4 de des. 2009

Dia 13 – Consulta a 161 municipis

Dia 13 – Consulta a 161 municipis

El dia 13 de desembre, d'aquí a 9 dies, 161 municipis de Catalunya celebraran una consulta popular en la que preguntaran als ciutadans de cadascun d'aquests municipis si volen que Catalunya sigui un Estat democràtic en el marc de la UE. Malgrat els intents per part de l'Estat espanyol, com ja va passar a Arenys de Munt, d'impedir per tots els mitjans la celebració de les consultes populars aquesta consulta popular generalitzada se celebrarà.

Sant Cugat del Vallès

Com que legalment l'Estat no pot impedir les consultes envien a la Falange. Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès, dessitja que la Falange es concentri en el municipi de forma pacífica i demana als seus conciutadans “no caure en provocacions”. Més aviat hauria de demanar a les instàncies responsables d'autoritzar aquests actes que no els autoritzessin. El problema no és que els habitants de Sant Cugat caiguin o no en provocacions, sinó que puguin sentir-se coaccionats per la presència d'uns feixistes espanyols.

Falange “pacífica”?

Falange diu que tenen intenció de concentrar-se “pacíficament” en els 161 municipis en què se celebren les consultes populars. Han comunicat a la Conselleria d'Interior aquesta actuació, és a dir, han demanat permís. L'error és que se'ls autoritzi a organitzar un acte, pensar que aquesta gent vingui pacíficament és una ingenuïtat, venen a intimidar a les persones que volen exercir el seu dret al vot, les autoritats no haurien de permetre mai un acte de coacció tan greu com aquest. Considerant que la consulta se celebra a 161 municipis repartits per a tota la geografia catalana això vol dir que pel nostre país es mouran centenars o milers de feixistes espanyols que de pacífics tenen poc. Si volen demostrar com són de pacífics que es quedin a casa seva, la seva presència suposa una coacció contra persones que volen exercir el seu dret i això és un delicte del que no només seran responsables com autor del fet la Falange sinó també les autoritats responsables d'autoritzar que un grup d'ultres espanyols viatgin en massa a Catalunya. Si tant volen reunir-se tots junts farien bé estalviant-se el viatge i estalviant-nos la seva presència.

Falange insta a la Fiscalia

Falange invita als catalans a unir-se a ells, quina poca-soltada, el que se'ls hauria és d'apedregar fins foragitar-los del nostre país. Falange demana a la Fiscalia General de l'Estat que “prengui cartes en l'assumpte” ja que esperen que els independentistes utilitzin la iniciativa per a “cometre actes delictius i produir-se de manera violenta”. Quins pebrots que tenen. Ara la Falange també s'hi apunta a defensar la Constitució?. Els fatxes insten a la Fiscalia que investigui l'origen dels censos electorals emprats per les comisions organitzadores de les consultes. La Fiscalia i altres estaments haurien d'investigar qui financia el viatge de centenars o milers d'ultres cap a 161 municipis catalans. També haurien de desautoritzar aquesta manifestació massiva de la Falange – vinguts des d'Espanya – a Catalunya pel risc d'incidents greus. Si es produís algun incident la responsabilitat del que passi serà d'aquelles instàncies governatives que han autoritzat la Falange a viatjar fins a Catalunya per manifestar-se i per coaccionar als ciutadans que volen votar.

Pals a les rodes de la democràcia i permissivitat amb el feixisme

Uriel Bertran diu que “no pot ser que el feixisme franquista pugui manifestar-se per alterar el normal desenvolupament d'una jornada democràtica“ i “no entendre” que l'Estat “posi pals a les rodes” de les consultes mentre autoritza una manifestació feixista” com va succeir a Arenys de Munt.

Tinc una teoria: l'Estat espanyol té una democràcia formal però no real, si, ens deixen votar i escollir els nostres representants però després ells ho maneguen tot durant quatre anys. Que un poble pugui decidir modificar quina és la seva relació amb l'Estat no els agrada, tot i que hi ha moviments de tota mena saben que des del punt de vista legal no poden impedir les consultes. No poden detenir ni a tota la gent que forma part de l'organització, encara menys als que vulguin anar a votar perquè no tenen cap argument legal amb què recolzar-ho, la Fiscalia i l'advocat de l'Estat llencen amenaces que saben que no poden complir. Ni poden prohibir les consultes, tampoc tenen mitjans per aturar-les, ni poden impedir legalment la seva celebració. Només poden recórrer a permetre que la Falange els faci la feina bruta. La Falange pot coaccionar – o provar de fer-ho – a les persones que vulguin a votar, si fan alguna “dolenteria” els mitjans de Madrid ja la justificaran, si provoquessin un incident seran presentats com unes víctimes, malgrat que els incidents els comencin ells. Com diu Bertran l'Estat autoritza una manifestació ultradretana espanyolista i intenta impedir un acte democràtic. Que ens diu això de l'Estat espanyol?. Que malgrat ser una democràcia formal l'Estat espanyol no és gaire democràtic.

