4 d’oct. 2008

6 temes del 4 d'octubre de 2008

Alicia, proposa, i Mariano que diu d'això?
Alícia Sánchez Camacho, presidenta del PP a Catalunya ha fet propostes al govern de la Generalitat de Catalunya per ajudar a les empreses a sobreviure a la crisi. Al marge que les propostes siguin bones o dolentes el que sorpren és que el PP decideixi fer propostes. Ha demanat permís la senyora Sánchez Camacho a la direcció central del seu partit?. Perquè la posició oficial del PP a Espanya és dir NO a tot.

Alicia, propone, ¿y Mariano que dice de esto?
Alícia Sánchez Camacho, presidenta del PP en Catalunya ha hecho propuestas al gobierno de la Generalitat de Catalunya por ayudar a las empresas a sobrevivir a la crisis. Al margen que las propuestas sean buenas o malas el que sorprende es que el PP decida hacer propuestas. Ha pedido permiso la señora Sánchez Camacho a la dirección central de su encuentro?. Porque la posición oficial del PP en España es decir NO a todo.
Al PP no li interessa res a banda de molestar
La llei de Memòria Històrica, la llei de matrimonis homosexuals, la llei de l'avortament, la reforma dels Estatuts i una llarga llista de temes no interessen als espanyols segons el senyor Rajoy. És curiós però que malgrat que són temes que no interessen el PP i els mitjans periodístics lligats al PP han organitzat campanyes en contra d'una duresa inaudita. Dona la circumstància que totes les lleis que segons el senyor Rajoy no interessen als espanyols són lleis que reconeixen drets a diversos col·lectius que fins ara no eren reconeguts oficialment però que existien. Al PP no l'interessen aquests temes o per ser exactes, al PP no l'interessen els drets de les persones. I ho podem respectar però ells haurien de respectar que la resta de la gent que no pensa com ells i que per cert és la majoria tingui el dret a obtenir uns drets que històricament els han estat negats. Entenc que donat l'origen del PP la LMH no els agradi però no tenen cap dret a humiliar a les persones que van patir presó per les seves idees o que van ser assassinades per un règim infame - del qual van formar part rellevant els fundadors del PP -, no tenen dret a negar que les persones puguin donar sepultura el seu pare en una tomba digne. Quin dret creien que tenien els feixistes a robar els morts de la gent i emportar-se les seves restes a un santuari del feixisme com és el Valle de los Caídos?. Si al senyor Rajoy i al seu partit encara els queda un bri de decència no haurien d'oposar-se a permetre l'exhumació de les restes que hi ha a moltes fosses comunes, però molt especialment els 40000 cossos que es creu que hi ha al Valle de los Caídos, la seva identificació i la seva entrega als seus descendents. Al senyor Rajoy potser no l'interessa que els homosexuals es puguin casar però sembla que als afectats si que els interessa aquest dret. Al PP no l'interessa una llei de l'avortament, però si les seves filles es quedaven embarassades les enviaven a l'estranger a avortar, mentrestant les noies que no tenien els diners i els mitjans recorrien a mètodes i gent infames. Aquesta llei garanteix uns drets i unes condicions per realitzar l'avortament. És molt hipòcrita que el senyor Rajoy digui que als espanyols no els interessen les reformes estatutàries i que les Comunitats on governa el PP copii fil per randa l'Estatut de Catalunya en els Estatuts d'altres Comunitats Autònomes inclosos articles que tenen recorreguts en el de Catalunya. Al PP potser no els interessen els drets de l'immigrants als quals han acusat de ser tots delinqüents, terroristes i focus de malalties. Però aquest és un altre acte d'hipocresia. Al PP ja li agradaria poder treure drets als immigrants, d'aquesta manera podran excedir-se amb les minyones sudamericanes que hauran d'acceptar tota mena d'abusos. El senyor Rajoy i el seu partit només representen una part dels espanyols i no crec que tots els que voten al PP pensin con Rajoy. Vull recordar-li que ell no representa a tots els espanyols. I vull recordar-li al senyor Rajoy que el PP representa a molt pocs catalans. No parli en el nostre nom, senyor Rajoy, no parli en nom de tothom, parli en nom de vosté i d'aquells que pensen com vosté. Sóc català i si
no acceptaria que el president del partit al que voto - que puc dir clarament que no és el PP - parli en el meu nom encara acceptaré menys que ho faci el líder del PP. A mi si que m'interessen els drets de les persones.
Al PP no le interesa nada aparte de molestar
