15 d’oct. 2008

68è aniversari de l'assassinat del President Companys i Jover

Fa 68 anys, el 15 d'octubre de 1940 fou assassinat Lluís Companys i Jover, 123è President de la Generalitat de Catalunya entre 1934 i 1940, al Fossar de Santa Eulàlia al Castell de Montjuïc per un escamot de l'exèrcit feixista espanyol poques hores després d'haver estat condemnat en un judici on es van cometre totes les irregularitats processals imaginables. Per començar va ser acusat del delite de rebelió y sedició. El fet que el President d'un país sigui acusat de sedició y rebelió per part dels militars que s'havien aixecat en armes contra el poder legítim i democràtic ja diu molt de com va ser el judici. Fins i tot el mateix Ramón Serrano Suñer(1), gens sospitòs de demòcrata, afirma que "Fue, pues, un error configurar delitos de rebelión y sedición para atribuirlos a los defensores del Gobierno republicano, dado que éstos - jurídica y hasta metafísicamente - era imposible que los cometieran".
Lluís Companys i Jover va néixer al Tarròs (vídeo monument a el Tarròs) el 21 de juny de 1882. Era el segon de vuit germans en una família pagesa. Va traslladar-se a Barcelona per estudiar dret. Ben aviat comença a ficar-se en política fundant el 1900 l'Associació Escolar Republicana i comença a militar a la Unió Republicana. Els fets del Cu-cut (2) ajuda a crear Solidaritat Catalana i deprés s'adhereix a la Unió Federal Nacionalista Republicana. Exerceix d'advocat laboralista al mateix temps que col·labora amb publicacions com La Aurora o La Barricada.
El 15 d'octubre de 1922 funda la Unió de Rabassaires. Durant la dictadura de Primo de Rivera exerceix d'advocat assessor de la Unió de Rabassaires i des del 1928 forma part dels comités dels partits catalans que s'oposen a la dictadura. De 1928 a 1929 participa en una conspiració per enderrocar la dictadura presidida per Sánchez Guerra que va ser un fracàs i li va comportar la presó. A l'octubre de 1930 denunciar el maltracte que va ser sotmés Francesc Macià li va comportar novament la presó.
El març de 1931 participa en el congrés en què es decideix la fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya. El 12 d'abril de 1931 l'escullen regidor de l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb Amadeu Aragay, Lluhí i Vallescà i d'altres, deposà l'alcalde accidental Antoni Martínez Domingo el 14 d'abril de 1931 i declara des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona la República Espanyola a Catalunya. Es nomenat provisionalment governador civil a Barcelona.
Va ser escollit diputat a Corts i intervingué en el projecte de constitució de la República espanyola. Vota favorablement a favor del sufragi femení. El novembre de 1932 és escollit diputat al Parlament de Catalunya i es converteix en el primer president de la cambra catalana. Des de juny de1933 és Ministre de Marina en el govern Azaña. La sobtada mort del President Francesc Macià degut a una peritonitis el 25 de desembre de 1933 fa que el Parlament el designi President de la Generalitat en substitució de Macià.
Companys redacta la llei de conreus que no agrada gens ni mica ni als grans propietaris de terres ni al govern de la República ara en mans de la CEDA i del Partit Radical d'Alejandro Lerroux. Les relacions entre tots dos governs s'enrareixen tant que Companys declara l'Estat Català dins de la República Federal Espanyola des del balcó del Palau de la Generalitat. La resposta violenta del govern central no es fa esperar. L'exèrcit espanyol derroca el govern de la Generalitat i empresona el President i els consellers. Al mateix temps es dediquen al saqueig de les seus dels partits polítics i organitzacions sindicals, a més de cases particulars, així com a d'altres actes violents i arbitraris contra els ciutadans.
Discurs del President Companys del 6 d'octubre de 1934: « Catalans! Les forces monàrquiques i feixistes que d'un temps ençà pretenien trair la República, han aconseguit el seu objectiu i han assaltat el Poder. En aquesta hora solemne, en nom del Poble i del Parlament, el Govern que presideixo assumeix totes les facultats del Poder a Catalunya, proclamo l'Estat Català de la República Federal Espanyola, i en restablir i fortificar la relació amb els dirigents de la protesta general contra el feixisme, els invita a establir a Catalunya el Govern Provisional de la República, que trobarà en el nostre poble català el més generós impuls de fraternitat en el comú anhel d'edificar una República Federal lliure i magnífica. Catalans! L'hora és greu i gloriosa. L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc i Catalunya i la República al cor de tots. Visca Catalunya! Visca la República! Visca la llibertat! »
A més de l'empresonament de tot el govern de la Generalitat suspenen l'autonomia. Primer són empresonats al vaixell Uruguay al port de Barcelona i després traslladats al Penal del Port de Santa María (Cadis). Companys i el seu govern han estat condemnats a 30 anys.
La victòria del Front Popular el 1936 suposa la restitució de Companys com a President de la Generalitat però el juliol de 1936 els militars feixistes amb el suport de totes les dretes espanyoles s'alcen en armes. A les principals ciutats l'aixecament és un fracàs però al llarg de quasi tres anys els feixistes van apoderant-se de tot fins que la caiguda de Catalunya obliga a marxar a l'exili al govern català i al president Companys.
Companys resta a França tractant de trobar un fill seu greument malalt malgrat els consells perquè marxi de França davant el perill de ser capturat i entregat als feixistes espanyols. El 13 d'agost de 1940 la Gestapo arresta el President Companys i l'entrega a les autoritats feixistes espanyoles. Primer es traslladat a Madrid on és empresonat en un edifici que avui pertany al govern de la Comunitat de Madrid. Allà es vexat i torturat. Les acusacions en aquell moment són "ser el President de la Generalitat, Ministre de la República i responsable dels fets realitzats a Catalunya". El 3 d'octubre de 1940 el traslladen a Barcelona i l'empresonen al Castell de Montjuïc on es jutjat per un tribunal militar feixista en un consell de guerra sumaríssim.
El 15 d'octubre de 1940, avui fa 68 anys, a dos quarts de set del matí el President Companys era assassinat pels militars feixistes al Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc.
El President Companys va refusar la vena, va descalçar-se per a què els seus peus toquessin Catalunya abans de morir i va dir mirant a l'escamot :"Mateu un home honrat! Visca Catalunya!". Pocs segons després les bales feixistes acabaven amb la vida del 123è President de la Generalitat de Catalunya. Descansi en pau, Lluís Companys i Jover.

