11 d’oct. 2008

Les dues opcions del TC

Per a començar el govern central hauria d'haver complit amb les seves promeses, i el TC no hauria de tocar ni un accent del text. Els ciutadans no tenim perquè sortir al carrer a exigir que el govern compleixi amb el que va firmar. Recordaré que l'Estatut de Catalunya és una llei orgànica que obliga a tots al seu compliment, la que el govern no pot fer és incomplir l'acord i la llei a l'espera que el TC derogui una llei consensuada i posteriorment aprovada pels ciutadans. I per descomptat, el TC no hauria d'actuar contra l'Estatut ja que va ser aprovat per una majoria de ciutadans, el PP va quedar en minoria en cada una de les votacions article per article. Si el TC deroga l'Estatut no dic que seria un precedent molt greu i un exemple de pràctiques antidemocràtiques perquè desgraciadament ja hem patit la derogació de les nostres lleis per la força en diverses èpoques. El TC pot fer dues coses, vetllar per la democràcia a Espanya inhibint-se en aquest assumpte, o repetir el mateix acte infame que Franco, Primo de Rivera i Felipe V.

Para empezar el gobierno central debería haber cumplido con sus promesas, y el TC no debería tocar ni un acento del texto. Los ciudadanos no tenemos porqué salir a la calle a exigir que el gobierno cumpla con lo que firmó. Voy a recordar que el Estatut de Catalunya es una ley orgánica que obliga a todos a su cumplimiento, lo que el gobierno no puede hacer es incumplir el acuerdo y la ley a la espera que el TC derogue una ley consensuada y posteriormente aprobada por los ciudadanos. Y desde luego, el TC no debería actuar contra el Estatut ya que fue aprobado por una mayoría de ciudadanos, el PP quedó en minoría en cada una de las votaciones artículo por artículo. Si el TC deroga el Estatut no digo que sería un precedente muy grave y un ejemplo de prácticas antidemocráticas porque desgraciadamente ya hemos sufrido la
derogación de nuestras leyes por la fuerza en diversas épocas. El TC puede hacer dos cosas, velar por la democracia en España inhibiéndose en este asunto, o repetir el mismo acto infame que Franco, Primo de Rivera y Felipe V.