6 d’oct. 2008

Foragitant la parròquia / Ahuyentando la parroquia

Marató bíblica
El Papa Benet XVI ha estat el primer a iniciar una marató bíblica que durant 6 dies i 7 nits portarà a que 1249 persones llegeixin textos de la Bíblia des del Genesi amb que ha obert les lectures fins a l'Apocalipsi, un total d'unes 800.000 paraules. Aquest acte serà gravar per la RAI.

Maratón bíblico
El Papa Benedicto XVI ha sido el primero a iniciar una maratón bíblica que durante 6 días y 7 noches llevará a que 1249 personas lean textos de la Biblia desde el Genesis con que ha abierto las lecturas hasta el Apocalipsis, un total de unas 800.000 palabras. Este acto será grabado por la RAI.

Càstig diví
D'altra banda el mateix Benet XVI ha advertit que caurà un càstig diví damunt dels catòlics descreguts. L'Església es queixa de la baixada de les ordenacions i les vocacions però si en ple segle XXI tornen al llenguatge medievalista el que aconseguiran és fer fugir la parròquia que cada cop és més minsa.

Castigo divino
Por otro lado el mismo Benedicto XVI ha advertido que caerá un castigo divino encima de los católicos descreídos. La Iglesia se queja de la bajada de las ordenaciones y vocaciones pero si en pleno siglo XXI vuelven al lenguaje medievalista lo que conseguirán es hacer huir la parroquia que cada vez es más reducida.

Apostasia impossible
Si fins ara apostatar era una tasca difícil una resolució judicial a favor del recurs del Bisbat de València l'ha convertit en impossible. Aquest fet és evident a València i Madrid on els bisbes s'oposen a gestionar aquest tràmit.

Apostasía imposible
Si hasta ahora apostatar era una tarea difícil una resolución judicial a favor del recurso del Obispado de Valencia la ha ha en imposible. Este hecho es evidente en Valencia y Madrid donde los obispos se oponen a gestionar este trámite.