28 de febr. 2010

Barcelona, 28 de febrer de 2010

Barcelona, 28 de febrer de 2010

PANOTS

Panots

Un panot és una d'aquestes peces quadrades que medeixen 20x20 i que formen part de les voreres barcelonines. En moltes voreres hi falten i a vegades te'ls trobes, com en aquest cas, tirats en el forat d'un arbre.


Panots
Un panot es una de estas piezas cuadradas que miden 20x20 y que forman parte de las aceras barcelonesas. En muchas aceras faltan ya veces te encuentras, como en este caso, tirados en el hueco de un árbol.

SEPARADORS DE GOMA DEL CARRIL BICI

Separadors del carril bici

Molts d'aquest separadors de goma que segreguen el carril bici de la resta de la calçada estan trencats. En pocs metres m'he trobat cinc d'aquests separadors de goma tirats en el forat d'un arbre. En el carrer Méndez Núñez (comprés entre Trafalgar i Ronda Sant Pere) falten ja quasi tots.


Separadores del carril bici
Muchos de estos separadores de goma que segregan el carril bici del resto de la calzada están rotos. En pocos metros me he encontrado cinco de estos separadores de goma tirados en el hueco de un árbol. En la calle Méndez Núñez (comprendido entre Trafalgar y Ronda Sant Pere) faltan ya casi todos.

FANAL

Fanal

Aquest fanal es troba al carrer Girona (cruïlla Casp). La tapa que dóna accés al cablejat elèctric està tirada a terra. Aquest no és l'únic cas, per la zona n'hi ha d'altres.


Farola
Esta farola se encuentra en la calle Girona (cruce Caspe). La tapa que da acceso al cableado eléctrico está tirada en el suelo. Este no es el único caso, por la zona hay otros.
CONTENIDORS I MANDRA CIUTADANA

Contenidors

De tant en tant les cartes al director dels diaris publiquen alguna carta queixant-se que la ciutat està bruta i que l'alcalde no fa res per evitar-ho. El senyor Hereu prou feina té en les tasques que li corresponen, al marge que les faci bé o no, no és feina de l'alcalde Hereu ni de cap alcalde anar darrera dels ciutadans per a què fiquin les escombraries dins del contenidor i no, com podem apreciar en aquesta foto, les deixin al peu del contenidor. Al peu del contenidor blau (cartró) veiem unes caixes de cartró, al peu del contenidor verd (vidre) veiem uns vidres trencats, i al peu del contenidor groc veiem tetrabricks i llaunes ficades en una bossa de plàstic. Ho han deixat al peu dels contenidors que corresponen, tant gran és l'esforç de ficar-ho dins?. O és que volem que l'alcalde Hereu posi una persona que ho faci per nosaltres?. Si la ciutat està bruta més responsabilitat tenim els ciutadans que no pas l'Ajuntament.

Contenedores
De vez en cuando las cartas al director de los diarios publican alguna carta quejándose de que la ciudad está sucia y que el alcalde no hace nada para evitarlo. El señor Hereu bastante trabajo tiene en las tareas que le corresponden, al margen de que las haga bien o no, no es trabajo del alcalde Hereu ni de ningún alcalde ir detrás de los ciudadanos para que metan la basura dentro del contenedor y no, como podemos apreciar en esta foto, las dejen al pie del contenedor. Al pie del contenedor azul (cartón) vemos unas cajas de cartón, al pie del contenedor verde (vidrio) vemos unos cristales rotos, y al pie del contenedor amarillo vemos tetrabrick y latas metidas en una bolsa de plástico. Lo han dejado al pie de los contenedores que corresponden, tanto mayor es el esfuerzo de ponerlo dentro?. O es que queremos que el alcalde Hereu ponga una persona que lo haga por nosotros?. Si la ciudad está sucia más responsabilidad tenemos los ciudadanos que no el Ayuntamiento.
CATEDRAL DE BARCELONA

Catedral de Barcelona

La façana de la catedral de Barcelona porta ja uns quants anys en rehabilitació. Les bastides que cobrien la façana principal han desaparegut però encara queden les que envolten el cimborri, és a dir, la torre central que veieu en la foto i la baluerna que s'alça a nivell del carrer. Del que es pot veure de la façana confeso que m'agrada veure com ha quedat, després de tants anys la façana neta fa goig.

Catedral de Barcelona
La fachada de la catedral de Barcelona lleva ya varios años en rehabilitación. Los andamios que cubrían la fachada principal han desaparecido pero aún quedan las que rodean el cimborrio, es decir, la torre central que veis en la foto y la armatoste que se alza a nivel de la calle. Lo que se puede ver de la fachada confieso que me gusta ver cómo ha quedado, después de tantos años la fachada limpia da gusto.