Annex: Sembla que entre les autoritats competents hi ha hagut una espurna d'intel·ligència, potser de seny, però ha sigut una espurna efímera. Si bé no autoritzen la manifestació de la Falange pel mateix dia de la convocatòria de les consultes – 13 de desembre – si que donen l'autorització als fatxes perquè la facin el dia abans. Segueixen sense veure el risc que suposa la presència d'un munt d'ultres passejant-se pels pobles i ciutats de Catalunya vinguts de totes les contrades espanyoles?. Si volen fer la seva manifestació que la facin a la Puerta del Sol de Madrid, venir a Catalunya a manifestar-se és un risc de conflictes. Què els falangistes siguin un buscabregues, que ho són, passi, però les autoritats pertinents no poden ser tan irresponsables com per autoritzar un acte que pot acabar en aldarulls. Per molts fatxes que vinguin des de les Espanyes, considerant que s'han de repartir entre 161 municipis i que vagin on vagin es trobaran a gent partidària de la independència, i no tots són un exemple de seny. Sabent que entre independentistes catalans i fatxes espanyols - que a més ni viuen a Catalunya – hi ha una forta animadversió resulta incomprensible que s'autoritzi als falangistes a manifestar-se en territori català. Que fessin la seva manifestació el mateix dia de la consulta era inacceptable en tant que pot considerar-se un greu acte d'intimidació i coacció contra els ciutadans que vulguin exercir el seu dret. Canviar-los la data del 13 per la del dia anterior és absurd, el que no s'ha de fer és autoritzar una manifestació d'un grup ultradretà – i moltes vegades violent – vingut des d'Espanya a fer una manifestació de caràcter feixista.

