2 de març 2010

Barcelona, 2 de març de 2010

Barcelona, 2 de març de 2010

Armaris elèctrics carrer Llacuna

Armaris elèctrics carrer Llacuna

A la cruïlla dels carrer Llacuna i Taulat trobem aquests dos armaris en un estat deplorable.

L’estat de molts d’aquests armaris és deplorable, sigui producte de la desídia dels serveis municipals de manteniment, de la baixa qualitat dels materials o dels actes de vandalisme el cert és que molts d’aquests armaris presenten un estat lamentable. Alguns d’aquests armaris contenen el sistema elèctric dels semàfors, altres contenen el sistema elèctric dels fanals.

Armarios eléctricos calle Llacuna

En el cruce de la calle Llacuna y Taulat encontramos estos dos armarios en un estado deplorable.
El estado de muchos de estos armarios es deplorable, sea producto de la desidia de los servicios municipales de mantenimiento, de la baja calidad de los materiales o los actos de vandalismo lo cierto es que muchos de estos armarios presentan un estado lamentable.Algunos de estos armarios contienen el sistema eléctrico de los semáforos, otros contienen el sistema eléctrico de las farolas.

Vídeo: Armaris del carrer Llacuna

Semàfor carrer Taulat

Semàfor carrer Taulat

Cal aclarir que a uns vint metres n'hi ha un altre que està igualment muntat damunt d'un bloc de ciment que dóna certa imatge de provisionalitat, afegint que d'ell hi pengen uns cables.

Entre aquest semàfor del carrer Taulat i el del carrer Llacuna deuen haver-hi uns 20 metres, no gaires més. Desconec la raó per la que aquests semàfors estan muntats damunt d'un bloc de ciment donant una imatge de provisionalitat.

Semáforo calle Taulat

Cabe aclarar que a unos veinte metros hay otro que está igualmente montado sobre un bloque de cemento que da cierta imagen de provisionalidad, añadiendo que de él cuelgan unos cables.
Entre este semáforo de la calle Taulat y la calle Llacuna deben haber unos 20 metros, no muchos más. Desconozco la razón por la que estos semáforos están montados sobre un bloque de cemento dando una imagen de provisionalidad.

Foto: Semàfor del carrer Taulat

Semàfor carrer Taulat

Estat de les obres de la Plaça de les Glòries

Estat de les obres de la Plaça de les Glòries

Aquest és l'estat actual de les obres de la Plaça de les Glòries. El tambor ja ha desaparegut i ara queda per enderrocar l'escalèxtric.

El nyap més gros de la ciutat de Barcelona després de la plaça Lesseps va començar a ser desmantellat fa uns quants mesos. De moment ha desaparegut el tambor que pràcticament envoltava la plaça quedant només la calçada elevada encara en ús. Les imatges que podeu veure corresponen al passat dilluns i així és com podem veure ara la plaça de les Glòries.

Estado de las obras de la Plaça de les Glòries

Este es el estado actual de las obras de la Plaza de las Glorias. El tambor ya ha desaparecido y ahora queda por derribar el escaléxtric.
La chapuza más grande de la ciudad de Barcelona después de la plaza Lesseps empezó a ser desmantelado hace unos meses. De momento ha desaparecido el tambor que prácticamente rodeaba la plaza quedando sólo la calzada elevada aún en uso. Las imágenes que podéis ver corresponden al pasado lunes y así es como podemos ver ahora la plaza de las Glòries.

Vídeo: Plaça de les Glòries