La ley de Memoria Histórica, la ley de matrimonios homosexuales, la ley del aborto, la reforma de los Estatutos y una larga lista de temas no interesan a los españoles según el señor Rajoy. Es curioso, pero, que a pesar que son temas que no interesan, el PP y los medios periodísticos ligados al PP han organizado campañas en contra de una dureza inaudita. Da la circunstancia que todas las leyes que según el señor Rajoy no interesan a los españoles son leyes que reconocen derechos a diversos colectivos que hasta ahora no eran reconocidos oficialmente pero que existían. Al PP no le interesan estos temas o para ser exactos, al PP no le interesan los derechos de las personas. Y lo podemos respetar pero ellos deberían respetar que el resto de la gente que no piensa como ellos y que por cierto es la mayoría tenga el derecho a obtener unos derechos que históricamente les han estado negados. Entiendo que dado el origen del PP la LMH no los gusté pero no tienen ningún derecho a humillar a las personas que sufrieron prisión por sus ideas o que fueron asesinadas por un régimen infame - del que formaron parte relevante los fundadores del PP -, no tienen derecho a negar que las personas puedan dar sepultura su padre en una tumba digna. ¿Que derecho creían que tenían los fascistas a robar los muertos de otra gente y llevarse sus restos a un santuario del fascismo como es el Valle de los Caídos?. Si al señor Rajoy y a su partido aún les queda un resto de decencia no deberían oponerse a permitir la exhumación de los restos que hay a muchas fosas comunes, pero muy especialmente los 40000 cuerpos que se cree que hay al Valle de los Caídos, su identificación y su entrega a sus descendientes. Al señor Rajoy quizá no le interesa que los homosexuales se puedan casarse pero parece que a los afectados si que a los interesa este derecho. Al PP no lo interesa una ley del aborto, pero si sus hijas se quedaban embarazadas las enviaban al extranjero a abortar, entretanto las chicas que no tenían el dinero y los medio recorrían a métodos y gente infames. Esta ley garantiza unos derechos y unas condiciones para realizar el aborto. Es muy hipócrita que el señor Rajoy diga que a los españoles no les interesan las reformas estatutarias y que las Comunidades donde gobierna el PP copié punto por punto el Estatuto de Catalunya en los Estatutos de otras Comunidades Autónomas incluidos artículos que tienen recorridos en el de Catalunya. Al PP quizá no los interesan los derechos de los inmigrantes a los cuales han acusado de ser todos delincuentes, terroristas y foco de enfermedades. Pero este es otro acto de hipocresía. Al PP ya le gustaría poder quitar derechos a los inmigrantes, de esta manera podrán excederse con las criadas sudamericanes que deberán aceptar toda tipo de abusos. El señor Rajoy y su partido solo representan a una parte de los españoles y no creo que todos los que votan al PP piensen como Rajoy. Quiero recordarle que él no representa a todos los españoles. Y quiero acordarle al señor Rajoy que el PP representa a muy pocos catalanes. No hable en nuestro nombre, señor Rajoy, no hablé en nombre de nadie, hable en nombre de usted y de aquellos que piensan como usted. Soy catalán y si no acepto que el presidente del partido al que voto - que puedo decir claramente que no es el PP - hable en mi nombre aún aceptaré menos que lo haga el líder del PP. A mí si que me interesan los derechos de las personas.
Barcelona capital de l'Unió de la Mediterrània?
Davant de 40 diplomàtics Barcelona presenta la seva candidatura a ser la seu de la Unió per la Mediterrània. La idea promocionada pel President de la República Francesa Nicolas Sarkozy implica crear un espai on es dialogui al voltant dels problemes dels Estats que hi ha a la Mediterrània. I Barcelona té moltes possibilitats de ser la capital de la Unió per la Mediterrània. A Barcelona hi ha diverses propostes per convertir-se en una ciutat des d'on es promogui la pau, on es reuneixin tot tipus de personalitats i experts que discuteixin els problemes i donin solucions.
¿Barcelona, capital de la Unión del Mediterráneo?
Ante 40 diplomáticos Barcelona presenta su candidatura a ser la sede de la Unión por el Mediterráneo. La idea promocionada por el Presidente de la República Francesa Nicolas Sarkozy implica crear un espacio donde se dialogue alrededor de los problemas de los Estados que hay en el Mediterráneo. Y Barcelona tiene muchas posibilidades de ser la capital de la Unión por el Mediterráneo. En Barcelona hay diversas propuestas por convertirse en una ciudad desde donde se promueva la paz, donde se reunan todo tipo de personalidades y expertos que discutan los problemas y den soluciones.

