10 de març 2010

Antisemitisme a Veneçuela

Antisemitisme a Veneçuela

Quan una societat té problemes importants busca un boc expiatori i massa vegades aquest boc expiatori han sigut els jueus que han hagut de sofrit la ira incitada i dirigida des del poder que per evitar que el poble els descavalqui d'aquest poderhan assenyalat a una comunitat que es diferencia per un tema de fe, raça o cultura. Això ha sigut des de fa molts segles però cal que comenci a canviar. L'atrocitat comesa pels nazis fa 65 anys contra aquesta minoria religiosa però molt important portada a l'escorxador en un nombre que es calcula en 6 milions juntament amb membres d'altres minories importants, sumant més de 10 milions no ens ha ensenyat res. Ara, passats molts anys d'aquella atrocitat hi apareixen personatges sinistres que neguen els fets i que recorren el món fent conferències. Fins i tot hi ha governants – Ahmadineyad - que neguen els fets i al mateix fan una crida a cometre la mateixa barbaritat que neguen que passés. L'any 1994 un grup terrorista islamista que rebia el suport del govern iranià va volar pels aires a Buenos Aires l'edifici de l'AMIA. Les autoritats argentines van demostrar en el seu moment escassa diligència en la investigació, fins i tot i va haver-hi sospites que hi podia haver certa col·laboració d'estaments de l'Estat amb els autors de l'atemptat. Dotze anys més tard la investigació va fixar que la responsabilitat havia sigut d'Hizbulà com autor del fet i del govern iranià com a instigador. S'afegeix a la llista el president veneçolà a la llista. L'any 2005 va fer aquestes declaracions "algunes minories, els descendents d'aquells que van crucificar a Crist, els descendents dels mateixos que van fer fora d'aquí a Bolívar i també el van crucificar a la seva manera a Santa Marta, allà a Colòmbia. Són ells els que van acabar amb l'or en aquest planeta, la plata, els minerals, aigua, la bona terra, el petroli, tots els béns, i els van concentrar en unes poques mans ". Res de nou, aquest discurs el feien els cristians de moltes èpoques per tractar de justificar els pogroms, culpar als jueus de la mort de Jesucrist i treure tots els arguments que en diversos moments han servit per justificar, molts d'aquests arguments van ser recollits en una infame obra antisemita titulada “els protocols dels savis de Sió”. Un libel antisemita que va aparèixer a França en el segle XIX - potser abans - i posteriorment a la Rúsia tsarista i que acusava als jueus de conspirar per dominar el món, anys després aquest libel antisemita va servir de base ideològica a l'argumentari nazi escrit per Hitler que va servir per poder justificar l'assassinat de 6 milions de jueus, als quals s'acusava de tota mena de crims. Un informe de l'Organització d'Estats Americans ha advertit que la comunitat jueva veneçolana corre un risc important, el règim chavista dóna suport a una campanya d'intolerància i que la comunitat jueva veneçolana està sent víctima d'actes violents i reben un tracte policial gens respectuós.

Llegir article / Leer artículo: Seria amenaza para los judíos de Venezuela (Notícies d'Israel - Aurora)

Antisemitismo en Venezuela
Cuando una sociedad tiene problemas importantes busca un chivo expiatorio y demasiadas veces este chivo expiatorio han sido los judíos que han tenido que sufrido la ira incitada y dirigida desde el poder que para evitar que el pueblo les descabalgan de este poderhan señalado a una comunidad que se diferencia por un tema de fe, raza o cultura. Esto ha sido desde hace muchos siglos pero es necesario que empiece a cambiar. La atrocidad cometida por los nazis hace 65 años contra esta minoría religiosa pero muy importante llevada al matadero en un número que se calcula en 6 millones junto con miembros de otras minorías importantes, sumando más de 10 millones no nos ha enseñado nada. Ahora, pasados muchos años de aquella atrocidad aparecen personajes siniestros que niegan los hechos y que recorren el mundo dando conferencias. Incluso hay gobernantes - Ahmadineyad - que niegan los hechos y al mismo hacen un llamamiento a cometer la misma barbaridad que niegan que pasara. En 1994 un grupo terrorista islamista que recibía el apoyo del gobierno iraní voló por los aires en Buenos Aires el edificio de la AMIA. Las autoridades argentinas demostraron en su momento escasa diligencia en la investigación, incluso y hubo sospechas de que podía haber cierta colaboración de estamentos del Estado con los autores del atentado. Doce años más tarde la investigación fijó que la responsabilidad había sido de Hizbul como autor del hecho y del gobierno iraní como instigador. Se añade a la lista el presidente venezolano en la lista. En 2005 hizo estas declaraciones "algunas minorías, los descendientes de aquellos que crucificaron a Cristo, los descendientes de los mismos que echaron de aquí a Bolívar y también lo crucificaron a su manera en Santa Marta, allí en Colombia. Son ellos los que acabaron con el oro en este planeta, la plata, los minerales, agua, la buena tierra, el petróleo, todos los bienes, y los concentraron en unas pocas manos ". Nada nuevo, este discurso lo hacían los cristianos de muchas épocas para tratar de justificar los pogromos, culpar a los judíos de la muerte de Jesucristo y sacar todos los argumentos que en diversos momentos han servido para justificar, muchos de estos argumentos fueron recogidos en una infame obra antisemita titulada "los protocolos de los sabios de Sión". Un libelo antisemita que apareció en Francia en el siglo XIX - quizás antes - y posteriormente en la Rusia zarista y que acusaba a los judíos de conspirar para dominar el mundo, años después este libelo antisemita sirvió de base ideológica al argumentario nazi escrito por Hitler que sirvió para justificar el asesinato de 6 millones de judíos, a los que acusaba de todo tipo de crímenes. Un informe de la Organización de Estados Americanos ha advertido de que la comunidad judía venezolana corre un riesgo importante, el régimen chavista apoya una campaña de intolerancia y que la comunidad judía venezolana está siendo víctima de actos violentos y reciben un trato policial nada respetuoso.