VIDEO DEL MONUMENT A LLUÍS COMPANYS A EL TARRÒS POBLACIÓ NATAL DEL PRESIDENT COMPANYS
MONUMENT AL PRESIDENT COMPANYS AL PASSEIG LLUÍS COMPANYS
MONUMENT AL PRESIDENT COMPANYS EN EL FOSSAR DE SANTA EULÀLIA
ELS ÚLTIMS PASSOS DEL PRESIDENT COMPANYS


Hace 68 años, el 15 de octubre de 1940 fue asesinado Lluís Companys y Jover, 123º Presidente de la Generalitat de Catalunya entre 1934 y 1940, en el Cementerio de Santa Eulalia al Castillo de Montjuic por un pelotón del ejército fascista español pocas horas tras haber estado condenado en un juicio donde se cometieran todas las irregularidades procesales imaginables. Por empezar fue acusado del delito de rebelión y sedición. El hecho de que el Presidente de un país sea acusado de sedición y rebelión por parte de los militares que se habían levantado en armas contra el poder legítimo y democrático ya dice mucho de como fue el juicio. Incluso el mismo Ramón Serrano Suñer(1), nada sospechoso de demócrata, afirma que "Fue, pues, un error configurar delitos de rebelión y sedición para atribuirlos a los defensores del Gobierno republicano, dado que éstos - jurídica y hasta metafísicamente - era imposible que los cometieran".

