3 de jul. 2010

Llengua, mentides i cintes de vídeo

Llengua, mentides i cintes de vídeo

El diari El (in)Mundo publicava ahir en portada el següent titular: “El Parlament reta al TC con una ley que impone el catalán”. La llei de la que parla és la llei del cinema de Catalunya que entre altres coses diu que almenys el 50% de les pel·lícules exhibides a Catalunya hauran d'estar doblades al català i que els DVDs que es venguin a Catalunya hauran d'incorporar el català entre les llengües que porti. Cal dir que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que per tant no s'imposa, com afirma El (in)Mundo, aquesta llengua, la catalana, sinó que la llei pretén corregir el disbarat que ara es produeix i és que només un 3% de les cintes exhibides està traduïda en el nostre idioma. Tampoc és cert que aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya pretengui reptar al Tribunal Constitucional, més aviat ha sigut el Tribunal Constitucional qui ha insultat als catalans dient-nos que la nostra llengua no pot tenir el mateix rang que el castellà en el nostre propi país, amb un clar pas enrere en un dret recuperat després de segles de marginació oficial i la no gens dissimulada intenció de l'Estat espanyol d'esborrar la nostra llengua del mapa. Quan creiem després d'aquests 30 anys de democràcia de pa sucat amb oli espanyola havíem avançat en l'equiparació de la nostra pròpia llengua en el nostre país, al marge dels intents i recursos que amb certa periodicitat intentava la dreta espanyola i els intents legislatius de l'Estat per frenar l'avenç de l'us del català, així com els atacs que la nostra llengua pateix en aquells territoris on també es parla i en els que els governs autonòmics d'aquests territoris han fet poc o res per protegir-la i moltes vegades han fet molt per anorrear-la, ara ens surt el TC a instàncies del Partit Popular i ens diu que de cap de les maneres el català pot tenir a Catalunya el mateix rang que el castellà. Bé, el català com a llengua pròpia del país ha de tenir un rang superior al castellà només pel fet de ser la llengua pròpia. És una broma de mal gust aquest titular de El (in)Mundo i una falsedat. El català no ha sigut imposat a Catalunya, el castellà si, només cal veure l'amplíssima legislació que l'Estat espanyol ha anat amuntegant per imposar el castellà i amb la molt clara intenció d'esborrar la llengua catalana de Catalunya. Pels espanyolistes és un fracàs enorme que malgrat l'enorme esforç legislatiu, tota la maquinària repressiva d'un Estat – al que no li ha tremolat la ma tant per anihilar llengües que li fan nosa com per exterminar pobles que no se sotmetien – i tota la violència física i verbal encara hi hagi gent dins dels seus dominis que gosin parlar altres llengües que no són la seva. El Tribunal Constitucional que hauria de ser el garant la democràcia ha actuat en el tema de la llengua d'una forma no gaire diferent a reis absoluts i dictadors genocides, que de totes dues espècies ha anat Espanya sobrada, i més aviat poc, de demòcrates. Tornant a la llei del cinema. També van sortir els representants de la indústria de la distribució cinematogràfica anunciant que si la llei del cinema entrava en vigor ells exhibirien les pel·lícules no només sense doblar – ni al castellà ni encara menys al català – tampoc les subtitularien, és a dir, s'exhibirien en versió original. No fa gaire aquesta mateixa gent deia que potser optarien per no exhibir pel·lícules a Catalunya. Doncs, pel que a mi respecta ja poden tancar tots els cinemes de Catalunya, espero i desitjo que ho facin, si no tanquen ells ho hauran d'acabar fent si compleixen les seves amenaces d'exhibir els films en versió original i sense subtítols. Les amenaces i les mentides se les poden
ficar al cul.
Una de les excuses de les distribuïdors és que temen que si han d'incloure el català podrien “trobar-se amb el problema” que altres CCAA amb llengua pròpia demanin el mateix. És a dir, demostren una absoluta falta de respecte vers les cultures minoritàries i minoritzades. Vull recordar que els diners que guanyen surten dels ciutadans que van a veure aquestes pel·lícules i de les subvencions generoses que reben. Si ningú va a veure pel·lícules si que aquests senyors tan prepotents i tan poc respectuosos no guanyaran ni un euro, si els cinemes no omplen, hauran de tancar i els distribuidors perdran diners, els de les entrades dels cinemes i de les subvencions. Perquè hem d'acceptar subvencionar a aquesta gent que es nega a respectar la nostra llengua?.