Proposta d'UDC
Unió Democràtica de Catalunya a Girona ha presentat una proposta dins de la ponència política que es debatre en el congrés de la formació un calendari per avançar cap a la federalització de l'Estat i si això no es produeix plantegen l'opció independentista.
Propuesta de UDC
Unió Democràtica de Catalunya en Girona ha presentado una propuesta dentro de la ponencia política que se debatirá en el congreso de la formación un calendario para avanzar hacia la federalización del Estado y si eso no se produce plantean la opción independentista.

VeoTV no veu
Sóc aficionat a la ciència ficció i una de les meves sèries favorites és Star Trek. Ara veig Espacio Profundo 9, una sèrie sorgida de la pròpia Star Trek i on surten alguns dels personatges de Star Trek NG. Aquesta sèrie s'emet per VEO TV. No seguiré parlant de la sèrie però si volia justificar perquè veig aquesta emissora. Aquesta emissora està lligada a El (in)Mundo i per tant els informatius són molt reaccionaris però a més són sorprenentment ignorants en molts dels temes que toquen. Parlaven dels incidents que van provocar els brètols dels Boixos Nois en l'Estadi Olímpic Lluís Companys i aquí arribem al punt al que volia arribar: apareix un rètol on es llegeix Boixos Noix. Ja sabem que en El (in)Mundo tenen seriosos problemes amb la nostra llengua però almenys podrien escriure els rètols correctament. La qualitat dels informatius d'aquesta cadena no destaquen precisament per la seva credibilitat. No és que siguin parcials, és que si no fos per la infografia semblarien el NODO del PP o de la Falange.
Veo TV no ve
Soy aficionado a la ciencia ficción y una de mis series favoritas es Star Trek. Ahora veo Espacio Profundo 9, una serie surgida de la propia Star Trek y donde salen algunos de los personajes de Star Trek NG. Esta serie se emite por VEO TV. No seguiré hablando de la serie pero si quería justificar porque veo esta emisora. Esta emisora está atada al (in)Mundo y por lo tanto los informativos son muy reaccionarios pero además son asombrosamente ignorantes en muchos de los temas que tocan. Hablaban de los incidentes que provocaron los gamberros de los 'Boixos nois' en el Estadio Olímpico Lluís Companys y aquí llegamos al punto al que quería llegar: aparece un rótulo donde se lee Boixos Noix. Ya sabemos que en El (in)Mundo tienen serios problemas con nuestra lengua pero por lo menos podrían escribir los rótulos correctamente. La calidad de los informativos de esta cadena no destacan precisamente por su credibilidad. No es que sean parciales, es que si no fuera por la infografia parecerían el NODO del PP o de la Falange.
Parla.cat
La primera fase del Parla.Cat ha estat activada amb un any de retard. Es tracta d'un curs de català on-line que és l'hereu del famós Digui, digui dels anys 80. Problemes tècnics han retardat la seva activació anunciada pel vicepresident del govern català Carod-Rovira l'any 2007 amb la intenció d'iniciar el seu funcionament l'octubre de 2007. Estem començant l'octubre de 2008 i ara ha estat activat.
Parla.cat
La primera fase del Habla.Cat ha estado activada con un año de retraso. Se trata de un curso de catalán online que es el heredero del famoso Digui, digui de los años 80. Problemas técnicos han retrasado su activación anunciada por el vicepresidente del gobierno catalán Carod-Rovira el año 2007 con la intención de iniciar su funcionamiento el octubre de 2007. Estamos empezando el octubre de 2008 y ahora ha estado activado.

2 comentaris:

Vicenç Marquès i Sanmiquel ha dit...

Recony Jaume! No deixes res al sac amic! Molt encertat el nom que li has posat al teu magnífic bloc!!!
No sé a què et dediques laboralment, però et puc ben dir que si t'haguessis de guanyar les garrofes exercint de periodista, fores el millor i et guanyaries molt bé la vida!

Salut!

Jaume ha dit...

M'acabarien foten més querelles que al Tomate. M'agrada escriure però la vida m'ha portat a una feina ben diferent. El blog em permet fer una mica de periodista i una mica d'opinador, i a vegades una mica d'historiador. Els meus videos recorren en certa manera la història de Barcelona i també de Catalunya a través de les imatges i les dades que hi afegeixo describint l'edifici, el monument o el lloc. Veuràs que també tinc vídeos de manifestacions i d'actes festius. En aquest punt pretenc ser cronista del que succeeix a la ciutat fent servir mitjans moderns com és youtube o 3cat24.
Si entr