10 de març 2010

Les conseqüències del terratrémol de Xile

Les conseqüències del terratrémol de Xile

Les conseqüències del terratrémol de Xile van més allà de les habituals en aquesta mena de desastres naturals. Sabem per les notícies que milers d'edificis han quedat destruïts i hi ha hagut quasi 500 víctimes mortals, xifra que en un primer moment va ser molt més alta sembla que per un error. Segurament – i tràgicament – acabaran sent més però tampoc serà la quantitat que es produeixen en altres terratrémols. Xile té una normativa que obliga a construir els edificis que puguin resistir sismes, cosa normal en un país que se situa en una zona sísmica, i tot sigui dit, una rara avis, molts països s'assenten sobre zones sísmiques i no prenen mesures, quan reconstrueixen els edificis els fan igual que abans. A Xile hi ha una normativa sísmica, cosa normal si considerem que aquest país va patir un terratrémol en els anys 60 del segle XX, el més bèstia que hi ha registrat. El terratrémol que ha sacsejat Xile aquest cop era menor que els dels anys 60 però més fort que el que va dessolar Haití encara que pel nivell de destrucció i el nombre de víctimes el sisme d'Haití pot semblar més fort. Les diferències entre aquests dos països és enorme. Haití és un país descompost política i socialment, l'Estat va caure a trossos com ho van fer els seus edificis. Xile és tot lo contrari, l'Estat existeix, i malgrat la destrucció de moltes infraestructures importants els mitjans un cop posats en marxa es pot minimitzar bastant els efectes del dessastre. Però aquest desastre ha tingut altres conseqüències:

-El terratrémol ha sigut tan fort que l'angle d'inclinació de la Terra s'ha desplaçat vuit centímetres.

-La duració dels dia s'ha escurçat en 1 microsegon i escaig.

-La ciutat xilena de Concepción s'ha desplaçat tres metres en direcció oest.

-Santiago de Xile, la capitat, s'ha desplaçat 27,7 centímetres en direcció oest.

-Buenos Aires, la capital de l'Argentina també ha sentit els efectes del sisme i s'ha desplaçat 4 centímetres cap a l'oest.

Las consecuencias del terremoto de Chile
Las consecuencias del terremoto de Chile van más allá de las habituales en este tipo de desastres naturales. Sabemos por las noticias que miles de edificios han quedado destruidos y ha habido casi 500 víctimas mortales, cifra que en un primer momento fue mucho más alta parece que por un error. Seguramente - y trágicamente - acabarán siendo más pero tampoco será la cantidad que se producen en otros terremotos. Chile tiene una normativa que obliga a construir los edificios que puedan resistir terremotos, algo normal en un país que se sitúa en una zona sísmica, y todo sea dicho, una rara avis, muchos países se asientan sobre zonas sísmicas y no toman medidas, cuando reconstruyen los edificios los hacen igual que antes. En Chile existe una normativa sísmica, algo normal si consideramos que este país sufrió un terremoto en los años 60 del siglo XX, el más bestia que ha registrado. El terremoto que ha sacudido Chile esta vez era menor que los de los años 60 pero más fuerte que el que dessolar Haití aunque por el nivel de destrucción y el número de víctimas el sismo de Haití puede parecer más fuerte. Las diferencias entre estos dos países es enorme. Haití es un país descompuesto política y socialmente, el Estado cayó en pedazos como lo hicieron sus edificios. Chile es todo lo contrario, el Estado existe, ya pesar de la destrucción de muchas infraestructuras importantes los medios una vez puestos en marcha se puede minimizar bastante los efectos del dessastre. Pero este desastre ha tenido otras consecuencias:
-El terremoto ha sido tan fuerte que el ángulo de inclinación de la Tierra se ha desplazado ocho centímetros.
-La duración de los día se ha acortado en 1 microsegundo y pico.
-La ciudad chilena de Concepción se ha desplazado tres metros en dirección oeste.
-Santiago de Chile, la capita, se ha desplazado 27,7 centímetros en dirección oeste.
-Buenos Aires, la capital de Argentina también ha sentido los efectos del sismo y se ha desplazado 4 centímetros hacia el oeste.