Lluís Companys y Jover nació al Tarròs (vídeo monumento al Tarròs) el 21 de junio de 1882. Era el segundo de ocho hermanos en una familia campesina. Trasladóse a Barcelona por estudiar derecho. Bien pronto empieza a meterse en política fundando en 1900 la Asociación Escolar Republicana y empieza a militar en la Unión Republicana. Los hechos d'El Cu-cut (2) ayuda a crear Solidaridad Catalana y aprendido se adhiere a la Unión Federal Nacionalista Republicana. Ejerce de abogado laboralista al mismo tiempo que colabora con publicaciones como La Aurora o La Barricada.
El 15 de octubre de 1922 funda la Unión de Rabassaires. Durante la dictadura de Primo de Rivera ejerce de abogado asesor de la Unión de Rabassaires y desde el 1928 forma parte de los comités de los partidos catalanes que se oponen a la dictadura. De 1928 a 1929 participa en una conspiración por derribar la dictadura presidida por Sánchez Guerra que fue un fracaso y le comportó la prisión. En octubre de 1930 denunciar el maltrato a que fue sometido Francesc Macià le comportó nuevamente la prisión. El marzo de 1931 participa en el congreso en que se decide la fundación de Esquerra Republicana de Catalunya. El 12 de abril de 1931 lo escogen concejal del Ayuntamiento de Barcelona, junto a Amadeu Aragay, Lluhí y Vallescà y otros, depuso el alcalde accidental Antoni Martínez Domingo el 14 de abril de 1931 y declara desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona la República Española a Catalunya. Se nombrado provisionalmente gobernador civil a Barcelona. Fue escogido diputado a Cortes e intervino en el proyecto de constitución de la República española. Vota favorablemente a favor del sufragio femenino. El noviembre de 1932 es escogido diputado en el Parlamento de Catalunya y se convierte en el primer presidente de la cámara catalana.
Desde junio de1933 es Ministro de Marine en el gobierno Azaña. La súbita muerte del Presidente Francesc Macià debido a una peritonitis el 25 de diciembre de 1933 hace que el Parlamento le designio Presidente de la Generalitat en sustitución de Macià.
Companys redacta la ley de cultivos que no gusta nada de nada ni a los grandes propietarios de tierras ni al gobierno de la República ahora en manos de la CEDA y del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Las relaciones entre ambos gobiernos se enrarecen tanto que Companys declara el Estado Catalán dentro de la República Federal Española desde el balcón del Palau de la Generalitat. La respuesta violenta del gobierno central no se hace esperar. El ejército español derroca el gobierno de la Generalitat y encarcela el Presidente y los consejeros. Al mismo tiempo se dedican al saqueo de las sedes de los partidos políticos y organizaciones sindicales, además de casas particulares, así como de otros actos violentos y arbitrarios contra los ciudadanos.
Discurso del Presidente Companys del 6 de octubre de 1934: « Catalanes! Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretendían traicionar la República, han conseguido su objetivo y han asaltado el Poder. En esta hora solemne, en nombre del Pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Catalunya, proclamo el Estado Catalán de la República Federal Española, y al restablecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, los invita a establecer en Catalunya el Gobierno Provisional de la República, que encontrará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica. Catalanes! La hora es grave y gloriosa. El espíritu del presidente Macià, restaurador de la Generalitat, nos acompaña. cada uno a su lugar y Catalunya y la República al corazón de todos. Visca Catalunya! Visca la República! Visca la libertad! » Además del encarcelamiento de todo el gobierno de la Generalitat suspenden la autonomía. Primero son encarcelados en el barco Uruguay en el puerto de Barcelona y después trasladados al Penal del Puerto de Santa María (Cádiz). Companys y su gobierno han sido condenados a 30 años.
La victoria del Frente Popular la 1936 supone la restitución de Companys como Presidente de la Generalitat pero en julio de 1936 los militares fascistas con el apoyo de todas las derechas españolas se alzan en armas. A las principales ciudades el levantamiento es un fracaso pero a lo largo de casi tres años los fascistas van apoderándose de todo hasta que la caída de Catalunya obliga a marchar al exilio al gobierno catalán y al presidente Companys.
Companys permanece en Francia tratando de encontrar un hijo suyo gravemente enfermo a pesar de los consejos para que se marche de Francia debido al peligro de ser capturado y entregado a los fascistas españoles. El 13 de agosto de 1940 la Gestapo arresta el Presidente Companys y lo entrega a las autoridades fascistas españolas. Primero se le trasladada en Madrid donde es encarcelado en un edificio que hoy pertenece al gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí se vejado y torturado. Las acusaciones en aquel momento son "ser el Presidente de la Generalitat, Ministro de la República y responsable de los hechos realizados en Catalunya". El 3 de octubre de 1940 le trasladan en Barcelona y le encarcelan en el Castillo de Montjuic donde es
juzgado por un tribunal militar fascista en un consejo de guerra sumarísimo.
El 15 de octubre de 1940, hoy hace 68 años, a las seis y media de la mañana el Presidente Companys era asesinado por los militares fascistas em eñ Fossar de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuic. El Presidente Companys rehusó la venda, se descalzó para qué sus pies tocasen Catalunya antes de morir y dijo mirando al pelotón :"Matais un hombre honrado! Visca Catalunya!". Pocos segundos después las balas fascistas acababan con la vida del 123º Presidente de la Generalitat de Catalunya. Descanse en paz, Lluís Companys y Jover.
La sentencia del juicio a Companys

