1 de març 2010

Apologia de l'antisemitisme en escoles espanyoles

Apologia de l'antisemitisme en escoles espanyoles

L'ambaixada israeliana a Espanya ha rebut centenars de postals procedents d'escoles amb textos com els següents: «Els jueus maten per diners». «Evacueu el país per als palestins». «No us fa pena matar nadons?». «Aneu a un altre lloc on us acceptin». Els autors d'aquests missatges són nens de primària d'escoles espanyoles, les cartes porten el membret de les escoles. Això fa pensar que es tracta d'un fet organitzat que utilitza els nens després d'haver-los adoctrinat en l'antisemitisme. Les cartes van dirigides a l'ambaixador israelià a Espanya i estan escrites un vocabulari i cal·ligrafia infantils. Quasi totes les escoles pertanyen a la Comunitat Valenciana.

Una de les cartes portava aquest text escrit per un nen de cinc anys: «Senyor ambaixador, hauries de pensar una mica en els altres i no matar a grans i petits. No sé com no et fa pena matar nadons. Si algun dels dos ha d'anar-se'n, el que és just serà marxar vosaltres perquè és el seu lloc i no el vostre ». Sergio, de 9 anys, pregunta: «Per què mateu per diners?». Una tercera targeta diu: «Sóc Carles, de 9 anys. Podeu deixar tranquil·la a la gent de Gaza? ».

Des de l'ambaixada israeliana s'ensumen una campanya antisemita orquestrada darrera de la qual hi podria haver alguna organització propalestina.

Trist és el paperot que en aquest assumpte fa Amnistia Internacional que impulsa la campanya “una postal, una vida en centres de primària i secundària amb l'argument d'implicar els nens en la defensa dels drets humans. Molt lloable sinò fallessin les formes. Està molt bé que defensin els drets dels palestins però no prenent part per un dels bàndols o fins i tot col·laborant amb una de les parts amb el silenci. No critico que Amnistia Internacional denunciï la mort de 1400 palestins com a conseqüència dels bombardejos israelians sobre Gaza, però Amnistia Internacional callava mentre des de Gaza van ser llençats més de vuit mil míssils Qsam sobre la població israeliana, inclosos nens. Una organització que diu que defensa els drets humans no pot convertir-se en una organització que promou l'antisemitisme. Si ara es dediquen a això han perdut la principal raó de la seva existència.

Apología del antisemitismo en escuelas españolas
La embajada israelí en España ha recibido cientos de postales procedentes de escuelas con textos como los siguientes: «Los judíos matan por dinero". "Evacuado el país para los palestinos». «¿No os da pena matar bebés?". "Id a otro lugar donde se acepten ». Los autores de estos mensajes son niños de primaria de escuelas españolas, las cartas llevan el membrete de las escuelas. Esto hace pensar que se trata de un hecho organizado que utiliza los niños después de haberlos adoctrinado en el antisemitismo. Las cartas van dirigidas al embajador israelí en España y están escritas un vocabulario y caligrafía infantiles. Casi todas las escuelas pertenecen a la Comunidad Valenciana.
Una de las cartas llevaba este texto escrito por un niño de cinco años: "Señor embajador, deberías pensar un poco en los demás y no matar a grandes y pequeños. No sé cómo no te da pena matar bebés. Si alguno de los dos ha de irse, lo justo será marchar vosotros porque es su lugar y no vuestro ». Sergio, de 9 años, pregunta:« ¿Por qué matáis por dinero? ". Una tercera tarjeta dice:« Soy Carlos, de 9 años. Puede dejar tranquila a la gente de Gaza? ».
Desde la embajada israelí huelen una campaña antisemita orquestada detrás de la cual podría haber alguna organización propalestina.
Triste es el papelón que en este asunto hace Amnistía Internacional que impulsa la campaña "una postal, una vida" en centros de primaria y secundaria con el argumento de implicar a los niños en la defensa de los derechos humanos. Muy loable sino fallaran las formas. Está muy bien que defiendan los derechos de los palestinos pero no tomando parte por uno de los bandos o incluso colaborando con una de las partes con el silencio. No critico que Amnistía Internacional denuncie la muerte de 1.400 palestinos como consecuencia de los bombardeos israelíes sobre Gaza, pero Amnistía Internacional callaba mientras desde Gaza fueron tirados más de ocho mil misiles Qsam sobre la población israelí, incluidos niños. Una organización que dice defender los derechos humanos no puede convertirse en una organización que promueve el antisemitismo. Si ahora se dedican a ello han perdido la principal razón de su existencia.