9 d’oct. 2008

Crisi / Crisis

La conclusió és que la crisi causada per la falta d'escrúpols d'uns quants consells d'administració d'importants entitats bancàries tardarà a solucionar-se perquè els que han de prendre mesures no estan molt disposats a fer-ho. Es fan molts anuncis que després s'incompleixen. Portar a la ruïna a una empresa o a un banc hauria de tenir conseqüències penals. presó i inhabilitació per als responsables. Indemnitzar a qui ha ficat la pota és precisament el que no s'hauria de fer. També ha de canviar-se el sistema per a impedir que aquesta situació torni a repetir-se però em temo que ningú ha aprés res d'aquest embolic en què uns pocs ens han ficat a tots.
La conclusión es que la crisis causada por la falta de escrúpulos de unos cuantos consejos de administración de importantes entidades bancarias va a tardar en solucionarse porqué quienes deben tomar medidas no están muy dispuestos a hacerlo. Se hacen muchos anuncios que luego se incumplen. Llevar a la ruina a una empresa o a un banco debería tener consecuencias penales. cárcel e inhabilitación para los responsables. Indemnizar a quien ha metido la pata es precisamente lo que no debería hacerse. También debe cambiarse el sistema para impedir que esta situación vuelva a repetirse pero me temo que nadie ha aprendido nada de este lío en el que unos pocos nos han metido a todos.