15 de març 2010

Endesa no té vergonya

Endesa no té vergonya

No ha de ser fàcil ser empleat d'Endesa o d'alguna de les seves sub-sub-sub-sub-sub- subcotractes a les comarques gironines sent mirats pels ulls injectats en sang de milers de ciutadans que per obra i gràcia d'Endesa s'han vist teletransportats al segle XIX sense haver-ho demanat. I tot perquè han caigut uns quants flocs de neu damunt d'unes torres de nyigui-nyogui que s'han doblegat com si fossin de mantega. En una època en què depenem de l'electricitat per a quasi totes les nostres activitats diàries, siguin laborals o particulars, sense electricitat tots els negocis queden aturats però també moltes cases en què s'han instal·lat vitroceràmiques resulta impossible cuinar.

El client d'una companyia elèctrica té l'obligació de pagar la factura però la companyia subministradora també té l'obligació de donar un bon servei, i aquí és on el contracte falla ja que Endesa no destaca per donar un servei gaire decent. A les grans empreses només els interessa fer diners encara que sigui passant pel damunt de qui sigui, especialment quan el negoci funciona en règim de monopoli – perquè la liberalització de la que tant parlen alguns en aquest cas no existeix - com és el cas d'Endesa. El client no pot canviar de companyia elèctrica. Aquests abusos de les companyies elèctriques als consumidors es fan amb la connivència de l'Estat que no acostuma a castigar a aquestes companyies amb multes quan no donen el servei contractat, no les fiscalitza apropiadament, i d'altres poders que davant d'aquestes companyies es mostren servicials rebaixant les multes o anul·lant-les, si, em refereixo als Tribunals, sense manies quan es tracta de castigar als humils i pusil·lànime quan es tracta de posar en els seu lloc a les grans corporacions. Endesa no vol assumir la seva responsabilitat per la caiguda de les seves torres de nyigui-nyogui com tampoc la va voler assumir quan va explotar la central de Pi i Margall. Endesa i REE – uns altres barruts – ja van dedicar-se a donar-se les culpes mútuament, ara han fet el mateix. Mentrestant són els ciutadans de les comarques gironines i molts negocis els que es veuen afectats. Algú hauria de pagar els perjudicis causats.

Endesa no tiene vergüenza
No debe ser fácil ser empleado de Endesa o de alguna de sus sub-sub-sub-sub-sub-subcotractes en las comarcas gerundenses siendo mirados por los ojos inyectados en sangre de miles de ciudadanos que por obra y gracia de Endesa se han visto teletransportats el siglo XIX sin haberlo pedido. Y todo porque han caído unos cuantos copos de nieve encima de unas torres de “juguete” que se han doblado como si fueran de mantequilla. En una época en que dependemos de la electricidad para casi todas nuestras actividades diarias, sean laborales o particulares, sin electricidad todos los negocios quedan parados pero también muchas casas en las que se han instalado vitrocerámicas resulta imposible cocinar.
El cliente de una compañía eléctrica tiene la obligación de pagar la factura pero la compañía suministradora también tiene la obligación de dar un buen servicio, y aquí es donde el contrato falla ya que Endesa no destaca por dar un servicio muy decente. En las grandes empresas sólo les interesa hacer dinero aunque sea pasando por encima de quien sea, especialmente cuando el negocio funciona en régimen de monopolio - para que la liberalización de la que tanto hablan algunos en este caso no existe - como es el caso de Endesa. El cliente no puede cambiar de compañía eléctrica. Estos abusos de las compañías eléctricas a los consumidores se hacen con la connivencia del Estado que no suele castigar a estas compañías con multas cuando no dan el servicio contratado, no las fiscaliza apropiadamente, y otros poderes que ante estas compañías se muestran serviciales rebajando las multas o anulando-, si, me refiero a los Tribunales, sin reparos cuando se trata de castigar a los humildes y pusilánime cuando se trata de poner en su lugar a las grandes corporaciones. Endesa no quiere asumir su responsabilidad por la caída de sus torres de “juguete” como tampoco quiso asumir cuando explotó la central de Pi y Margall. Endesa y REE - otros Barrutia - ya dedicarse a darse las culpas mutuamente, ahora han hecho lo mismo. Mientras tanto son los ciudadanos de las comarcas gerundenses y muchos negocios los que se ven afectados. Alguien tendría que pagar los perjuicios causados.