22 de març 2010

Un anunci d'Endesa als diaris

Un anunci d'Endesa als diaris

Endesa ha reconegut en un anunci que aquests dies han publicat els diaris a tota plana que durant la nevada 500 torres van caure a terra, i demana disculpes per l'apagada però immediatament torna a lligar l'apagada a la no-construcció de la MAT, quan el que han caigut – reconegut com he dit per la mateixa Endesa – han sigut 500 torres de la xarxa de mitja i baixa tensió les que s'han desplomat perquè, segons Endesa diu, la quantitat de neu era excessiva. El cert, és que tot apunta a un disseny de les torres no gaire apropiat per a la zona i a una falta de manteniment. Només cal veure les imatges de les torres doblegades com si fossin de filferro. Algunes veus parlen que des de la direcció d'Endesa hi havia ordres de reparar quan es produeixin avaries però no de fer manteniment, així s'entén que les torres presentin rovell.

Quan succeeix un fet greu en el que està implicada una gran corporació industrial t'hi pots posar fulles, els governs no gossen enfrontar-se, a vegades se situen en el costat de les corporacions quan haurien de situar-se al costat dels ciutadans. És a dir, els nostres representants polítics siguin autonòmics o del govern central fan una baixada de pantalons vergonyosa i no només deixen els ciutadans abandonats a la seva sort, també s'afegeixen a la tesi de les corporacions que la culpa és dels ciutadans.

El següent article ha estat copiat del teletext de TVC:

Retrets als alcaldes gironins per no renovar la xarxa

El govern espanyol denuncia que hi ha alcaldes gironins que posen impediments per ampliar la xarxa elèctrica. Ho han dit a Catalunya Ràdio, fonts de l'Executiu que consideren que amb la línia de Molt Alta Tensió, la MAT, s'haurien minimitzat els efectes.

El govern retreu als alcaldes dels municipis per on es volia fer passar la MAT que s'opossessin. Cap retret a Endesa per haver abandonat el manteniment de la xarxa que si existeix i que és la que ha fet llufa després de caure quatre flocs de neu.

I Endesa afegeix que la xarxa de les comarques gironines és millor que la de Madrid. Deu fer un parell d'any que va nevar a Madrid i no va caure cap torre i tenen la barra de dir que la xarxa gironina és millor que la de Madrid. Serà que la neu gironina té un pes superior a la madrilenya?.

Els alcaldes de les comarques gironines, siguin els d'aquells municipis afectats per l'apagada o aquells per on es volia fer la MAT han actuat correctament, en aquest assumpte ni la Generalitat de Catalunya ni el Govern Central han actuat bé, s'han posat del costat d'Endesa i no dels ciutadans, i Endesa tampoc ha actuat correctament ja que ha decidit que és més important repartir dividends als accionistes i que els beneficis dels balanços són més importants que donar un servei decent als clients.

-

Article: Endesa dice que que su red en Girona es mejor que la de Madrid (El País)

-
Un anuncio de Endesa en los periódicos
Endesa ha reconocido en un anuncio que estos días han publicado los periódicos a toda página que durante la nevada 500 torres cayeron al suelo, y pide disculpas por el apagón pero inmediatamente vuelve a ligar el apagón a la no construcción de la MAT , cuando lo que han caído - reconocido como he dicho por la misma Endesa - han sido 500 torres de la red de media y baja tensión las que se han desplomado porque, según Endesa dice, la cantidad de nieve era excesiva. Lo cierto, es que todo apunta a un diseño de las torres no muy apropiado para la zona ya una falta de mantenimiento. Basta ver las imágenes de las torres dobladas como si fueran de alambre. Algunas voces hablan de que desde la dirección de Endesa había órdenes de reparar cuando se produzcan averías pero no de mantenimiento, así se entiende que las torres presenten yema.
Cuando sucede un hecho grave en el que está implicada una gran corporación industrial puedes poner hojas, los gobiernos no Gossen enfrentarse, a veces se sitúan en el lado de las corporaciones cuando deberían situarse al lado de los ciudadanos. Es decir, nuestros representantes políticos sean autonómicos o del gobierno central hacen una bajada de pantalones vergonzosa y no sólo dejan a los ciudadanos abandonados a su suerte, también se suman a la tesis de las corporaciones que la culpa es de los ciudadanos.
El siguiente artículo ha sido copiado del teletexto de TVC:
Reproches a los alcaldes gerundenses por no renovar la red
El gobierno español denuncia que hay alcaldes gerundenses que ponen impedimentos para ampliar la red eléctrica. Lo han dicho en Catalunya Ràdio, fuentes del Ejecutivo que consideran que con la línea de Muy Alta Tensión, la MAT, se habrían minimizado los efectos.
El gobierno reprocha a los alcaldes de los municipios por donde se quería hacer pasar la MAT que se opusieran. Ningún reproche a Endesa por haber abandonado el mantenimiento de la red que si existe y que es la que ha hecho llufa tras caer cuatro copos de nieve.
Y Endesa añade que la red de las comarcas de Girona es mejor que la de Madrid. Hará un par de año que nevó en Madrid y no cayó ninguna torre y tienen la desfachatez de decir que la red gerundense es mejor que la de Madrid. Será que la nieve gerundense tiene un peso superior a la madrileña?.
Los alcaldes de las comarcas gerundenses, sean los de aquellos municipios afectados por el apagón o aquellos por donde se quería hacer la MAT han actuado correctamente, en este asunto ni la Generalitat de Cataluña ni el Gobierno Central han actuado bien, se han puesto del lado de Endesa y no de los ciudadanos, y Endesa tampoco ha actuado correctamente ya que ha decidido que es más importante repartir dividendos a los accionistas y que los beneficios de los balances son más importantes que dar un servicio decente a los clientes.