En la plaza de Barcelona a catorce de Octubre de mil novecientos cuarenta, reunido el Consejo de Guerra de Oficiales Generales para ver y fallar la presente causa instruida en procedimiento sumarísimo ordinario contra Luis Companys Jover, paisano, oído el Fiscal y Defensor (...)
RESULTANDO: que el procesado Luis Companys Jover, de 58 años de edad, de estado casado, natural de Tarrós (Lérida) y profesión Abogado, desde su juventud siempre tuvo significación política izquierdista, con cuyo carácter fue elegido diputado
varias veces, fundando el Partido de Esquerra Catalana de la que fue Jefe de minoria en las Cortes, proclamando en 1931 y en unión de Macià la República Catalana, llegando después a la presiden cia de la Generalidad desde la que en Octubre de 1934 proclamó el "Estat Català", lo que origina su prisión y condena por el delito de rebelión, pena de la que fue amnistiado en el año 1936, volviendo con tal motivo a ocupar la Presidencia de la Generalidad.

RESULTANDO: Que al producirse el Glorioso Movimiento Nacional, el 17 de julio de 1936, el procesado continuó en dicho cargo de Presidente de la Generalidad, oponiéndose decididamente al triunfo del Alzamiento a cuyo fin celebró reuniones en las Consejerias de la Generalidad de las que salió acordado el reparto de las armas que con profusión se hizo a los elementos frente-populistas para oponerse al Ejército Nacional, dirigiendo numerosas alocuciones alentadoras de la resistencia a la Causa Nacional y encauzando desde la propia Generalidad la lucha animada por medio de órdenes que transmitió a las fuerzas dependientes de su gobierno.
RESULTANDO: Que el procesado no puso remedio para reprimir los desórdenes, crímenes, asesinatos, robos, saqueos y depredaciones de toda clase, a que los elementos izquierdistas de dedicaron y que no sólo los toleró sino que con actuación más bien fueron favorecidos y alentados.

RESULTANDO: Que el procesado presidiendo el Gobierno de la Generalidad legisló ampliamente en toda clase de materias, inspirándose siempre en el afán de conseguir el triunfo de las izquierdas, llegando en este órden a incluso asumir facultades que nunca le correspondieron, organizando milicias armadas, con nombramientos expresos de Jefes militares, organización de la Industria de guerra, declaración de Plaza bloqueada de la de Barcelona, creación de Tribunales Populares, con distribuciones y nombramientos de funcionarios judiciales en consonancia con sus ideas políticas, organizando las patrullas de control a las que dispensó tal protección, no obstante los crímenes que cometían, que incluso hizo pasar, a su disolución, muchos de sus componentes al Cuerpo de Mozos de Escuadra, mantuvo inteligencia con organizaciones extranjeras favorecedoras de la rebeldia y finalmente dispuso incautaciones e intervenciones de bienes y bancarias.
RESULTANDO: Que huido a Francia el procesado, ante el avance de nuestras fuerzas, en dicha nación vecina continuó usando el título de Presidente de la Generalidad, haciendo propaganda de todas calses y manteniendo relaciones políticas con otros huidos con el fin de entorpecer al Gobierno Nacional.