Día 13 - Consulta en 161 municipios

El día 13 de diciembre, dentro de 9 días, 161 municipios de Cataluña celebrarán una consulta popular en la que preguntarán a los ciudadanos de cada uno de estos municipios si quieren que Cataluña sea un Estado democrático en el marco de la UE. A pesar de los intentos por parte del Estado español, como ya ocurrió en Arenys de Munt, de impedir por todos los medios la celebración de las consultas populares esta consulta popular generalizada se celebrará.
Sant Cugat del Vallès
Como legalmente el Estado no puede impedir las consultas envían a la Falange. Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès, desea que la Falange se concentre en el municipio de forma pacífica y pide a sus conciudadanos "no caer en provocaciones". Más bien debería pedir a las instancias responsables de autorizar estos actos que no les autorizaran. El problema no es que los habitantes de Sant Cugat caigan o no en provocaciones, sino que puedan sentirse coaccionados por la presencia de unos fascistas españoles.
Falange "pacífica"?
Falange dice que tienen intención de concentrarse "pacíficamente" en los 161 municipios en que se celebran las consultas populares. Han comunicado a la Consejería de Interior esta actuación, es decir, han pedido permiso. El error es que se les autorice a organizar un acto, pensar que esta gente venga pacíficamente es una ingenuidad, vienen a intimidar a las personas que quieren ejercer su derecho al voto, las autoridades no deberían permitir nunca un acto de coacción tan grave como este. Considerando que la consulta se celebra en 161 municipios repartidos por toda la geografía catalana esto quiere decir que por nuestro país se moverán cientos o miles de fascistas españoles que de pacíficos tienen poco. Si quieren demostrar cómo son de pacíficos que se queden en su casa, su presencia supone una coacción contra personas que quieren ejercer su derecho y esto es un delito del que no sólo serán responsables como autor del hecho la Falange sino también las autoridades responsables autorizar que un grupo de ultras españoles viajen en masa en Cataluña. Si tanto quieren reunirse todos juntos harían bien ahorrándose el viaje y ahorrándonos su presencia.
Falange insta a la Fiscalía
Falange invita a los catalanes a unirse a ellos, qué birria, lo que se les debería es de apedrear hasta ahuyentarlos de nuestro país. Falange pide a la Fiscalía General del Estado que "tome cartas en el asunto" ya que esperan que los independentistas utilicen la iniciativa para "cometer actos delictivos y producirse de manera violenta". ¿Qué pimientos que tienen. Ahora la Falange también se apunta a defender la Constitución?. Los fachas instan a la Fiscalía que investigue el origen de los censos electorales utilizados por las comisiones organizadoras de las consultas.La Fiscalía y otros estamentos deberían investigar quién financia el viaje de cientos o miles de ultras hacia 161 municipios catalanes. También deberían desautorizar esta manifestación masiva de la Falange - venidos desde España - en Cataluña por el riesgo de incidentes graves.Si se produjera algún incidente la responsabilidad de lo que pase será de aquellas instancias gubernativas que han autorizado la Falange a viajar hasta Cataluña para manifestarse y para coaccionar a los ciudadanos que quieren votar.
Palos en las ruedas de la democracia y permisividad con el fascismo
Uriel Bertran dice que "no puede ser que el fascismo franquista pueda manifestarse por alterar el normal desarrollo de una jornada democrática" y "no entender" que el Estado "ponga palos en las ruedas" de las consultas mientras autoriza una manifestación fascista "como sucedió en Arenys de Munt.
Tengo una teoría: el Estado español tiene una democracia formal pero no real, sí, nos dejan votar y elegir nuestros representantes pero después ellos lo manejan todo durante cuatro años.Que un pueblo pueda decidir modificar cuál es su relación con el Estado no les gusta, aunque hay movimientos de todo tipo saben que desde el punto de vista legal no pueden impedir las consultas. No pueden detener ni a toda la gente que forma parte de la organización, aún menos los que quieran ir a votar porque no tienen ningún argumento legal con que apoyar esto, la Fiscalía y el abogado del Estado lanzan amenazas que saben que no pueden cumplir. Ni pueden prohibir las consultas, tampoco tienen medios para detenerlo, ni pueden impedir legalmente su celebración. Sólo pueden recurrir a permitir que la Falange les haga el trabajo sucio. La Falange puede coaccionar - o intentar hacerlo - a las personas que quieran a votar, si hacen alguna "maldad" los medios de Madrid ya la justificarán, si provocaran un incidente serán presentados como unas víctimas, aunque los incidentes los empiecen ellos. Como dice Bertran del Estado autoriza una manifestación ultraderechista españolista e intenta impedir un acto democrático. Que nos dice esto del Estado español?. Que pese a ser una democracia formal del Estado español no es muy democrático.
Anexo: Parece que entre las autoridades competentes ha habido una chispa de inteligencia, tal vez de juicio, pero ha sido una chispa efímera. Si bien no autorizan la manifestación de la Falange para el mismo día de la convocatoria de las consultas - 13 de diciembre - si que dan la autorización a los fachas para que hagan el día antes. Siguen sin ver el riesgo que supone la presencia de un montón de ultras paseándose por los pueblos y ciudades de Cataluña venidos de todas las regiones españolas?. Si quieren hacer su manifestación que la hagan en la Puerta del Sol de Madrid, venir a Cataluña a manifestarse es un riesgo de conflictos. Que los falangistas sean un buscabregues, que lo son, pase, pero las autoridades pertinentes no pueden ser tan irresponsables como para autorizar un acto que puede acabar en altercados.Para muchos fachas que vengan desde las Españas, considerando que se deben repartir entre 161 municipios y que vayan donde vayan se encontrarán a gente partidaria de la independencia, y no todos son un ejemplo de sensatez. Sabiendo que entre independentistas catalanes y fachas españoles - que además ni viven en Cataluña - hay una fuerte animadversión resulta incomprensible que se autorice a los falangistas a manifestarse en territorio catalán. Que hicieran su manifestación el mismo día de la consulta era inaceptable en tanto que puede considerarse un grave acto de intimidación y coacción contra los ciudadanos que quieran ejercer su derecho. Cambiar la fecha del 13 para la del día anterior es absurdo, lo que no hay que hacer es autorizar una manifestación de un grupo ultraderechista - y muchas veces violento - venido desde España a hacer una manifestación de carácter fascista .

2 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece excelente que se celebre una consulta popular en 161 municipios catalanes el día 13 de diciembre y donde preguntarán a los ciudadanos de cada uno de estos municipios "si quieren que Cataluña sea un Estado democrático en el marco de la UE". Esperaré con mucho interés el resultado.

No me parece que se autoricen otros actos el día en que se celebra una consulta popular como esa, te creo que pueda haber mala intención en eso si es así.

Jaume C. i B. ha dit...

Es totalmente injustificable que se autorice un acto de intimidación y coacción de un grupo fascista. Pero un hecho te dejará clara la mentalidad de algunos en España: cuando hubo la consulta de Arenys de Munt en septiembre un grupo de ultras intentó acercarse a Arenys, lo que implicaba cierto riesgo, entre otras cosas porqué en el lado independentista hay algunos exaltados. Al día siguiente salió la señora Esperanza Aguirre lamentando la coacción a la que se había sometido a los falangistas desplazados a Arenys de Munt. Aunque es comprensible que la señora Aguirre se preocupe por gente a la que aprecia tanto y con la que tiene en común mucho más que con los catalanes.