciutadanes, i sovint són utilitzats per condemnar determinades opinions polítiques, convertint-se en vertaders delictes d'opinió, difícilment encaixables dintre d'un estat democràtic que propugna valors com la llibertat i el pluralisme polític.

Es per això que manifestem el nostre rebuig a l'existència d'aquests tipus delictius i instem a les autoritats legislatives a la despenalització de les injúries a la corona.


Abogados del país presentan un manifiesto contra el delito de injurias a la corona española
Rincón catalán
Unos setenta abogados de por todo el país han hecho público un manifiesto donde denuncian la "sobreprotección penal" de que goza la familia real española al marco jurídicolegal español, un hecho que es "difícilmente compatible" con el artículo 14 de la constitución española que habla de la "igualdad de todos los ciudadanos". El manifiesto, que se ha presentado de forma simultánea a los colegios de abogados de Palma, Alzira, Lérida y de Valencia, argumenta que la monarquía es "una institución que se transmite de forma hereditaria y que nunca ha sido incursa a referéndum", y que por lo tanto debe estar expuesta a la crítica política expresada públicamente. También afirman que los artículos del código penal español que se refieren a las injurias a la corona constituye una "limitación directa del ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de los ciudadanos". El objetivo de los impulsores del manifiesto es despenalizar el delito de injurias a la corona, rebajar la protección jurídica del rey surgido del franquismo y respetar las acciones de desobediencia como las cremas de fotografías del rey en tanto que muestras de libre crítica y de expresión, tal y como se dice en Alerta Solidaria. Por su interés, reproducimos a continuación el comunicado.
Manifiesto por la despenalización de las injurias a la corona
El código penal español, a los artículos 490 y 491, establece como delitos las injurias a la familia real española. Estos preceptos constituyen un tipo penal especial del delito de injurias comunes previsto a los artículo 208 y 209. Esta especialidad se traduce en una mayor penalidad respeto de las injurias consideradas graves y la tipificación como delito de las injurias leves (que no existen en el tipo común ya que son consideradas falta en el artículo 620.2). Por otro lado, estos preceptos despliegan su protección respeto de toda la familia real y no únicamente respeto Del Jefe del Estado. Delante la existencia de este artículos a la legislación penal, las infrascritos, juristas y profesionales del abogacía, MANIFESTAMOS:
1er. Que estos preceptos ejercen una sobreprotección penal de la familia real española, difícilmente compatible con el derecho fundamental a la igualdad que establece el artículo 14 de la Constitución española y también con un estado democrático.
2ndo. Que la corona, en tanto que institución que ostentado la comandancia del Estado, cargo que se transmite de forma hereditaria y que nunca ha sido incursa a referéndum, debe estar expuesta a la crítica política expresada públicamente, entendiendo por esta también los actas de rechazo a la institución monárquica.
3º. Que estos artículos constituyen una limitación directa del ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de los ciudadanos, y a menudo son utilizados por condenar determinadas opiniones políticas, convirtiéndose en verdaderos delitos de opinión, difícilmente encajables dentro de un estado democrático que propugna valores como la libertad y el pluralismo político.
Es por eso que manifestamos nuestro rechazo a la existencia de estos tipos delictivos e instamos a las autoridades legislativas a la despenalización de las injurias a la corona.

4 joves estan imputats pel delicte d'injúries a la Corona per la crema de fotos del Rei i estan citats a l'Audiència Nacional, a Madrid, el dia 21 d'octubre. L'Audiència Nacional jutja casos que van des del narcotràfic al terrorisme. Per a aquella gent (els jutges de l'Audiència) té la mateixa consideració cremar una foto que posar una bomba.

4 jóvenes están imputados por el delito de injurias a la Corona por la crema de fotos del Rey y están citados en la Audiencia Nacional, en Madrid, el día 21 de octubre. La Audiencia Nacional juzga casos que van desde el narcotráfico al terrorismo. Para aquella gente (los jueces de la Audiencia) tiene la misma consideración quemar una foto que poner una bomba.