HECHOS PROBADOS Vistos los autos siendo Vocal Ponente el Auditor de Brigada, don Adriano Coronel Velázquez.
CONSIDERANDO: Que asumido el poder legítimo del Estado por las Autoridades Militares que a partir del 17 de julio de 1936 se alzaron en cumplimiento de la misión atribuida al Ejército en su Ley constitutiva de defender la Patria contra enemigos tanto exteriores como interiores, que significaban los partidos y el llamado gobierno del Frente Popular, y que surgido así el Nuevo Estado, la oposición armada contra el mismo origina la rebelión definida en el artículo 237 del Código de Justicia Militar.
CONSIDERANDO: Que del expresado delito es responsable en concepto de autor el procesado porque los hechos que la Sentencia declara, ponen de manifiesto que los realizó en notoria compenetración ideológica con los propósitos perseguidos en la rebelión y para la consecución de los fines de ella por lo que incurrió en la responsabilidad que determina el citado artículo 237 en relación con el nº 2 del 238 del expresado Código de Justícia Militar

CONSIDERANDO: Que concurren en este caso, además de la destacada personalidad del procesado por el cargo que desempeñó, las circunstancias agravantes de trascendencia del delito y el daño causado con relación al servicio a los intereses del Estado y a los particulares a que se refiere el artículo 173 del Código Castrense. CONSIDERANDO: Que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, VISTOS los artículos citados y los demás de general aplicación, así como el número 2 del Grupo 1º del anexo a la orden de 25 de enero de 1940 (B.O. número 26) y Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939.
FALLAMOS, que debemos condenar y condenamos al ex-Presidente del disuelto Gobierno de la Generalidad catalana, Luis Companys Jover, como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar, a la pena de Muerte con accesorios legales caso de indulto y expresa reserva de la acción civil o responsabilidad de igual clase en cuantía indeterminada. Lo que por esta nuestra sentencia juzgando, pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel González, Federico García Rivera, Fernando Giménez Sáenz, Rafael Latorre, Gonzalo Calvo, José Irigoyen y Adriano Velázquez.
(1) Era cunyat de Franco i va ser ministre diverses vegades.
(2) El Cu-cut va ser una revista satírica catalana que l'any 1906 va ser assaltada per militars espanyols que van destrossar la redacció i colpejar a tothom que van trobar al seu pas. Malgrat la gravetat dels fets cap dels militars implicats va ser jutjat, en canvi el govern espanyol va modificar la legislació per permetre que qualsevol que s'atrevís a criticar els militars pogués ser jutjat per la jurisdicció militar. A aquest fet s'hi van oposar moltes personalitat de l'època, entre elles hi havia Lluís Companys i Francesc Macià que va enfrontar-se obertament als seus companys militars i va acabar deixant l'exèrcit.
(1) Era cuñado de Franco y fue ministro varias veces.
(2) El Cu-cut fue una revista satírica catalana que el año 1906 fue asaltada por militares españoles que destrozaron la redacción y golpearon a todo el que encontraron a su paso. a pesar de la gravedad de los hechos ninguno de los militares implicados fue juzgado, en cambio el gobierno español modificó la legislación por permitir que cualquiera que se atreviese a criticar a los militares pudiese ser juzgado por la jurisdicción militar. A este hecho se opusieron muchas personalidades de la época, entre ellas estaban Lluís Compays y Francesc Macià que se enfrentó abiertamente a sus compañeros militares y acabó dejando el ejército.