29 d’oct. 2008

L'óssa Hvala i els caçadors / La osa Hvala y los cazadores

Hvala
La óssa Hvala he estat vista des d'un helicòpter i sembla que podria estar embarassada perquè se l'ha apreciat més grassoneta. També podria ser que estigués preparant-se per hivernar. Diuen que en les properes hores podria nevar cap als 700 metres d'alçada. Hi ha massa gent que vol fer mal a aquesta óssa, massa gent buscant-la i tot perquè va fer una esgarrinxada a un caçador armat amb una escopeta. Són els caçadors el principal perill dels boscos, ho són per a d'altres caçadors, per a qualsevol que vulgui passejar pel bosc i especialment perillosos per a les pobres bèsties que només miren de viure tranquils. Llegeixo que posaran un xip als óssos de la Valh d'Aran per tenir-los localitzats i evitar més atacs a caçadors. Suposo que com d'óssos n'hi ha menys surt més barat que posar xips als caçadors per tenir-los ben localitzats i evitar que matin més bèsties innocents.
Hvala
La osa Hvala he sido vista desde un helicóptero y parece que podría estar embarazada porque se lo ha apreciado más regordeta. También podría ser a que estuviese preparandose por invernar. Dicen que en las próximas horas podría nevar cabeza a los 700 metros de altura. Hay masa gente que quiere hacer daño a esta osa, masa gente buscandola y todo porque hizo una rasguño a un cazador armado con una escopeta. Son los cazadores el principal peligro de los bosques, lo son para de otros cazadores, para cualquiera que quiera pasear por el bosque y especialmente peligrosos para las pobres bestias que nada más miran de vivir tranquilos. Leo que pondrán un chip a los osos de la Valh de Aran por tenerlos localizados y evitar más ataques a cazadores. Supongo que como de osos hay menos sale más barato que poner chips a los cazadores por tenerlos bien localizados y evitar que maten más bestias inocentes.
Volen fer fora a l'Hvala i als altres óssos del Pirineu
El Consell de la Valh d'Aran vol retornar els óssos del Pirineu al seu lloc d'origen. Han de pagar els óssos per un fet sense importància del qual els únics responsables són els caçadors?. Jo crec que no hauria de ser així. Ja hem fet prou mal a la natura, els óssos formen part del Pirineu, si van extingir-se va ser perquè una colla de brètols els van caçar moltes vegades per pur esport. No intentem fer una natura a la nostra mida, la natura no és un supermercat on podem anar a caçar el nostre animal preferit, els animals que la formen tenen una funció i no és servir de diversió a una colla de brètols amb escopeta.
Quieren echar a Hvala y a los otros osos del Pirineo
El Consejo de la Valh de Aran quiere retornar los osos del Pirineo a su lugar de origen. ¿Deben pagar los osos por un hecho sin importancia del que los únicos responsables son los cazadores?. Yo creo que no debería ser así. Ya hemos hecho bastante daño a la naturaleza, los osos forman parte del Pirineo, si se extinguieron fue porque una pandilla de gamberros les cazaron muchas veces por puro deporte. No intentemos hacer una naturaleza a nuestra medida, la naturaleza no es un supermercado donde podamos ir a cazar nuestro animal preferido, los animales que la forman tienen una función y no es servir de diversión a una pandilla de gamberros con escopeta.
Caçadors, veritable perill
Ahir apareixia als diaris una carta molt interessant amb la que estic d'acord. Ara que molts parlen de fer fora l'Hvala per atacar a un caçador el que deia la carta és que el veritable perill són els caçadors i en la seva opinió venia a dir que molts caçadors que resulten ferits o morts ho són per culpa d'altres caçadors. Fins i tot, comenta l'autor de la carta que alguns accidents de trànsit en què es veuen implicats animals són deguts a què les pobres bèsties creuen les carreteres intentant fugir dels caçadors. Que un caçador hagi estat atacat per una óssa no pot justificar suprimir els óssos i menys quan el caçador i els altres caçadors que participaven en la batuda contra els senglars en són responsables de l'atac que va patir un d'ells. Atac que només li va causar lleus ferides.
Cazadores, verdadero peligro
Ayer aparecía en los periódicos una carta muy interesante con la que estoy de acuerdo. Ahora que muchos hablan de echar a Hvala por atacar a un cazador la que decía la carta es que el verdadero peligro son los cazadores y en su opinión venía a decir que muchos cazadores que resultan heridos o muertos lo son por culpa de otros cazadores. Incluso, comenta el autor de la carta que algunos accidentes de tránsito en los que se ven implicados animales son debidos a que las pobres bestias cruzan las carreteras intentando huir de los cazadores. Que un cazador haya sido atacado por una osa no puede justificar suprimir los osos y menos cuando el cazador y los otros cazadores que participaban en el vareo contra los jabalíes son responsables del ataque que sufrió un de ellos. Ataque que solo le causó leves heridas.

1 comentari:

Patric ha dit...

Creo que los osos son hermosos animales aunque al mismo tiempo creo que pueden ser muy peligrosos. Seguramente como dices tú se debe estar preparando para invernar y buscará una cueva para refugiarse. Creo deberían dejarla tranquila porque se esconderá y pasará todo el invierno en sueño. Claro que cuando despierte buscará alimento y ahí tendrán que tener cuidado. Seguramente la osa buscará pescados en los ríos o miel en los árboles. Dicen que esas cosas comen preferentemente. Creo que los lugares donde hay animales salvajes y peligrosos deben ser señalizados o prohibido el acceso.