9 de des. 2009

Gossos que pixen en fanals

Gossos que pixen en fanals

Torno avui a parlar de gossos i d'amos de gossos. Els gossos no tenen prou enteniment, se suposa que són els seus amos els que n'haurien de tenir però sembla que aquest do diví no es present en tots els amos de gos. Alguns no se n'adonen que no és gaire recomanable que deixin que els seus gossos pixin allà on els plagui, en alguns llocs per qüestions higièniques, en d'altres per una qüestió de seguretat. Pixar al peu d'un fanal o d'un semàfor és poc recomanable. Els pixats són àcids i poden fer que el fanal o semàfor es deteriori i caigui, que ja és perillós, però m'imagino que sinó els cau al damunt d'ells no els deu importar gaire, però també pot succeir que els pixats del seu quisso arribin fins els cables i que el gos acabi rostit a càrrec dels contribuents. Després demandaran al municipi però no tindran raó, la culpa serà d'ells per haver deixat que el seu animaló fes la pixarada al damunt d'una instal·lació elèctrica. Oi que no deixarien que els seus quissos pixessin en els endolls de casa?. Doncs no els deixin pixar al damunt dels semàfors i fanals. El fanal de la foto està situat al carrer Trafalgar.

Perros que mean en las farolas
Vuelvo hoy a hablar de perros y de dueños de perros. Los perros no tienen suficiente entendimiento, se supone que son sus dueños los que deberían tener pero parece que este don divino no se presente en todos los dueños de perro. Algunos no se dan cuenta que no es muy recomendable que dejen que sus perros meen allá donde les plazca, en algunos lugares por cuestiones higiénicas, en otros por una cuestión de seguridad. Mear al pie de una farola o de un semáforo es poco recomendable. Los orines son ácidos y pueden hacer que la farola o semáforo se deteriore y caiga, que ya es peligroso, pero me imagino que si no les cae encima de ellos no les debe importar mucho, pero también puede suceder que los orines de su perro lleguen hasta los cables y que el perro acabe asado a cargo de los contribuyentes. Después demandarán al municipio pero no tendrán razón, la culpa será de ellos por haber dejado que su animalito hiciera la meada encima de una instalación eléctrica en. ¿Verdad que no dejarían que sus chuchos measen en los enchufes de casa?. Pues no les dejen mear encima de los semáforos y farolas. La farola de la foto está situado en la calle Trafalgar.