http://www.3cat24.cat/video/2997637

Lengua, mentiras y cintas de vídeo

El diario El (in) Mundo publicaba ayer en portada el siguiente titular: "El Parlamento reta al TC con una ley que impone el catalán". La ley de la que habla es la ley del cine de Cataluña que entre otras cosas dice que al menos el 50% de las películas exhibidas en Catalunya deberán estar dobladas al catalán y que los DVDs que se vendan en Cataluña deberán incorporar el catalán entre las lenguas que lleve. Hay que decir que la lengua propia de Cataluña es el catalán y que por tanto no se impone, como afirma El (in) Mundo, esta lengua, la catalana, sino que la ley pretende corregir el disparate que ahora se produce y es que sólo un 3% de las cintas exhibidas está traducida en nuestro idioma. Tampoco es cierto que esta ley aprobada por el Parlamento de Cataluña pretenda retar al Tribunal Constitucional, más bien ha sido el Tribunal Constitucional quien ha insultado a los catalanes diciéndonos que nuestra lengua no puede tener el mismo rango que el español en nuestro propio país , con un claro paso atrás en un derecho recuperado después de siglos de marginación oficial y la nada disimulada intención del Estado español de borrar nuestra lengua del mapa. Cuando creíamos después de estos 30 años de democracia de medio pelo española habíamos avanzado en la equiparación de nuestra propia lengua en nuestro país, al margen de los intentos y recursos que con cierta periodicidad intentaba la derecha española y los intentos legislativos del Estado para frenar el avance del uso del catalán, así como los ataques que nuestra lengua sufre en aquellos territorios donde también se habla y en los que los gobiernos autonómicos de estos territorios han hecho poco o nada para proteger -y muchas veces han hecho mucho por aniquilar-la, ahora nos sale el TC a instancias del Partido Popular y nos dice que de ninguna manera el catalán puede tener en Cataluña el mismo rango que el español. Bueno, el catalán como lengua propia del país debe tener un rango superior al español sólo por ser la lengua propia. Es una broma de mal gusto este titular de El (in) Mundo y una falsedad. El catalán no ha sido impuesto en Cataluña, el español si, sólo hay que ver la amplísima legislación que el Estado español ha ido amontonando para imponer el español y con la muy clara intención de borrar la lengua catalana de Cataluña. Los españolistas es un fracaso enorme que a pesar del enorme esfuerzo legislativo, toda la maquinaria represiva de un Estado - al que no le ha temblado la mano tanto para aniquilar lenguas que le molestan como para exterminar pueblos que no se sometían - y toda la violencia física y verbal aunque haya gente dentro de sus dominios que se atrevan a hablar otras lenguas que no son la suya. El Tribunal Constitucional que debería ser el garante la democracia ha actuado en el tema de la lengua de una forma no muy diferente a reyes absolutos y dictadores genocidas, que de ambas especies ha ido España sobrada, y más bien poco, de demócratas . Volviendo a la ley del cine. También salieron los representantes de la industria de la distribución cinematográfica anunciando que si la ley del cine entraba en vigor ellos exhibir las películas no sólo sin doblar - ni al español ni mucho menos el catalán - tampoco las subtítulo, es decir, se exhibirán en versión original. No hace mucho esta misma gente decía que tal vez optarían por no exhibir películas en Cataluña. Pues, por lo que a mí respecta ya pueden cerrar todos los cines de Cataluña, espero y deseo que lo hagan, si no cierran ellos lo tendrán que acabar haciendo si cumplen sus amenazas de exhibir los filmes en versión original y sin subtítulos. Las amenazas y las mentiras se las pueden meter en el culo. Una de las excusas de las distribuidores es que temen que si han de incluir el catalán podrían "encontrarse con el problema" que otras CCAA con lengua propia pidan lo mismo. Es decir, demuestran una absoluta falta de respeto hacia las culturas minoritarias y minorizadas. Quiero recordar que el dinero que ganan salen de los ciudadanos que van a ver estas películas y de las subvenciones generosas que reciben. Si nadie va a ver películas si que estos señores tan prepotentes y tan poco respetuosos no ganarán ni un euro, si los cines no llenan, tendrán que cerrar y los distribuidores perderán dinero, los de las entradas de los cines y de las subvenciones. Porque tenemos que aceptar subvencionar a esta gente que se niega a respetar nuestra lengua?.